Internetowy serwis informacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie 2014-04-17
 
 
         Menu Główne

  

Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Europejski Fundusz Społeczny

  

Telefony zaufania

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny

  

Profilaktyka uzależnień

  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  

Wspieranie Rodziny

  

Przetargi i zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

Wolontariat

  

Centrum Aktywności Lokalnej

  

Kontakt
 
Kwiecień 2014Licznik odwiedzin:
143837
    Aktualności

  ZOSTA Ń WOLONTARIUSZEM

  2014-03-20

  Dla wielu osób podjęcie wyzwania, jakim jest włączenie się w wolontariat to nie lada dylemat. Często na przeszkodzie stoi niewiedza i jak to zazwyczaj bywa lęk przed nieznanym.

  Dołączone pliki:


  1) ZOSTA Ń WOLONTARIUSZEM  Zaniechanie poboru opłaty skarbowej od decyzji ws. przyznania dodatku energetycznego

  2014-03-19

  Ministerstwo Finansów informuje, że 23 lutego 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 224). Rozporządzenie reguluje kwestię zaniechania poboru opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego, wydawanej na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, o którym mowa w ustawie - Prawo energetyczne.
  Zaniechanie ma zastosowanie do wszystkich decyzji wydawanych na wnioski złożone od
  1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

  2014-03-12

  Zamawiający Ośrodek Pomocy społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na

  1. Organizację warsztatów z doradcą zawodowym dla niepełnosprawnych intelektualnie uczestników projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • więcej ...
   2. Opis przedmiotu zamówienia

   Warsztaty z doradcą zawodowym dla 6 osób / 3 K i 3 M /niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim oraz umiarkowanym w ramach projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla uczestników projektu.
   Szacunkowa liczba godzin świadczenia usług: 25-35.

   Wykonawca powinien spełniać następujące wymagania:
   1) Osobę prowadzącą warsztaty.
   Wymagania dotyczące osoby prowadzącej warsztaty:
   -wykształcenie wyższe /preferowane „doradztwo zawodowe”, „socjologia” lub „psychologia”/
   -minimum roczny staż pracy na stanowisku doradcy zawodowego
   -znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz ustawy o pomocy społecznej
   -mile widziane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
   2) Konsumpcję podczas warsztatów /kawa, herbata, woda, ciepły posiłek/.
   3) Salę do przeprowadzenia warsztatów w mieście Gryfino.
   4) Dowóz uczestników na warsztaty z następujących miejscowości: Gardno /2 os./, Wysoka Gryfińska /1 os./, Stare Brynki /1 os /, Nowe Czarnowo /2 os./ do miejsca realizacji warsztatów
   5) Przeprowadzenie następującej liczby godzin: 25-35 godzin.
   6) Przygotowanie programu warsztatów
   7) Dostarczenie materiałów szkoleniowych lub pomocy dydaktycznych.
   8) Przeprowadzenie pre – i post –testu merytorycznego określającego poziom wiedzy.
   9) Wydanie zaświadczeń dla uczestników o udziale i tematyce warsztatów.

   Zakres warsztatów, jak i spotkań indywidualnych powinien mieć na celu wsparcie uczestników projektu w rozwiązywaniu problemów związanych z ich sytuacją zawodową i powinien zawierać między innymi następująca tematykę:
    Przełamywanie barier wznoszonych przez negatywny stereotyp upośledzenia umysłowego
    Twórcze podejście w poznawaniu indywidualnych uzdolnień, zainteresowań uczestników warsztatów
    Utworzenie indywidualnego planu działania, uwzględniając doświadczenie niepełnosprawności i jej skutków.

   3. Termin realizacji zamówienia: marzec – kwiecień 2014

   4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Izabela Firląg

   5. Okres gwarancji (jeśli dotyczy)……nie dot.

   6. Warunki płatności:
   Prawidłowo wystawiona faktura.

   7. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

   Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul.Łużycka 12 –w sekretariacie w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,organizacja warsztatów z doradcą zawodowym dla uczestników projektu Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.03.2014 r., do godziny 15.30 lub przesłać drogą listowną (decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie) lub drogą email: Izabela.firlag@ops.gryfino.pl w terminie do 18.03.2014r.

   8. Należy złożyć następujące dokumenty:
   a) oferta
   b) dokumenty poświadczające wykształcenie, uprawnienia, przeprowadzone szkolenia, referencje i inne

   9. Kryterium wyboru Wykonawcy stanowić będzie
   80 % -cena
   20 % - inne: doświadczenie zawodowe z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym, dotychczasowa działalność.


   ……………………..……………..………..
   (pieczęć i podpis osoby występującej
   w tym postępowaniu w imieniu Zamawiającego)

 • Dołączone pliki:


  1) ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

  2014-03-06

  Zamawiający Ośrodek Pomocy społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na
  realizację usług psychologicznych dla uczestników projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • więcej ...
   1.Zamawiający Ośrodek Pomocy społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na
   realizację usług psychologicznych dla uczestników projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

   2. Opis przedmiotu zamówienia
   Usług psychologiczna w ramach projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla uczestników projektu (13 osób) i osób z otoczenia.
   Szacunkowa liczba godzin świadczenia usług: 150-200
   Celem usługi będzie przeprowadzenie dla uczestników projektu, w tym osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób z otoczenia:
   1) indywidualnych konsultacji psychologicznych
   2) warsztatów rozwoju osobistego lub szkoleń psychoedukacyjnych.

   Wykonawca powinien spełniać następujące wymagania:
   Prowadzący terapię powinien posiadać wyższe magisterskie wykształcenie psychologiczne, najlepiej o specjalizacji psychologii klinicznej lub pokrewnych oraz posiadać zbiór testów psychologicznych umożliwiających właściwą diagnozę.
   Realizacja usługi na terenie miasta Gryfino w terminach ustalanych ze zleceniobiorcą oraz dysponowanie lokalem na czas realizacji usługi.
   Prowadzenie działalności gospodarczej

   Dodatkowo pożądane jest:
   doświadczenie zawodowe z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym.
   Posiadanie uprawnień/certyfikatów umożliwiających przeprowadzenie innowacyjnych metod pracy, np. certyfikat do prowadzenia terapii metodą EEG biofeedback oraz narzędzi do ich przeprowadzenia.

   3. Termin realizacji zamówienia: marzec – czerwiec 2014

   4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Izabela Firląg

   5. Okres gwarancji (jeśli dotyczy)……nie dot.

   6. Warunki płatności:
   Prawidłowo wystawiona faktura.
   7. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

   Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul.Łużycka 12 –w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.03.2014 r., do godziny 15.30 lub przesłać drogą listowną (decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie) lub drogą email: Izabela.firlag@ops.gryfino.pl w terminie do 12.03.2014r.

   8. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

   a) formularz ofertowy,
   b) dokumenty poświadczające wykształcenie, uprawnienia, przeprowadzone szkolenia i inne

   9. Kryterium wyboru Wykonawcy stanowić będzie
   80 % -cena
   20 % - inne: doświadczenie zawodowe z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym, dotychczasowa działalność.   ……………………..……………..………..
   (pieczęć i podpis osoby występującej
   w tym postępowaniu w imieniu Zamawiającego)

 • Dołączone pliki:


  1) Formularz Ofertowy  Zmiany w dyżurach Punktu Doradztwa i Konsultacji

  2014-02-24

  1. Punkt Doradztwa i Konsultacji
  Gryfino ul. Łużycka 12 tel. 404-55-10

  Dyżury specjalistów:
  wtorek – 16.00 – 18.00 – porady prawnika

  środa (pierwsza i trzecia każdego miesiąca) od 16.30 - 18.30 - konsultacje dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin

  środa (druga i czwarta każdego miesiąca) – 16.30 – 18.30 – konsultacje terapeuty rodzinnego

  czwartek – 16.00 – 18.00 - konsultacje psychologa  Unieważnienie naboru na stanowisko asystent rodziny

  2014-02-11

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia nabór na stanowisko „Asystent rodziny”, który został ogłoszony w dniu 18.12.2013 r. Przyczyną unieważnienia naboru na w/w stanowisko jest błąd w ogłoszeniu o naborze.

  Dołączone pliki:


  1) Unieważnienie naboru na stanowisko asystent rodziny  Zapytanie ofertowe na świadczenie usług asystenta rodziny

  2014-02-11

  Zapytanie ofertowe na świadczenie usług asystenta rodziny

 • więcej ...
   ZAPYTANIE OFERTOWE
   dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
   równowartości 14 000 euro na: ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA RODZINY
   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino
   II. Liczba miejsc: 2
   III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie, w okresie od 01.03.2014r. do 31.12.2014r.
   IV. Opis przedmiotu zamówienia:
   Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenta rodziny wskazanych przez Zamawiającego
   rodzin w liczbie od 5 do 7 z terenu gminy Gryfino w okresie od dnia 1 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. tj. 80 godzin m-cznie, w dniach od poniedziałku do niedzieli w zależności od indywidualnych potrzeb rodziny.
   V. Miejsce wykonania zlecenia: teren gminy Gryfino
   VI. Wymagania: Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późniejszymi zmianami) o wspieraniu
   rodziny i systemie pieczy zastępczej asystentem rodziny może być osoba, która:
   1. posiada:
   a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca
   socjalna, lub
   b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub
   rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub
   c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
   2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
   3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
   4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
   5. posiada obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw
   publicznych.
   Wymagania dodatkowe:
   1.wysoka kultura osobista,
   2.znajomość obsługi komputera
   3.umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
   4. zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność, asertywność, dyspozycyjność,
   5. mile widziane posiadanie prawa jazdy i dysponowanie własnym środkiem transportu.
   Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późniejszymi zmianami) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań Asystenta Rodziny należeć będzie m. in.:
   1.opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z
   pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;
   2.opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
   3.udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności
   prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego
   4.udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
   5.udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
   6.udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
   7.wspieranie aktywności społecznej rodzin
   8.motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
   9.udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
   10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu
   11.udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
   12.podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
   13.prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
   14.prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
   15.dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;
   16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
   17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
   18.współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami
   pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
   19.współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842) lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
   VII. Dokumenty aplikacyjne:
   1.Podanie o przyjęcie do pracy,
   2.CV,
   3.Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,.
   5.Kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy itp.),
   6.Kopie świadectw pracy, ewentualnie opinie z zakładów pracy,
   7. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm./
   Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
   VIII. Termin realizacji zamówienia:
   od dnia 01 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

   IX. Warunki udziału w postępowaniu:
   1. Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia muszą spełnić następujące warunki:
   1) posiadać uprawnienia do wykonywania świadczenia usług, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień
   2) posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia
   2. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć stosowne oświadczenia, w tym dołączyć dokumenty potwierdzające ich wykształcenie i odpowiedni staż pracy z dziećmi lub rodziną – stosownie do wymagań o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.).
   X. Sposób przygotowania i składanie oferty :
   1. Kompletna oferta musi zawierać:
   1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
   2) dokumenty oraz oświadczenia wymienione w pkt. VII
   4) oświadczenie o osiąganiu maksymalnego wynagrodzenia za pracę tj. 1.550 złotych.
   2. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.
   3. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na świadczenie usług asystenta rodziny , za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do dnia 14.02.2014 r. do godz. 12.00
   (decyduje data wpływu do Ośrodka).
   4. Dokumenty wchodzące w skład zapytania ofertowego mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
   5. Zamawiający może żądać przedłożenia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
   6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
   7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.
   9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz ich uzupełnienia, jeżeli nie naruszy to zasad uczciwej konkurencji.
   10. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.
   11. Zamawiający odrzuca ofertę:
   - w przypadku niespełnienia warunków udziału w postępowaniu
   - w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem
   - w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.
   12. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia : PLN.
   XI. Istotne warunki zamówienia podlegające ocenie:
   Wykształcenie - 20%
   Doświadczenie zawodowe - 20%
   Dodatkowe kwalifikacje pomocne do wykonywania zlecenia – 10%
   Dyspozycyjność - 20%
   Cena brutto – wartość wykonania całości zamówienia – o wadze 30%
   O terminie rozmowy zamawiający poinformuje poprzez kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.
   Decyzja o ostatecznym wyborze oferenta zostanie podjęta po rozmowie kwalifikacyjnej.
   XII. Informacje dodatkowe :
   1. W cenę należy wliczyć koszty dojazdu do miejsca wykonywania zamówienia i dojazd do siedziby
   Zamawiającego oraz innych instytucji w związku z wykonywaniem usług.
   3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
   4. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie .
   XIII. Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
   – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie – Pani Bożena Górak telefon 91 416 25-27.
   – Starszy Inspektor – Pani Renata Rosińska telefon 91 416 25-27 /wewn.116/.
   Sprawę prowadzi:
   Renata Rosińska

 • Dołączone pliki:


  1) Zapytanie ofertowe na świadczenie usług asystenta rodziny
  2) Oferta załącznik Nr 1  Dodatek Energetyczny

  2014-01-02

  Dodatki Mieszkaniowe
  Nowość - dodatek energetyczny

  Informujemy, że od 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy będzie przysługiwał dodatek energetyczny.

  Dołączone pliki:


  1) Dodatek Energetyczny  Nabór na stanowisko „Asystent Rodziny”

  2013-12-18

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie Ogłasza nabór na stanowisko „Asystent Rodziny” do realizacji zadań w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na okres od stycznia do grudnia 2014r.

 • więcej ...
   Asystentem rodziny może być osoba, która:
   posiada:
   - obywatelstwo polskie
   - wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
   - wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub
   - co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
   - nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
   - wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek został na nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
   - nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

   Do obowiązków Asystenta Rodziny należeć będzie między innymi:
   - opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, obejmującego zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych,
   - udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
   - udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
   - wspieranie aktywności społecznej rodzin;
   - motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
   - motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
   - podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
   - prowadzenia indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;


   Wymagania dodatkowe:
   - Doświadczenie w pracy opiekuńczo-wychowawczej, z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub w pracy socjalnej- najchętniej widziane doświadczenie jako asystent rodziny
   - Otwartość na kontakty z ludźmi, empatia, zaangażowanie, asertywność
   - Mile widziane posiadanie prawa jazdy i dysponowanie własnym środkiem transportu   Wymagane dokumenty:
   - List motywacyjny
   - Życiorys
   - Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej

   Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm./

   Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

   Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 (w sekretariacie) lub przesłać na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „asystent rodziny” w terminie do 31.12.2013r. do godz.11.00

 • Dołączone pliki:


  1) Nabór na stanowisko „Asystent Rodziny”  Nabory na stanowiska Terapeuta rodziny i Pedagog

  2013-12-18

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowiska: 1. Terapeuta rodzinny. 2. Pedagog.
  do realizacji zadań w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

  Okres realizacji: styczeń-grudzień 2014r.

 • więcej ...
   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowiska: Terapeuta rodzinny i Pedagog

   2013-12-17
   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowiska: 1. Terapeuta rodzinny. 2. Pedagog.
   do realizacji zadań w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
   Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

   Okres realizacji: styczeń-grudzień 2014r.
   • więcej ....
   OPIS REALIZACJI ZADANIA:

   1. Prowadzenie indywidualnej pracy z niewydolnymi opiekuńczo i wychowawczo rodzinami głównie w ich miejscu zamieszkania: - prowadzenie interwencji psychologicznej i pedagogicznej mającej na celu pomoc rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie i zapobieganiu sytuacjom zagrożenia umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, - dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, - udzielanie wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych, - współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie planowania i realizacji pracy z rodziną. 2. Gromadzenie i analiza dokumentacji niezbędnej do opracowania diagnoz: pedagogicznej i psychologicznej (wstępnej i końcowej) dla wskazanych rodzin z ukierunkowaniem dalszej pracy z rodzinami.
   NIEZBĘDNE WYMAGANIA:

   - wykształcenie wyższe, - posiadanie kwalifikacji zawodowych, doświadczenia umożliwiającego realizację zadań jw., - fachowa wiedza z zakresu psychoterapii rodzin i uzależnień, promocji zdrowia, pedagogiki pracy socjalnej, - rzetelne prowadzenie wymaganej dokumentacji, - umiejętność pracy samodzielnej jak i w zespole, - podstawowa znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.


   WYMAGANE DOKUMENTY:

   - Podanie wraz z życiorysem.
   - Kserokopie dyplomów lub innych dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia. – Ewentualne rekomendacje i referencje.
   - Oferta cenowa (koszt jednej godziny: cena brutto z uwzględnieniem konieczności ponoszenia kosztów dojazdu do Klienta przez Zleceniobiorcę).

   Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Wspieranie rodziny i piecza zastępcza” do 31.12.2013r do godz.11.00, na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 (w sekretariacie).

 • Dołączone pliki:


  1) Nabory na stanowiska Terapeuta rodziny i Pedagog
     Zobacz także: Aktualności - archiwum (11-43 z 43)


         Świadczenia

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe

  

Stypendia
 
         Druki

  

Świadczenia rodzinne

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe

  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
         Wymagane dokumenty

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe

  

Stypendia
 


Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji