Internetowy serwis informacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie 2014-12-23
 
 
         Menu Główne

  

Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Europejski Fundusz Społeczny

  

Telefony zaufania

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny

  

Profilaktyka uzależnień

  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  

Wspieranie Rodziny

  

Karta Dużej Rodziny

  

Przetargi i zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

Wolontariat

  

Centrum Aktywności Lokalnej

  

Kontakt
 
Grudzień 2014Licznik odwiedzin:
172253
    Aktualności

  OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA RODZINY

  2014-12-18

  OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA RODZINY

 • więcej ...
   OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA RODZINY

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług asystenta rodziny.
   Forma zatrudnienia:
   Umowa o świadczenie usług
   Liczba miejsc: 2
   Opis przedmiotu zamówienia:
   Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenta rodziny we wskazanych rodzinach
   w liczbie od 4 do 6 z terenu miasta i gminy Gryfino w okresie od lutego 2015 r. do grudnia 2015 r.,
   w ilości 80 godzin m-cznie, w dniach od poniedziałku do niedzieli w zależności od indywidualnych potrzeb rodziny.
   Wymagania:
   Asystentem rodziny może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 12 ustawy z dnia
   9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz.U. z 2013 r. poz. 135 ze zmianami/ i posiada:
   1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 cyt. ustawy i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
   2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
   3. wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika
   z tytułu egzekucyjnego,
   4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   5. posiada obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych.

   Wymagania dodatkowe:
   1. wysoka kultura osobista,
   2. znajomość obsługi komputera w stopniu podstawowym,
   3. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
   4. umiejętność pracy w zespole,
   5. kreatywność,
   6. dyspozycyjność,
   7. asertywność,
   8. rzetelność, systematyczność,
   9. komunikatywność i otwartość,
   10. mile widziane posiadanie prawa jazdy i dysponowanie własnym środkiem transportu.
   Do zadań asystenta rodziny należeć będzie w szczególności:
   1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacjiz pracownikiem socjalnym,
   2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
   3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego ,
   4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
   5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
   6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
   7. wspieranie aktywności społecznej rodzin,
   8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
   9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
   10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich, umiejętności psychospołecznych,
   11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
   12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
   13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
   14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
   15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
   16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
   17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
   18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
   19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493z późniejszymi zmianami) lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
   Wymagane dokumenty:
   1. 1 list motywacyjny,
   2. CV,
   3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i pożądany staż,
   4. kopie dokumentów potwierdzających tożsamość,
   5. kopie dokumentów poświadczających posiadanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy, itp.)
   6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub nieumyślne przestępstwa skarbowe,
   7. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskie oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
   8. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
   9. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści „ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą
   29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926/.”
   10. wypełniony i podpisany formularz ofertowy – stanowiący załącznik Nr 1 do oferty.
   Oferta powinna zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto kosztu jednego miesiąca świadczonych usług. W cenę należy wliczyć koszt dojazdu do miejsca wykonywania zamówienia i dojazd do siedziby Zamawiającego oraz innych instytucji, koszt rozmów telefonicznych w związku ze świadczeniem usług. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.
   Miejsce i termin złożenia dokumentów.
   Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na asystenta rodziny” do dnia 09.01.2015 r. Decyduje data faktycznego wpływu do OPS.
   Aplikacje, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
   Informacje dodatkowe.
   Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
   O wyniku naboru na świadczenie usług asystenta rodziny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje telefonicznie.
   Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
   Informacji dotyczących naboru udziela :
   Starszy Inspektor Renata Rosińska – tel. 91 416 25-27 (wew. 116).

 • Dołączone pliki:


  1) OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA RODZINY  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

  2014-12-17

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
  na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

 • więcej ...
   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
   na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu
   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
   III. Cel i zakres wykonywania zadań:
   Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób współuzależnionych w drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. 8.00 – 13.00 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
   IV. Termin realizacji
   Przewidywany termin realizacji zamówienia: od stycznia 2015r. do grudnia 2015 r.
   V. Wymagania
   - obywatelstwo polskie,
   - pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
   - niekaralność za przestępstwa umyślne,
   - certyfikat instruktora terapii uzależnień lub specjalisty psychoterapii uzależnień wydany przez dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub zaświadczenie
   o ukończeniu innych szkół w zakresie psychoterapii,
   - doświadczenie w pracy terapeutycznej,
   - komunikatywność, odpowiedzialność, dyskrecja,
   - mile widziane dodatkowe kursy, szkolenia z zakresu przemocy w rodzinie

   VI. Wymagane dokumenty
   - życiorys zawodowy,
   - dokumenty poświadczające wykształcenie,
   - inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia,
   - oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
   29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
   na potrzeby związane z rekrutacją.
   - oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
   - oferta cenowa wykonawcy (złożona na druku nr 1 stanowiącym załącznik do ogłoszenia) zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania określona w kwocie za 1 godzinę zegarową. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zleceniodawcy obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.
   VII. Istotne warunki podlegające ocenie
   - cena - 40% - kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60%
   VIII. Informacje dodatkowe
   1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Usługi terapeutyczne - współuzależnienie” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie
   do 24.12.2014 r.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
   3. O wyniku naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje telefonicznie.
   4. Informacji dotyczących naboru udziela :
   Starszy Inspektor Ewa Urbańska- tel. 91 416 25-27 (wew. 134).
   Inspektor Magda Kłaczkiewicz - tel. 91 416 25-27 (wew. 137)

 • Dołączone pliki:


  1) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

  2014-12-17

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
  na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

 • więcej ...
   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
   na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu
   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
   III. Cel i zakres wykonywania zadań:
   Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych od alkoholu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wg niżej określonego harmonogramu:
   Poniedziałek w godz. 8.00 – 10.00 – terapia grupowa
   Wtorek w godz. 16.00 – 20.00 – terapia grupowa
   Środa w godz. 8.00 – 10.00 – terapia indywidualna
   Środa w godz. 10.00 – 12.00 – terapia grupowa
   Czwartek w godz. 16.00 – 20.00 – terapia grupowa

   IV. Termin realizacji
   Przewidywany termin realizacji zamówienia: od stycznia 2015r. do grudnia 2015 r.
   V. Wymagania
   - obywatelstwo polskie,
   - pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
   - niekaralność za przestępstwa umyślne,
   - certyfikat instruktora terapii uzależnień lub specjalisty psychoterapii uzależnień wydany przez dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub zaświadczenie
   o ukończeniu innych szkół w zakresie psychoterapii
   - doświadczenie w pracy terapeutycznej,
   - komunikatywność, odpowiedzialność, dyskrecja,
   - mile widziane dodatkowe kursy, szkolenia z zakresu przemocy w rodzinie, interwencji kryzysowej

   VI. Wymagane dokumenty
   - życiorys zawodowy,
   - dokumenty poświadczające wykształcenie,
   - inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia,
   - oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
   29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
   na potrzeby związane z rekrutacją.
   - oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
   - oferta cenowa wykonawcy (złożona na druku nr 1 stanowiącym załącznik do ogłoszenia) zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania określona w kwocie za 1 godzinę zegarową. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zleceniodawcy obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.
   VII. Istotne warunki podlegające ocenie
   - cena - 40% - kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60%
   VIII. Informacje dodatkowe
   1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Usługi terapeutyczne - uzależnienie” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie
   do 24.12.2014 r.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
   3. O wyniku naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje telefonicznie.
   4. Informacji dotyczących naboru udziela :
   Starszy Inspektor Ewa Urbańska- tel. 91 416 25-27 (wew. 134).
   Inspektor Magda Kłaczkiewicz - tel. 91 416 25-27 (wew. 137)

 • Dołączone pliki:


  1) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

  2014-12-17

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
  na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu
  prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

 • więcej ...
   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
   na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu
   prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach
   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
   III. Cel i zakres wykonywania zadań:
   Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych będących mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Dębcach w wymiarze 4 godzin miesięcznie.
   IV. Termin realizacji
   Przewidywany termin realizacji zamówienia: od stycznia 2015r. do grudnia 2015 r.
   V. Wymagania
   - obywatelstwo polskie,
   - pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
   - niekaralność za przestępstwa umyślne,
   - certyfikat instruktora terapii uzależnień lub specjalisty psychoterapii uzależnień wydany przez dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub zaświadczenie
   o ukończeniu innych szkół w zakresie psychoterapii
   - doświadczenie w pracy terapeutycznej,
   - komunikatywność, odpowiedzialność, dyskrecja,
   - mile widziane dodatkowe kursy, szkolenia z zakresu przemocy w rodzinie, interwencji kryzysowej

   VI. Wymagane dokumenty
   - życiorys zawodowy,
   - dokumenty poświadczające wykształcenie,
   - inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia,
   - oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
   29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
   na potrzeby związane z rekrutacją.
   - oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
   - oferta cenowa wykonawcy (złożona na druku nr 1 stanowiącym załącznik do ogłoszenia) zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania określona w kwocie za 1 godzinę zegarową. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zleceniodawcy obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.
   VII. Istotne warunki podlegające ocenie
   - cena - 40% - kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60%
   VIII. Informacje dodatkowe
   1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Usługi terapeutyczne - DPS” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do 24.12.2014 r.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
   3. O wyniku naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu
   prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje telefonicznie.
   4. Informacji dotyczących naboru udziela :
   Starszy Inspektor Ewa Urbańska- tel. 91 416 25-27 (wew. 134).
   Inspektor Magda Kłaczkiewicz - tel. 91 416 25-27 (wew. 137)

 • Dołączone pliki:


  1) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików

  2014-12-17

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
  na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie
  pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików

 • więcej ...
   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
   na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie
   pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
   III. Cel i zakres wykonywania zadań:
   Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików raz w tygodniu - czwartek w godz. 9.00 – 16.00 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
   IV. Termin realizacji
   Przewidywany termin realizacji zamówienia: od stycznia 2015r. do grudnia 2015 r.
   V. Wymagania
   - obywatelstwo polskie,
   - pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
   - niekaralność za przestępstwa umyślne,
   - certyfikat instruktora terapii uzależnień lub specjalisty psychoterapii uzależnień wydany przez dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub zaświadczenie
   o ukończeniu innych szkół w zakresie psychoterapii
   - doświadczenie w pracy terapeutycznej,
   - komunikatywność, odpowiedzialność, dyskrecja,
   - mile widziane dodatkowe kursy, szkolenia z zakresu przemocy w rodzinie

   VI. Wymagane dokumenty
   - życiorys zawodowy,
   - dokumenty poświadczające wykształcenie,
   - inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia,
   - oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
   29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
   na potrzeby związane z rekrutacją.
   - oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
   - oferta cenowa wykonawcy (złożona na druku nr 1 stanowiącym załącznik do ogłoszenia) zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania określona w kwocie za 1 godzinę zegarową. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zleceniodawcy obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.
   VII. Istotne warunki podlegające ocenie
   - cena - 40% - kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60%
   VIII. Informacje dodatkowe
   1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Usługi terapeutyczne - DDA” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do 24.12.2014 r.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
   3. O wyniku naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej
   i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików Ośrodek Pomocy Społecznej
   w Gryfinie poinformuje telefonicznie.

   4. Informacji dotyczących naboru udziela :
   Starszy Inspektor Ewa Urbańska- tel. 91 416 25-27 (wew. 134).
   Inspektor Magda Kłaczkiewicz - tel. 91 416 25-27 (wew. 137)

 • Dołączone pliki:


  1) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych

  2014-12-17

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza
  nabór na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych

 • więcej ...
   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza
   nabór na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   II. Liczba miejsc: 1
   III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
   IV. Cel i zakres wykonywania zadań:
   Prowadzenie usług psychologicznych odbywać się będzie raz w tygodniu – czwartek
   w godz. od 16.00 do 18.00 w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego.
   Do zakresu wykonywania zadań będzie należało:
   - prowadzenie interwencji psychologicznej mającej na celu pomoc osobom i rodzinom
   we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie,
   - udzielanie pomocy w formie indywidualnych konsultacji i porad
   V. Termin realizacji
   Przewidywany termin realizacji zamówienia: od stycznia 2015r. do grudnia 2015 r.
   VI. Wymagania
   - obywatelstwo polskie,
   - pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
   - niekaralność za przestępstwa umyślne
   - ukończone jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia
   - mile widziane dodatkowe kursy, szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, przemocy w rodzinie, uzależnień
   - komunikatywność, odpowiedzialność, dyskrecja,

   VII. Wymagane dokumenty
   - życiorys zawodowy,
   - dokumenty poświadczające wykształcenie,
   - inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia,
   - oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
   29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
   na potrzeby związane z rekrutacją.
   - oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
   - oferta cenowa wykonawcy (złożona na druku nr 1 stanowiącym załącznik do ogłoszenia) zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania określona w kwocie za 1 godzinę zegarową. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zleceniodawcy obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.

   VIII. Istotne warunki podlegające ocenie

   - cena - 40% - kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60%

   IX. Informacje dodatkowe
   1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Usługi psychologiczne” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do 24.12.2014 r.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
   3. O wyniku naboru na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje telefonicznie.
   4. Informacji dotyczących naboru udziela :
   Starszy Inspektor Ewa Urbańska- tel. 91 416 25-27 (wew. 134).
   Inspektor Magda Kłaczkiewicz - tel. 91 416 25-27 (wew. 137)

 • Dołączone pliki:


  1) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

  2014-12-17

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych.

 • więcej ...
   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza
   nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   II. Liczba miejsc: 1
   III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
   IV. Cel i zakres wykonywania zadań:
   Prowadzenie usług prawnych odbywać się będzie raz w tygodniu – wtorek w godz. od 16.00 do 18.00 w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego.
   Do zakresu wykonywania zadań będzie należało:
   - udzielanie pomocy prawnej w formie indywidualnych konsultacji i porad
   V. Termin realizacji
   Przewidywany termin realizacji zamówienia: od stycznia 2015r. do grudnia 2015 r.
   VI. Wymagania
   - obywatelstwo polskie,
   - pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
   - niekaralność za przestępstwa umyślne
   - ukończone studia prawnicze (tytuł zawodowy)
   - mile widziane dodatkowe kwalifikacje
   - komunikatywność, odpowiedzialność, dyskrecja,

   VII. Wymagane dokumenty
   - życiorys zawodowy,
   - dokumenty poświadczające wykształcenie,
   - inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia,
   - oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
   29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
   na potrzeby związane z rekrutacją.
   - oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
   - oferta cenowa wykonawcy (złożona na druku nr 1 stanowiącym załącznik do ogłoszenia) zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania określona w kwocie za 1 godzinę zegarową. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zleceniodawcy obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.

   VIII. Istotne warunki podlegające ocenie

   - cena - 40% - kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60%

   IX. Informacje dodatkowe
   1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Usługi prawne” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do 24.12.2014 r.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
   3. O wyniku naboru na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje telefonicznie.
   4. Informacji dotyczących naboru udziela :
   Starszy Inspektor Ewa Urbańska- tel. 91 416 25-27 (wew. 134).
   Inspektor Magda Kłaczkiewicz - tel. 91 416 25-27 (wew. 137)

 • Dołączone pliki:


  1) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora

  2014-12-17

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
  mediatora

 • więcej ...
   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
   mediatora

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino
   II. Liczba miejsc: 1
   III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
   IV. Cel i zakres wykonywania zadań:
   Prowadzenie konsultacji w zakresie mediacji w celu rozwiązania konfliktów rodzinnych, zapobieganie przemocy w rodzinie, zapobieganie rozpadowi rodziny z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy Gryfino w szczególności zagrożonych zjawiskiem przemocy oraz alkoholizmem. Konsultacje będą prowadzone w 1 raz w miesiącu po dwie godziny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie według ustalonego harmonogramu .
   W ramach swoich obowiązków terapeuta rodzinny będzie miał za zadanie :
   -prowadzenie mediacji
   V. Termin realizacji
   Przewidywany termin realizacji zamówienia: od stycznia do grudnia 2015 r.
   VI. Wymagania
   -wykształcenie wyższe
   -kwalifikacje zawodowe uprawniające do prowadzenia mediacji
   -doświadczenie zawodowe,
   -fachowa wiedza z zakresu rozwiązywania konfliktów, sporów za pomocą mediacji.
   -łatwość nawiązywania kontaktów,

   VII. Wymagane dokumenty
   - list motywacyjny,
   -kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania usługi,
   -kopie świadectw pracy,
   -ewentualnie rekomendacje i referencje,
   -oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2002 Nr 101 poz.926 z późn. zm.),oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.
   VIII. Istotne warunki podlegające ocenie
   - cena - 40%
   -kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60%
   IX. Informacje dodatkowe
   1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konsultacje-Mediator” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do 24.12.2014 r.
   2. Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto za 1 godzinę świadczonych usług z uwzględnieniem konieczności ponoszenia kosztów w przypadku dojazdu do miejsca świadczenia konsultacji /załącznik Nr 1/.
   3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
   4. O wyniku naboru na świadczenie usług terapeuty rodzinnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje telefonicznie.
   5. Informacji dotyczących naboru udziela :
   Inspektor Magda Kłaczkiewicz - tel. 91 416 25-27 (wew. 137)
   Starszy Inspektor Ewa Urbańska- tel. 91 416 25-27 (wew. 134).

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

 • Dołączone pliki:


  1) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

  2014-12-17

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
  specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 • więcej ...
   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
   specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino
   II. Liczba miejsc: 1
   III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
   IV. Cel i zakres wykonywania zadań:
   Prowadzenie konsultacji w działaniach interwencyjno-wspierających dla osób doznających oraz stosujących przemoc w rodzinie . Konsultacje będą prowadzone w dwa razy w miesiącu po dwie godziny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie według ustalonego harmonogramu .
   W ramach swoich obowiązków terapeuta rodzinny będzie miał za zadanie :
   - prowadzenie indywidulanych konsultacji z zakresu interwencji i pomocy psychologicznej dla osób doznających oraz stosujących przemoc w rodzinie
   V. Termin realizacji
   Przewidywany termin realizacji zamówienia: od stycznia do grudnia 2015 r.
   VI. Wymagania
   - wykształcenie wyższe,
   - kwalifikacje zawodowe – certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
   -doświadczenie zawodowe,
   - fachowa wiedza z zakresu interwencji i pomocy psychologicznej dla osób stosujących oraz doznających przemocy, rozwiazywania kryzysów w rodzinie, znajomość procedury Niebieskie Karty
   - łatwość nawiązywania kontaktów,
   VII. Wymagane dokumenty
   - list motywacyjny,
   -kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania usługi,- kopie świadectw pracy,
   - ewentualnie rekomendacje i referencje,
   - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2002 Nr 101 poz.926 z późn. zm.),
   - oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.
   VIII. Istotne warunki podlegające ocenie
   - cena - 40%
   - kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60%
   IX. Informacje dodatkowe
   1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konsultacje-Specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do 24.12.2014 r.
   2. Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto za 1 godzinę świadczonych usług z uwzględnieniem konieczności ponoszenia kosztów w przypadku dojazdu do miejsca świadczenia konsultacji /załącznik Nr 1/.
   3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
   4. O wyniku naboru na świadczenie usług terapeuty rodzinnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje telefonicznie.
   5. Informacji dotyczących naboru udziela :
   Inspektor Magda Kłaczkiewicz - tel. 91 416 25-27 (wew. 137)
   Starszy Inspektor Ewa Urbańska- tel. 91 416 25-27 (wew. 134)

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

 • Dołączone pliki:


  1) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

  2014-12-17

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
  terapeuty rodzinnego

 • więcej ...
   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
   terapeuty rodzinnego

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino
   II. Liczba miejsc: 1
   III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
   IV. Cel i zakres wykonywania zadań:
   Prowadzenie konsultacji z zakresu terapii rodzinnej w celu rozwiązania kryzysów rodzinnych, zapobiegania przemocy w rodzinie, zapobiegania rozpadowi rodziny z przeznaczeniem dla mieszkańców Gminy Gryfino szczególnie zagrożonych zjawiskiem przemocy oraz alkoholizmem. Konsultacje będą prowadzone w 2 razy w miesiącu po dwie godziny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie według ustalonego harmonogramu .
   W ramach swoich obowiązków terapeuta rodzinny będzie miał za zadanie :
   - prowadzenie indywidulanych konsultacji z zakresu terapii z rodzinami przeżywającymi problemy w celu ich przezwyciężenia,
   - udzielanie wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych,
   V. Termin realizacji
   Przewidywany termin realizacji zamówienia: od stycznia do grudnia 2015 r.
   VI. Wymagania
   - wykształcenie wyższe,
   - kwalifikacje zawodowe ,
   - doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje z zakresu psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej, psychoterapii uzależnień, pedagogiki, interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
   - łatwość nawiązywania kontaktów,

   VII. Wymagane dokumenty
   - list motywacyjny,
   - kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania usługi, opinie świadectw pracy
   - ewentualnie rekomendacje i referencje
   - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2002 Nr 101 poz.926 z późn. zm.),
   - oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.
   VIII. Istotne warunki podlegające ocenie
   - cena - 40%
   - kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60%
   IX. Informacje dodatkowe
   1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konsultacje-Terapeuta rodzinny” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do 24.12.2014 r.
   2. Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto za 1 godzinę świadczonych usług z uwzględnieniem konieczności ponoszenia kosztów w przypadku dojazdu do miejsca świadczenia konsultacji /załącznik Nr 1/.
   3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
   4. O wyniku naboru na świadczenie usług terapeuty rodzinnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje telefonicznie.
   5. Informacji dotyczących naboru udziela
   Inspektor Magda Kłaczkiewicz - tel. 91 416 25-27 (wew. 137)
   Starszy Inspektor Ewa Urbańska- tel. 91 416 25-27 (wew. 134).

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

 • Dołączone pliki:


  1) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień

  2014-12-17

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
  specjalisty terapii uzależnień

 • więcej ...
   Gryfino, dn. 11.12.2014 r.
   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
   specjalisty terapii uzależnień

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino
   II. Liczba miejsc: 1
   III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
   IV. Cel i zakres wykonywania zadań
   Prowadzenie konsultacji w działaniach interwencyjno-wspierających dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin . Konsultacje będą prowadzone 2 razy w miesiącu po dwie godziny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie według ustalonego harmonogramu .
   W ramach swoich obowiązków terapeuta rodzinny będzie miał za zadanie :
   - prowadzenie indywidulanych konsultacji z zakresu terapii uzależnień
   V. Termin realizacji
   Przewidywany termin realizacji zamówienia: od stycznia do grudnia 2015 r.
   VI. Wymagania
   - wykształcenie wyższe
   - kwalifikacje zawodowe – certyfikat specjalisty terapii uzależnień
   - doświadczenie zawodowe
   - fachowa wiedza z zakresu terapii uzależnień
   - łatwość nawiązywania kontaktów,

   VII. Wymagane dokumenty
   - list motywacyjny,
   - kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania usługi,
   - kopie świadectw pracy,
   - ewentualnie rekomendacje i referencje,
   - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2002 Nr 101 poz.926 z późn. zm.),
   - oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.
   VIII. Istotne warunki podlegające ocenie
   - cena - 40%
   - kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60%
   IX. Informacje dodatkowe
   1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konsultacje-Terapeuta uzależnień” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do 24.12.2014 r.
   2. Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto za 1 godzinę świadczonych usług z uwzględnieniem konieczności ponoszenia kosztów w przypadku dojazdu do miejsca świadczenia konsultacji /załącznik Nr 1/.
   3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
   4. O wyniku naboru na świadczenie usług terapeuty rodzinnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje telefonicznie.
   5. Informacji dotyczących naboru udziela :
   Inspektor Magda Kłaczkiewicz - tel. 91 416 25-27 (wew. 137)
   Starszy Inspektor Ewa Urbańska- tel. 91 416 25-27 (wew. 134).

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

 • Dołączone pliki:


  1) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień  ZAPROSZENIE NA SPEKTAKL TEATRU BOMBA BOMBA

  2014-12-16

  Teatr Bomba Bomba działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie serdecznie zaprasza na przedstawienie pt: „Tajemnicza walizka. Nie ma się czego bać!”.
  Spektakl grany będzie 19 grudnia o godzinie 12.00 w sali kinowej Gryfińskiego Domu Kultury.Pretekstem do tej prezentacji będzie wizyta w Gryfinie współpracującej z Teatrem Bomba Bomba grupy teatralnej „Bärenherz” ze Schwedt.
  Wstęp na przestawienie wolny
  Serdecznie zapraszamy

  Teatr Bomba Bomba działa od marca 2014 roku, w ramach projektu pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. Spektakl obejrzało już około 2 tysięcy widzów w kilku miejscowościach: Nowogardzie, Teatrze Kana i DK Słowianin w Szczecinie, w Suchaniu i kilkakrotnie w Gryfinie.
  Teatr tworzą: reżyser - Violina Janiszewska (art positiv studio) oraz aktorzy: Grzegorz Bryn, Sebastian Lewandowski, Roman Słonina, Aleksandra Stelmaszyk, Piotr Stelmaszyk, Katarzyna Tarczyńska, Ewa Tarczyńska,
  Koordynator projektu: Aleksandra Szymanowicz (OPS w Gryfinie)

  Dołączona galeria:
  Rozeznanie cenowe na świadczenie pracy asystenta rodziny

  2014-12-05

  . Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie przeprowadza rozeznanie cenowe na świadczenie pracy asystenta rodziny na podstawie umowy o świadczenie usług o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro na świadczenie usług asystenta rodziny.

  Dołączone pliki:


  1) Rozeznanie cenowe na świadczenie pracy asystenta rodziny
  2) Oferta dot. rozeznnia  Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 2014

  2014-12-04

  Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza wszystkim wolontariuszom, a w szczególności tym, którzy pracują w Lokalnym Centrum Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie życzymy odnalezienia w pomaganiu innym źródła siły.

  Dołączone pliki:


  1) Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 2014  Informacja o wynikach naboru

  2014-11-20

  Podinspektor w Sekcji Finansowo - Księgowej

 • więcej ...
   Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana pani Edyta Chalkias zamieszkała w miejscowości Gryfino

 • Dołączone pliki:


  1) Informacja o wynikach naboru  Zaproszenie do złożenia oferty

  2014-11-17

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty polegającego na organizacji i przeprowadzeniu warsztatów kompetencji życiowych i umiejętności społeczno- zawodowych tj. warsztat umiejętności rodzicielskich /dwudniowy – jeden nocleg/ dla uczestników projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Dołączone pliki:


  1) Zaproszenie do złożenia oferty
  2) formularz ofertowy  Relacja z otwarcia Centrum Aktywności Lokalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie

  2014-11-17

  W piątek 7 listopada 2014 r. Pani Bożena Górak Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, Pan Henryk Piłat Burmistrz Miasta i Gminy oraz Pan Mieczysław Sawaryn Przewodniczący Rady Miejskiej uroczyście otworzyli przecinając wstęgę Centrum Aktywności Lokalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie. Centrum Aktywności Lokalnej powstało przy ulicy Sprzymierzonych 8, w pomieszczeniach po restauracji funkcjonującego przed wielu laty, hotelu „Pod Platanem”.

  Dołączone pliki:


  1) Relacja z otwarcia Centrum Aktywności Lokalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie  Oszacowanie wartości usługi

  2014-11-06

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia realizacji zadania polegającego na organizacji i przeprowadzeniu wyjazdowych warsztatów umiejętności rodzicielskich w ramach projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

  2014-10-29

  Stanowisko pracy: podinspektor w Sekcji Finansowo-Księgowej

 • więcej ...
   Szczegóły w załączniku

 • Dołączone pliki:


  1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że dzień 03.11.2014 jest dniem wolnym od pracy ( za dzień 01.11.2014 )

  2014-10-29

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że dzień 03.11.2014 jest dniem wolnym od pracy ( za dzień 01.11.2014 )  Zaproszenie do złożenia oferty

  2014-10-21

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie warsztatów praktycznych umiejętności „ABC Komputera – warsztat z podstaw obsługi komputera” dla uczestników projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Dołączone pliki:


  1) Zaproszenie do złożenia oferty
  2) formularz ofertowy  Teatr Bomba Bomba

  2014-10-21

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizuje projekt systemowy "Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim". W roku 2014 do uczestnictwa w projekcie zaprosiliśmy także osoby niepełnosprawne, które objęte są wsparciem w formie warsztatów arteterapeutycznych. Efektem warsztatów jest m.in spektakl pt. "Tajemnicza walizka... nie ma się czego bać!". Nasi aktorzy odwiedzili już kilka ciekawych miejsc, jak również scena gryfińska nie jest im obca...Dla zainteresowanych poniżej zamieszczamy krótką notkę dotyczącą osiągnieć Teatru BOMBA BOMBA, jak również niewielką fotorelację..

  Dołączone pliki:


  1) osiągnięcia Teatru Bomba Bomba

  Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (7 fot.)
  Uzyskanie prawa do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na okres 2014

  2014-10-17

  W celu uzyskania prawa do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na okres 2014/2015
  Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych przypomina o złożeniu wniosków.
  Fundusz Alimentacyjny :
  1. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2014r.
  2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2014r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
  3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz
  z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń
  z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia
  30 listopada 2014r.
  Zasiłek Rodzinny z dodatkami oraz Specjalny Zasiłek Opiekuńczy :
  1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września 2014r.
  2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2014, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2014.
  3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2014r.

  Dołączone pliki:


  1) Uzyskanie prawa do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na okres 2014  Uprzejmie informujemy, iż dzień 16 października 2014r jest MIĘDZYNARODOWYM DNIEM MEDIACJI.

  2014-10-17

  W ramach Tygodnia Mediacji w dniach 13-18 października 2014r odbywać się będą dyżury mediatorów:
  13 października 2014r. o godzinie 16.00-18.00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Łużycka 91, pok.1
  16 października 2014r. o godzinie 13.00-15.00, Sąd Rejonowy w Gryfinie, ul. Grunwaldzka 2
  17 października 2014r. o godzinie 16.00-18.00, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, wejście B

  Nie wszystkie sprawy muszą kończyć się w sądzie.
  Spróbuj mediacji!  Przemoc - gdzie szukać pomocy?

  2014-10-17

  1. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Gryfino ul. Łużycka 12; tel. 404-55-10


  DYŻURY

  PRAWNIK wtorek od 16.00-18.00
  SPECJALISTA DS. PRZEMOCY każda druga i czwarta środa
  miesiąca 16.30-18.30
  PSYCHOLOG czwartek od 16.00-18.00
  TERAPEUTA UZALEŻNIENIA pierwsza i trzecia środa miesiąca
  OD NARKOTYKÓW 16.30-18.30
  TERAPEUTA RODZINNY druga i czwarta środa miesiąca 16.30-18.30  Wynik rekrutacji na stanowisko - Referent w sekcji Administracyjno - Gospodarczej

  2014-10-03

  Dokument w załączniku

  Dołączone pliki:


  1) Wynik rekrutacji na stanowisko - Referent w sekcji Administracyjno - Gospodarczej  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie warsztatów praktycznych umiejętności – Magazynier

  2014-09-22

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie warsztatów praktycznych umiejętności – Magazynier z obsługą wózków widłowych dla uczestników projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Dołączone pliki:


  1) zaproszenie_do_zlozenia_oferty
  2) formularz_ofertowy  ABC Komputera

  2014-09-17

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o
  oszacowanie wartości zamówienia na organizację i przeprowadzenie warsztatów
  praktycznych umiejętności „ABC Komputera – warsztat z podstaw obsługi
  komputera” w ramach projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia
  społecznego w powiecie gryfińskim” współfinansowanego ze środków
  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
  Ludzki dla uczestników projektu Priorytet VII, Działanie 7.1. Rozwój i
  upowszechnianie powszechnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i
  upowszechnianie powszechnej integracji przez powiatowe centra pomocy
  społecznej.

  Dołączone pliki:


  1) ABC Komputera  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

  2014-09-04

  1. Stanowisko pracy: referent w Sekcji Administracyjno - Gospodarczej

 • więcej ...
   2. Wymagania niezbędne:

   1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
   2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
   3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
   4) nieposzlakowana opinia,
   5) wykształcenie wyższe,
   6) znajomość podstawowych wiadomości z zakresu przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, standardów kontroli zarządczej (Dz.Urz.MF Nr 15, poz.85 z 2009r.),
   7) umiejętność obsługi sprzętu technicznego (komputer, kserokopiarka, telefon, fax).
   3. Wymagania dodatkowe:
   1) dokładność, odpowiedzialność, systematyczność, umiejętność interpretacji przepisów prawa,
   2) komunikatywność, umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy w zespole,
   3) mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z kontrolą zarządczą
   oraz sporządzaniem projektów wewnętrznych aktów prawnych.

   4. Zadania wykonywane na stanowisku:
   1) opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych, monitorowanie ich aktualności i zgodności z przepisami prawa zewnętrznego, przygotowywanie projektów ich aktualizacji, ewidencjonowanie wydanych wewnętrznych aktów prawnych i zapoznawanie z nimi pracowników Ośrodka,
   2) opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących działalności Ośrodka,
   3) przygotowywanie projektów upoważnień Dyrektora Ośrodka lub projektów upoważnień Burmistrza Miasta i Gminy dotyczących działalności Ośrodka, rejestracja upoważnień
   i monitorowanie ich ważności,
   4) opracowywanie projektów procedur kontroli zarządczej, rejestrowanie i zapoznawanie z nimi pracowników Ośrodka,
   5) monitorowanie, aktualizacja i współudział w ocenie realizacji zadań wyznaczających cele i zadania Ośrodka,
   6) współudział w prowadzeniu samooceny systemu kontroli zarządczej,
   7) współpraca z innymi stanowiskami pracy w zakresie identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań Ośrodka, ustalanie potencjalnych zagrożeń i współudział w zarządzaniu ryzykiem,
   8) opracowywanie opisów stanowisk pracy,
   9) przygotowywanie dokumentów dotyczących delegowania uprawnień i wyznaczenia dpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy,
   10) prowadzenie centralnej ewidencji umów cywilno – prawnych zawieranych przez Ośrodek,
   11) okresowe zastępstwa na stanowisku pracy ds. kadrowych w zakresie przygotowywania i prowadzenia dokumentacji dotyczącej:
   a) zatrudniania, zmian w zatrudnieniu, wynagradzania, zwalniania z pracy,
   b) prowadzenia ewidencji czasu pracy,
   c) udzielania urlopów wypoczynkowych i innych zwolnień od pracy.

   5. Warunki pracy na stanowisku pracy:

   1) Praca umysłowa, przy komputerze, wymagająca przemieszczania się między budynkami
   i po schodach.


   6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
   W miesiącu sierpniu 2014 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
   oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

   7. Wymagane dokumenty:

   1) list motywacyjny,
   2) kwestionariusz osobowy w wersji dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
   3) życiorys (CV) z dokładnym opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
   4) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, zaświadczeń o odbytych stażach, oświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu w przypadku trwającego stosunku pracy (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez właściciela dokumentu),
   5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz ewentualnie poświadczających posiadanie dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez właściciela dokumentu),
   6) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego
   lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   7) oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
   8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
   Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),
   9) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego w przypadku kandydata nie będącego obywatelem polskim,
   10) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat chciałby
   skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

   8. Informacje dodatkowe:


   1) O zatrudnienie na stanowisku pracy objętym naborem mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz Obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
   2) Kandydat wyłoniony w trybie naboru przed podjęciem zatrudnienia zobowiązany będzie
   do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia lekarskiego o zdolności
   do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym objętym naborem oraz oryginałów (do wglądu) dokumentów mających związek z zatrudnieniem,
   3) Z osobą podejmującą po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera
   się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Osoba ta zobowiązana jest do odbycia służby
   przygotowawczej trwającej nie dłużej niż trzy miesiące i uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu
   kończącego służbę przygotowawczą.

   9. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

   Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres OPS
   w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta w Sekcji Administracyjno
   - Gospodarczej ” do dnia 16 września 2014r. (decyduje data faktycznego wpływu do OPS). Aplikacje, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.ops.gryfino.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, przy ul. Łużyckiej 12. List motywacyjny powinien być opatrzony klauzulą:
   „W przypadku niezakwalifikowania mnie do dalszego etapu rekrutacji dokumenty aplikacyjne proszę: odesłać/ odbiorę osobiście”.

 • Dołączone pliki:


  1) Ogłoszenie  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację warsztatów praktycznych umiejętności – kurs prawa jazdy kat. B

  2014-08-26

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację warsztatów praktycznych umiejętności – kurs prawa jazdy kat. B dla 7 uczestników projektu pn. ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Dołączone pliki:


  1) zaproszenie_do_zlozenia_oferty
  2) formularz_ofertowy  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania polegającego na udzieleniu korepetycji dla dzieci

  2014-08-26

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na
  realizację zadania polegającego na udzieleniu korepetycji dla dzieci
  uczestników projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Dołączone pliki:


  1) formularz_ofertowy
  2) Zapraszamy do złożenia oferty  INFORMACJA NA TEMAT STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO O CHARAKTERZE SOCJALNYM

  2014-08-25

  Od dnia 1 września 2014 r. można składać wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Gryfino na rok szkolny 2014/2015. Wnioski należy składać do dnia 15 września 2014 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie
  ul. Łużycka 12 w następujących godzinach:
  - poniedziałek 800 - 1600,
  - wtorek - piątek 730 - 1530

 • więcej ...
   Zgodnie z art. 90b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
   pomoc materialna przysługuje:
   1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
   2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
   i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
   3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
   4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
   Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
   Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej – uprawniającej również do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Obecnie jest to kwota 456,00 zł.
   Miesięczna wysokość dochodu jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz § 6 Uchwały Nr LIII/652/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gryfino.
   Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł źródła ich uzyskania, pomniejszoną o:
   1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
   2) składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
   3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
   Do tak obliczonego dochodu nie wlicza się:
   - świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, zarówno o charakterze socjalnym jak
   i motywacyjnym;
   - jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych;
   - wartości świadczeń w naturze;
   - świadczeń na rzecz osób bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
   - zasiłków celowych;
   - dochodu z powierzchni użytkowych rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.
   Ponadto zgodnie z § 7 ww. Uchwały kwota stypendium szkolnego dla uczniów wynosi:
   1) 106,00 zł jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200,00 zł tj. 100% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
   o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.)
   2) 84,80 zł jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi powyżej 200,00 zł i nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej -
   (456,00 zł) tj. 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
   28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456
   z późn. zm.)
   Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.
   Stypendium szkolne przyznawane jest w formie świadczenia pieniężnego, jednak zgodnie z § 9 pkt 3 i 4 ww. Uchwały stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie, ponieważ stypendium dla uczniów:
   - wobec których zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne z powodu uchylania się od obowiązku szkolnego
   - dla których o stypendium wnioskują rodzice, którzy nie podjęli prac społecznie użytecznych, o których mowa w odrębnych przepisach
   - uczniów wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej - jest przyznawane w formie wskazanej w decyzji, innej niż świadczenie pieniężne.
   Po przeprowadzeniu weryfikacji wniosków zostają wydane decyzję, w których zawarte są informacje na temat wysokości przyznanych świadczeń oraz sposobu
   i miejsca ich wypłat.

   Drugim ze świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zasiłek szkolny, który może być przyznany uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej
   z powodu zdarzenia losowego.
   Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej
   o charakterze edukacyjnym.
   Zasiłek szkolny jest pomocą nadzwyczajną, związaną z zaistniałym zdarzeniem losowym, natomiast stypendium szkolne jest właściwą pomocą mającą na celu zmniejszanie różnic w dostępie do edukacji.
   Zdarzenie losowe to zaistniałe, niespodziewane zdarzenie, niezależne od woli ucznia czy jego rodziców (opiekunów), które spowodowało, iż ten uczeń przejściowo znalazł się
   w trudnej sytuacji materialnej. Takim zdarzeniem będzie między innymi choroba ucznia czy też członka jego najbliższej rodziny (pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym).
   O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
   Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. kwoty 530 zł. Może być przyznany raz lub kilka razy
   w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 • Dołączone pliki:


  1) INFORMACJA NA TEMAT STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO O CHARAKTERZE SOCJALNYM
     Zobacz także: Aktualności - archiwum (33-107 z 107)


         Świadczenia

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe

  

Stypendia
 
         Druki

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe
i dodatek energetyczny

  

Stypendia

  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
         Wymagane dokumenty

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe

  

Stypendia
 


Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji