Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Powrót

Nabór na stanowisko Asystent Rodziny

Data publikacji: 2013-12-18

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie Ogłasza nabór na stanowisko Asystent Rodziny do realizacji zadań w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na okres od stycznia do grudnia 2014r.Asystentem rodziny może być osoba, która:
posiada:
- obywatelstwo polskie
- wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub
- co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
- wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek został na nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do obowiązków Asystenta Rodziny należeć będzie między innymi:
- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, obejmującego zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych,
- udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
- udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
- wspieranie aktywności społecznej rodzin;
- motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
- prowadzenia indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;


Wymagania dodatkowe:
- Doświadczenie w pracy opiekuńczo-wychowawczej, z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub w pracy socjalnej- najchętniej widziane doświadczenie jako asystent rodziny
- Otwartość na kontakty z ludźmi, empatia, zaangażowanie, asertywność
- Mile widziane posiadanie prawa jazdy i dysponowanie własnym środkiem transportuWymagane dokumenty:
- List motywacyjny
- Życiorys
- Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej

Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm./

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 (w sekretariacie) lub przesłać na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 w zamkniętej kopercie z dopiskiem asystent rodziny w terminie do 31.12.2013r. do godz.11.00

Załączniki:

  1. Nabór na stanowisko Asystent Rodziny (plik doc 31KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej