Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Powrót

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Data publikacji: 2014-03-12

Zamawiający Ośrodek Pomocy społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na

1. Organizację warsztatów z doradcą zawodowym dla niepełnosprawnych intelektualnie uczestników projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2. Opis przedmiotu zamówienia

Warsztaty z doradcą zawodowym dla 6 osób / 3 K i 3 M /niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim oraz umiarkowanym w ramach projektu systemowego Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla uczestników projektu.
Szacunkowa liczba godzin świadczenia usług: 25-35.

Wykonawca powinien spełniać następujące wymagania:
1) Osobę prowadzącą warsztaty.
Wymagania dotyczące osoby prowadzącej warsztaty:
-wykształcenie wyższe /preferowane doradztwo zawodowe, socjologia lub psychologia/
-minimum roczny staż pracy na stanowisku doradcy zawodowego
-znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz ustawy o pomocy społecznej
-mile widziane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
2) Konsumpcję podczas warsztatów /kawa, herbata, woda, ciepły posiłek/.
3) Salę do przeprowadzenia warsztatów w mieście Gryfino.
4) Dowóz uczestników na warsztaty z następujących miejscowości: Gardno /2 os./, Wysoka Gryfińska /1 os./, Stare Brynki /1 os /, Nowe Czarnowo /2 os./ do miejsca realizacji warsztatów
5) Przeprowadzenie następującej liczby godzin: 25-35 godzin.
6) Przygotowanie programu warsztatów
7) Dostarczenie materiałów szkoleniowych lub pomocy dydaktycznych.
8) Przeprowadzenie pre - i post -testu merytorycznego określającego poziom wiedzy.
9) Wydanie zaświadczeń dla uczestników o udziale i tematyce warsztatów.

Zakres warsztatów, jak i spotkań indywidualnych powinien mieć na celu wsparcie uczestników projektu w rozwiązywaniu problemów związanych z ich sytuacją zawodową i powinien zawierać między innymi następująca tematykę:
 Przełamywanie barier wznoszonych przez negatywny stereotyp upośledzenia umysłowego
 Twórcze podejście w poznawaniu indywidualnych uzdolnień, zainteresowań uczestników warsztatów
 Utworzenie indywidualnego planu działania, uwzględniając doświadczenie niepełnosprawności i jej skutków.

3. Termin realizacji zamówienia: marzec - kwiecień 2014

4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Izabela Firląg

5. Okres gwarancji (jeśli dotyczy)……nie dot.

6. Warunki płatności:
Prawidłowo wystawiona faktura.

7. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul.Łużycka 12 -w sekretariacie w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,organizacja warsztatów z doradcą zawodowym dla uczestników projektu Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.03.2014 r., do godziny 15.30 lub przesłać drogą listowną (decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie) lub drogą email: Izabela.firlag@ops.gryfino.pl w terminie do 18.03.2014r.

8. Należy złożyć następujące dokumenty:
a) oferta
b) dokumenty poświadczające wykształcenie, uprawnienia, przeprowadzone szkolenia, referencje i inne

9. Kryterium wyboru Wykonawcy stanowić będzie
80 % -cena
20 % - inne: doświadczenie zawodowe z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym, dotychczasowa działalność.


……………………..……………..………..
(pieczęć i podpis osoby występującej
w tym postępowaniu w imieniu Zamawiającego)


Załączniki:

  1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (plik doc 128KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej