Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Powrót

INFORMACJA NA TEMAT STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Data publikacji: 2014-08-25

Od dnia 1 września 2014 r. można składać wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Gryfino na rok szkolny 2014/2015. Wnioski należy składać do dnia 15 września 2014 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie
ul. Łużycka 12 w następujących godzinach:
- poniedziałek 800 - 1600,
- wtorek - piątek 730 - 1530
Zgodnie z art. 90b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej - uprawniającej również do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Obecnie jest to kwota 456,00 zł.
Miesięczna wysokość dochodu jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz § 6 Uchwały Nr LIII/652/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gryfino.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł źródła ich uzyskania, pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do tak obliczonego dochodu nie wlicza się:
- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, zarówno o charakterze socjalnym jak
i motywacyjnym;
- jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych;
- wartości świadczeń w naturze;
- świadczeń na rzecz osób bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
- zasiłków celowych;
- dochodu z powierzchni użytkowych rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.
Ponadto zgodnie z § 7 ww. Uchwały kwota stypendium szkolnego dla uczniów wynosi:
1) 106,00 zł jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200,00 zł tj. 100% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.)
2) 84,80 zł jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi powyżej 200,00 zł i nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej -
(456,00 zł) tj. 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456
z późn. zm.)
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.
Stypendium szkolne przyznawane jest w formie świadczenia pieniężnego, jednak zgodnie z § 9 pkt 3 i 4 ww. Uchwały stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie, ponieważ stypendium dla uczniów:
- wobec których zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne z powodu uchylania się od obowiązku szkolnego
- dla których o stypendium wnioskują rodzice, którzy nie podjęli prac społecznie użytecznych, o których mowa w odrębnych przepisach
- uczniów wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej - jest przyznawane w formie wskazanej w decyzji, innej niż świadczenie pieniężne.
Po przeprowadzeniu weryfikacji wniosków zostają wydane decyzję, w których zawarte są informacje na temat wysokości przyznanych świadczeń oraz sposobu
i miejsca ich wypłat.

Drugim ze świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zasiłek szkolny, który może być przyznany uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej
z powodu zdarzenia losowego.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej
o charakterze edukacyjnym.
Zasiłek szkolny jest pomocą nadzwyczajną, związaną z zaistniałym zdarzeniem losowym, natomiast stypendium szkolne jest właściwą pomocą mającą na celu zmniejszanie różnic w dostępie do edukacji.
Zdarzenie losowe to zaistniałe, niespodziewane zdarzenie, niezależne od woli ucznia czy jego rodziców (opiekunów), które spowodowało, iż ten uczeń przejściowo znalazł się
w trudnej sytuacji materialnej. Takim zdarzeniem będzie między innymi choroba ucznia czy też członka jego najbliższej rodziny (pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym).
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. kwoty 530 zł. Może być przyznany raz lub kilka razy
w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Załączniki:

  1. INFORMACJA NA TEMAT STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO O CHARAKTERZE SOCJALNYM (plik doc 44KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej