Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Powrót

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA RODZINY

Data publikacji: 2014-12-18

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA RODZINYOGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA RODZINY

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług asystenta rodziny.
Forma zatrudnienia:
Umowa o świadczenie usług
Liczba miejsc: 2
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenta rodziny we wskazanych rodzinach
w liczbie od 4 do 6 z terenu miasta i gminy Gryfino w okresie od lutego 2015 r. do grudnia 2015 r.,
w ilości 80 godzin m-cznie, w dniach od poniedziałku do niedzieli w zależności od indywidualnych potrzeb rodziny.
Wymagania:
Asystentem rodziny może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 12 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz.U. z 2013 r. poz. 135 ze zmianami/ i posiada:
1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 cyt. ustawy i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
3. wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika
z tytułu egzekucyjnego,
4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. posiada obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:
1. wysoka kultura osobista,
2. znajomość obsługi komputera w stopniu podstawowym,
3. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
4. umiejętność pracy w zespole,
5. kreatywność,
6. dyspozycyjność,
7. asertywność,
8. rzetelność, systematyczność,
9. komunikatywność i otwartość,
10. mile widziane posiadanie prawa jazdy i dysponowanie własnym środkiem transportu.
Do zadań asystenta rodziny należeć będzie w szczególności:
1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacjiz pracownikiem socjalnym,
2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego ,
4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
7. wspieranie aktywności społecznej rodzin,
8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich, umiejętności psychospołecznych,
11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493z późniejszymi zmianami) lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
Wymagane dokumenty:
1. 1 list motywacyjny,
2. CV,
3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i pożądany staż,
4. kopie dokumentów potwierdzających tożsamość,
5. kopie dokumentów poświadczających posiadanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy, itp.)
6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub nieumyślne przestępstwa skarbowe,
7. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskie oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
8. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
9. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926/.
10. wypełniony i podpisany formularz ofertowy - stanowiący załącznik Nr 1 do oferty.
Oferta powinna zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto kosztu jednego miesiąca świadczonych usług. W cenę należy wliczyć koszt dojazdu do miejsca wykonywania zamówienia i dojazd do siedziby Zamawiającego oraz innych instytucji, koszt rozmów telefonicznych w związku ze świadczeniem usług. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.
Miejsce i termin złożenia dokumentów.
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na asystenta rodziny do dnia 09.01.2015 r. Decyduje data faktycznego wpływu do OPS.
Aplikacje, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje dodatkowe.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
O wyniku naboru na świadczenie usług asystenta rodziny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje telefonicznie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
Informacji dotyczących naboru udziela :
Starszy Inspektor Renata Rosińska - tel. 91 416 25-27 (wew. 116).

Załączniki:

  1. OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA RODZINY (plik doc 25KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej