Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Powrót

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG PEDAGOGA RODZINY

Data publikacji: 2015-03-12

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
pedagoga rodziny.
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
II. Forma zatrudnienia:
Umowa o świadczenie usług
III. Cel i zakres wykonywania zadań:
Prowadzenie edukacji pedagogicznej mającej na celu pomoc rodzicom w wypełnianiu prawidłowej funkcji opiekuńczo-wychowawczej wobec dzieci i zapobieganiu sytuacjom umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. Czynności będą prowadzone w 3-5 rodzinach zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Gryfino w ich miejscu zamieszkania.
W ramach swoich obowiązków pedagog będzie miał za zadanie:
- prowadzenie indywidulanej edukacji pedagogicznej z rodzinami przeżywającymi problemy wychowawcze i zapobieganie sytuacjom umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej,
praca z dzieckiem sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją,
udzielanie wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych,
współpraca z pracownikiem socjalnym w zakresie planowania i realizacji pracy z rodziną ,
prowadzenie bieżącej dokumentacji dotyczącej pracy z rodzinami niezbędnej do opracowania diagnozy pedagogicznej (wstępnej i końcowej) z ukierunkowaniem na dalszą pracę z rodzinami.
IV. Termin realizacji
Przewidywany termin realizacji zamówienia: kwiecień-grudzień 2015 r.
V. Wymagania
- wykształcenie wyższe,
- kwalifikacje zawodowe ,
- doświadczenie zawodowe ze wskazaniem na pracę indywidulaną w środowisku rodzinnym,
- fachowa wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki , uzależnień, promocji zdrowia,
- rzetelne prowadzenie wymaganej dokumentacji, podstawowa znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- łatwość nawiązywania kontaktów.

VI. Wymagane dokumenty
- list motywacyjny,
kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania usługi,
- kopie świadectw pracy,
- ewentualnie rekomendacje i referencje,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2002 Nr 101 poz.926 z późn. zm.),
- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych, - wypełniony i podpisany formularz ofertowy - stanowiący załącznik Nr 1 do oferty Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto za 1 godzinę świadczonych usług z uwzględnieniem konieczności ponoszenia kosztów dojazdu do rodziny .
VII. Istotne warunki podlegające ocenie
- cena - 40%
- kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60%
VIII. Informacje dodatkowe
1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem Pedagog rodziny za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do 17.03.2015 r.
Dokumenty, które wpłyną do OPS po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
3. O wyniku naboru na świadczenie usług terapeuty rodzinnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje pisemnie.
4. Informacji dotyczących naboru udziela :
Starszy Inspektor Renata Rosińska - tel. 91 416 25-27 (wew. 116)
Pracownik Socjalny Joanna Wawrzonek - tel. 91 416 25-27 (wew. 116).

Załączniki:

  1. OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG PEDAGOGA RODZINY (plik doc 25KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej