Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Powrót

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług pedagoga rodziny.

Data publikacji: 2015-04-17

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
pedagoga rodziny.
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
II. Forma zatrudnienia:
Umowa o świadczenie usług
III. Cel i zakres wykonywania zadań:
Prowadzenie edukacji pedagogicznej mającej na celu pomoc rodzicom w wypełnianiu prawidłowej funkcji opiekuńczo-wychowawczej wobec dzieci i zapobieganiu sytuacjom umieszczenia dzieci
w pieczy zastępczej. Czynności będą prowadzone w 3-5 rodzinach zamieszkałych na terenie Miasta
i Gminy Gryfino w ich miejscu zamieszkania.
W ramach swoich obowiązków pedagog będzie miał za zadanie:
- prowadzenie indywidulanej edukacji pedagogicznej z rodzinami przeżywającymi problemy wychowawcze i zapobieganie sytuacjom umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej,
- praca z dzieckiem sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją,
- udzielanie wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych,
- współpraca z pracownikiem socjalnym w zakresie planowania i realizacji pracy z rodziną ,
- prowadzenie bieżącej dokumentacji dotyczącej pracy z rodzinami niezbędnej do opracowania diagnozy pedagogicznej (wstępnej i końcowej) z ukierunkowaniem na dalszą pracę z rodzinami,
- podstawowa znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
IV. Termin realizacji
Przewidywany termin realizacji zamówienia: maj-grudzień 2015 r.
V. Wymagania
- wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację lub pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą
- co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w indywidualnej pracy pedagogicznej w środowisku rodzinnym w miejscu zamieszkania rodziny,
- osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
- osoba wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
- osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- osoba posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.
VI. Wymagane dokumenty
- list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania usługi,
- kopie dokumentów potwierdzających świadczenie pracy w zawodzie pedagoga,
- rekomendacje i referencje potwierdzające zawodowo lub społecznie pełnione obowiązki pedagogiczne w środowiskach rodzinnych w miejscu zamieszkania rodzin,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2002 Nr 101 poz.926 z późn. zm.),
- oświadczenie osoby, że nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona ,
- oświadczenie osoby , że wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek
w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
- oświadczenie osoby, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy - stanowiący załącznik Nr 1 do oferty .Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto za 1 godzinę świadczonych usług
z uwzględnieniem konieczności ponoszenia kosztów dojazdu do rodziny.
VII. Istotne warunki podlegające ocenie
- cena - do 40%
- kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - do 40%
- referencje, rekomendacje - do 20%
VIII. Informacje dodatkowe
1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem Pedagog rodziny za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do 22.04.2015 r.
Dokumenty, które wpłyną do OPS po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
3. O wyniku naboru na świadczenie usług pedagoga rodziny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gryfinie poinformuje pisemnie.
4. Informacji dotyczących naboru udziela :
Starszy Inspektor Renata Rosińska - tel. 91 416 25-27 (wew. 116)
Pracownik Socjalny Joanna Wawrzonek - tel. 91 416 25-27 (wew. 116).

Załączniki:

  1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług pedagoga rodziny. (plik doc 32KB)
  2. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług pedagoga rodziny. (plik doc 26KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej