Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Powrót

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poszukuje kandydata do pełnienia funkcji opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej - 76 letniego mężczyzny mieszkającego na terenie Gminy Gryfino.

Data publikacji: 2015-06-29

Ośrodek - prowadzi też stały nabór kandydatów do bazy opiekunów prawnych.
Gdy zaistnieją okoliczności, w których wymagane będzie ustanowienie opieki dla osoby zamieszkałej na terenie miasta lub gminy Gryfino, pracownik Ośrodka po przeprowadzeniu rozmowy z kandydatami z bazy, wskażę sądowi kandydatów na opiekuna prawnego. Ustanowienie opiekuna następuje postanowieniem sądu opiekuńczego.
Warunki, które powinien spełniać kandydat na opiekuna prawnego:
Opiekunem może zostać osoba;
- posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
- korzystająca z pełni praw publicznych (ograniczenie orzeka sąd),
- nie pozbawiona władzy rodzicielskiej,
- nie skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim,
- wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
- w stosunku do której nie zachodzi prawdopodobieństwo nienależytego wywiązania się z obowiązków opiekuna.

Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem osoby pozostającej pod opieką, (zgodnie z art. 155 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), a także reprezentuje tę osobę w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.
Opiekun nie ma obowiązku sprawowania fizycznej pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, pielęgnacji itd.
Zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie Sąd opiekuńczy może przyznać stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej. Wysokość wynagrodzenia ustala sąd, przy czym w stosunku miesięcznym nie może ono przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Zgłoszenia można składać osobiście w siedzibie Ośrodka lub pisemnie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łużycka 12, 74 -100 Gryfino, lub pocztą elektroniczną na adres: ops@ops.gryfino.pl

Wymagane dokumenty:
- zgłoszenie zawierające dane personalne oraz dane kontaktowe,
- CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z przepisów prawa obowiązujących opiekuna prawnego.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie (plik docx 18KB)
  2. Przepisy prawa (plik docx 21KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej