Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Powrót

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego do prowadzenia terapii w środowisku rodzinnym.

Data publikacji: 2016-04-13

Forma zatrudnienia: Umowa o świadczenie usług

Gryfino, dn.11.04.2016 r.
ZPR.110-1/1/16
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego do prowadzenia terapii w środowisku rodzinnym.
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
II. Forma zatrudnienia:
Umowa o świadczenie usług
III. Cel i zakres wykonywania zadań:
Prowadzenie terapii rodzinnej w celu rozwiązania kryzysów rodzinnych i zapobieganiu sytuacjom umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej . Terapia rodzinna będzie prowadzona w od 1 do 3 rodzinach zamieszkałych na terenie miasta i gminy Gryfino w ich miejscu zamieszkania, 4 x w miesiącu w każdej rodzinie, każde spotkanie po 90 minut.
W ramach swoich obowiązków terapeuta rodzinny będzie wykonywał:
- prowadzenie indywidualnej terapii z rodzinami przeżywającymi problemy opiekuńczo-wychowawcze w celu ich przezwyciężenia i zapobiegania sytuacjom umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej,
- prowadzenie indywidualnej terapii z rodzinami przeżywającymi sytuację kryzysową w celu naprawy i poprawy stosunków rodzinnych ,
- udzielanie wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych,
- współpraca z pracownikiem socjalnym w zakresie planowania i realizacji pracy z rodziną ,
- prowadzenie bieżącej dokumentacji dotyczącej pracy z rodzinami niezbędnej do opracowania diagnozy (wstępnej i końcowej) z ukierunkowaniem na dalszą pracę z rodzinami.
IV. Termin realizacji
Przewidywany termin realizacji zamówienia: maj - grudzień 2016 r.
V. Wymagania
- wykształcenie wyższe,
- kwalifikacje zawodowe ,
- co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w indywidualnej pracy terapeutycznej .
- osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
- osoba wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
- osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- osoba posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
-mile będzie widziane doświadczenie zawodowe w pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi.

VI. Wymagane dokumenty
- list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania usługi,
- kopie dokumentów potwierdzających świadczenie pracy w zawodzie terapeuty,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.),
- oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona ,
- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy - stanowiący załącznik Nr 1 do oferty .
Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto za 1 godzinę świadczonych usług z uwzględnieniem konieczności ponoszenia kosztów dojazdu do rodziny oraz kosztów ubezpieczenia społecznego ponoszonych przez Ośrodek.
VIII. Istotne warunki podlegające ocenie
- cena - 40%
- kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60%
IX. Informacje dodatkowe
1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem Terapeuta rodzinny za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do 18.04.2016 r.
Dokumenty, które wpłyną do OPS po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
3. O wyniku naboru na świadczenie usług terapeuty rodzinnego Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gryfinie poinformuje pisemnie.
4. Informacji dotyczących naboru udziela :
Starszy Inspektor Renata Rosińska - tel. 91 416 25-27 (wew. 116)
Pracownik Socjalny Joanna Wawrzonek - tel. 91 416 25-27 (wew. 116).

Załączniki:

  1. Zał. Nr 1 (plik doc 25KB)
  2. Nabór (plik docx 15KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej