Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Powrót

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Data publikacji: 2016-05-12

Stanowisko pracy: kasjer w Sekcji Finansowo - Księgowej1. Stanowisko pracy: kasjer w Sekcji Finansowo - Księgowej
2. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie minimum średnie i dwuletnie doświadczenie na stanowisku kasjera lub pokrewne
lub wyższe odpowiednej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,
stosownie do opisu stanowiska
6) znajomość przepisów z zakresu: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
3. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość zagadnień z zakresu prowadzenia kasy,
2) dokładność, odpowiedzialność, systematyczność, umiejętność interpretacji przepisów prawa,
3) komunikatywność, umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy w zespole,
3) mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku przy wykonywaniu podobnych czynności.
4. Zadania wykonywane na stanowisku:
1) Prowadzenie kasy Ośrodka Pomocy Społecznej, a w szczególności:
- Dokonywanie operacji gotówkowych (wpłat i wypłat) na podstawie dowodów przychodowych i rozchodowych,
- Podejmowanie gotówki z banku na podstawie czeków gotówkowych,
- Przechowywanie gotówki oraz druków ścisłego zarachowania w sposób w pełni zabezpieczony przed zaginięciem, kradzieżą, itp.,
- Sporządzenie raportów kasowych oraz innych dokumentów kasowych.
2) Bieżąca kontrola dokumentów wpływających do kasy pod względem wymagań formalnych i merytorycznych oraz zatwierdzania do wypłaty przez osoby upoważnione,
3) Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
4) Archiwizacja dokumentów księgowych.

5. Warunki pracy na stanowisku pracy:

Podstawowy system czasu pracy - przeciętnie 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin tygodniowo
w pięciodniowym tygodniu pracy. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca umysłowa, istnieje potrzeba przemieszczania się między budynkami i po schodach.
Zatrudnienie od dnia 01 czerwca 2016r.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu kwietniu 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

7. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy w wersji dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) życiorys (CV) z dokładnym opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
4) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, zaświadczeń o odbytych stażach, oświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu w przypadku trwającego stosunku pracy (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez właściciela dokumentu),
5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz ewentualnie poświadczających posiadanie dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez właściciela dokumentu),
6) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwa skarbowe,
7) oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2135) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r.,
poz. 1202),
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego w przypadku kandydata nie będącego obywatelem polskim,
10) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat chciałby
skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

8. Informacje dodatkowe:
1) O zatrudnienie na stanowisku pracy objętym naborem mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz Obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych
lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
2) Kandydat wyłoniony w trybie naboru przed podjęciem zatrudnienia zobowiązany będzie
do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia lekarskiego o zdolności
do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym objętym naborem oraz oryginałów (do wglądu) dokumentów mających związek z zatrudnieniem,
3) Z osobą podejmującą po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera
się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Osoba ta zobowiązana jest do odbycia służby
przygotowawczej trwającej nie dłużej niż trzy miesiące i uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu
kończącego służbę przygotowawczą.

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres OPS
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko urzędnicze w Sekcji Finansowo
- Księgowej do dnia 23 maja 2016r. (decyduje data faktycznego wpływu do OPS).

Aplikacje, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.ops.gryfino.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gryfinie, przy ul. Łużyckiej 12.

List motywacyjny powinien być opatrzony klauzulą: W przypadku niezakwalifikowania mnie
do dalszego etapu rekrutacji dokumenty aplikacyjne proszę: odesłać*/ odbiorę osobiście*.

Gryfino, dnia 12 maja 2016r.
*- wybrać właściwą odpowiedź

Załączniki:

  1. ogłoszenie doc (plik docx 19KB)
  2. Nabór (plik pdf 1093KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej