Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Powrót

Zorganizowanie 10 - dniowej kolonii letniej

Data publikacji: 2016-05-24

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. 2015 poz. 2164/.
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zorganizowanie 10 - dniowej kolonii letniej z programem profilaktyczno-edukacyjnym w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Program powinien zawierać elementy socjoterapii i być realizowany przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską dla przewidywanej liczby 21 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w wieku 8-15 lat z terenu Miasta i Gminy Gryfino.
2. WYMAGANIA OD WYKONAWCÓW
Kolonie należy zorganizować w okresie od 01.07.2016r. do 30.08.2016r., jednym turnusem
10 - dniowym dla grupy 21 dzieci w grupie wiekowej jw.;
- zorganizowanie wypoczynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 roku w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku
dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 2016r. poz. 452), oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony zdrowia;
- podanie miejsca /miejscowość, nazwa obiektu wypoczynkowego/, oraz terminu kolonii
(data rozpoczęcia i zakończenia) - miejsce atrakcyjne dla dzieci i młodzieży pod względem wypoczynku na terenie Polski. Obiekt oraz teren, w którym będzie zorganizowana kolonia, musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska; preferowany wypoczynek w miejscowościach nadmorskich Polski;
- zapewnienie dzieciom zakwaterowania w ośrodku wypoczynkowym z wyłączeniem zakwaterowania w namiotach i domkach kempingowych;
- zapewnienie dzieciom wyżywienia - cztery posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) zgodnie z zasadami higieny i racjonalnego żywienia określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r. poz. 594 ze zm.), ponadto suchy prowiant na drogę powrotną oraz podczas wycieczek, możliwości wieczornego dożywiania
(chleb dżemy), całodobowy dostęp do napojów (herbata, sok);
- zapewnienie ubezpieczenia dzieci;
- zapewnienie transportu autokarem w obie strony, przed rozpoczęciem kolonii i po jej zakończeniu:
z miasta Gryfina i do miasta Gryfina;
- zrealizowanie programu profilaktyczno - edukacyjnego w zakresie profilaktyki uzależnień
i przeciwdziałania przemocy; program powinien zawierać elementy socjoterapii; program w zakresie profilaktyki uzależnień powinien być rekomendowany przez P.A.R.P.A.;
- zapewnienie dzieciom czynnego spędzania czasu wolnego poprzez zajęcia rekreacyjno - sportowe, wycieczki itp.;
przedstawienie referencji
przedłożenie sprawozdania merytorycznego po zakończeniu kolonii.

3. ZASADY I TERMIN PŁATNOŚCI
14 dni od prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury i zaakceptowanego rozliczenia merytorycznego

4. SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY
● Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat za 1 osobę: netto, VAT, brutto.
● Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA, ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna zawierać odniesienie do wymogów o których mowa w pkt. 2,3,4 dokumentu. Ponadto zawierać cenę, wskazywać formę płatności, program podpisany przez osobę uprawnioną
do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 pok. 8 osobiście lub pocztą, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 31.05.2016r. Oferta z dopiskiem: Kolonie profilaktyczne 2016r.

6. KRYTERIUM DOBORU WYKONAWCY STANOWIĆ BĘDZIE:

- cena 40%,
- doświadczenie wykonawcy w zakresie realizowania kolonii profilaktycznych 20%,
- zaproponowany program profilaktyczno-edukacyjnym w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy 40%

7. UWAGI

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zapytania ofertowego można otrzymać w godz.
od 08:00 do 14:00 pod wymienionym niżej numerem telefonu, lub osobiście w siedzibie zamawiającego w pokoju 6.
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie warunków zamówienia są:
- Joanna Wawrzonek: w kwestii merytorycznej; tel. 091 416 25 27 w.116;
- Ewa Urbańska: w kwestii rozliczeń finansowych; tel. 091 416 25 27 w.134.………………………………………….. (podpis Dyrektora Ośrodka)

Załączniki:

  1. Zorganizowanie 10 - dniowej kolonii letniej (plik doc 44KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej