Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Powrót

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Data publikacji: 2017-11-17

Stanowisko pracy: podinspektor w Sekcji Finansowo - KsięgowejWymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym lub finansowym,
6) znajomość przepisów z zakresu: postępowania egzekucyjnego w administracji, z zakresu ustawy o rachunkowości i finansach publicznych oraz prawa zamówień publicznych.

Wymagania dodatkowe:

1) biegła znajomość pakietu oprogramowania MS OFFICE oraz programów
finansowo - księgowych,
2) znajomość ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie przepisów finansowo - księgowych,
3) dokładność, odpowiedzialność, systematyczność, umiejętność interpretacji przepisów prawa,
4) komunikatywność, umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy w zespole,
5) mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku przy wykonywaniu podobnych czynności.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
1) prowadzenie rachunkowości jednostki w oparciu o aktualne przepisy ustawy
o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
2) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowanych
z planem finansowym,
3) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
4) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków,
6) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora oraz Głównego Księgowego nieujętych w powyższym zakresie, a wynikających ze specyfikacji pracy
w sekcji finansowo - księgowej.

Wymagane dokumenty

1. życiorys (CV) - powinien być opatrzony podpisem i oświadczeniem kandydata Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922),
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie/dyplom ukończenia studiów,
4. kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
5. kwestionariusz osobowy w wersji dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz. U. z 2006 r., Nr 125, poz. 869),
6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej,
8. oświadczenie o niekaralności,
9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku.

Informacje o warunkach pracy na stanowisku

Podstawowy system czasu pracy - przeciętnie 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin tygodniowo w 5 dniowym tygodniu pracy.
Praca umysłowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, istnieje potrzeba przemieszczania się po schodach i między budynkami. Praca wymaga dużej koncentracji.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino lub pocztą na adres Ośrodka Pomocy Społecznej z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w sekcji finansowo - księgowej w terminie do dnia 01 grudnia 2017 roku.
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie II etapu naboru.

Osoba wybrana w naborze przed zatrudnieniem zobowiązana będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności i oryginałów wymaganych dokumentów.

Gryfino, dnia 17 listopada 2017 r.Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

Aleksandra Szymanowicz

Załączniki:

  1. Ogłoszenie (plik pdf 129KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej