Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Powrót

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 - 100 Gryfino ogłasza nabór

Data publikacji: 2018-11-29

na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Dziale Pomocy Społecznej w Sekcji Usług Społecznych w Zespole do Spraw Organizacji Usług SpołecznychWymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub obywatelstwo innych państw, z którymi na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. wykształcenie wyższe ,
3. znajomość stosowania przepisów prawnych z zakresu realizowanych zadań tj. ustawy o pomocy społecznej, kodeku postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym,
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
4. pełna zdolność do czynności prawnych,
5. korzystanie z pełni praw publicznych,
6. nieposzlakowana opinia oraz stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.
Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania dodatkowe:
1. biegła znajomość pakietu oprogramowania Microsoft Office,
2. odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność,
3. umiejętność pracy w zespole,
4. doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. organizacja usług opiekuńczych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie min: ustalanie grafiku zatrudnionych opiekunek i nadzór nad prawidłowym realizowaniem usług,
2. organizacja pracy asystentów rodziny poprzez rozliczanie czasu pracy asystentów,
3. organizowanie pracy wolontariuszy poprzez koordynowanie wszelkich działań wolontariuszy,
4. sporządzanie sprawozdań z zakresu usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych,
5. współpraca z jednostkami organizacyjnymi, stowarzyszeniami i instytucjami,
6. Realizacja projektu Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
7. Inne zadania zlecone przez Dyrektora OPS w Gryfinie, nie wymienione powyżej
a związane bezpośrednio z pracą merytoryczną.
Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Podstawowy system czasu pracy - przeciętnie 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin tygodniowo,
w pięciodniowym tygodniu pracy. Praca umysłowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie mieszane. Istnieje potrzeba przemieszczania się po schodach.
W miesiącu październiku 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.
Wymagane dokumenty:
1. zgoda na przetwarzanie danych (klauzula informacyjna na potrzeby naboru na wolne stanowisko - dostępna pod ogłoszeniem o naborze oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej
2. życiorys (CV) - opatrzony własnoręcznym podpisem,
3. list motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem,
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe (dyplom),
5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie gdy zatrudnienie trwa nadal),
6. kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub inne zgodne z punktem pierwszym wymagań niezbędnych,
7. kwestionariusz osobowy w wersji dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz. U. z 2017 r., poz. 894 ze zmianami),
8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9. oświadczenie o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej,
10. oświadczenie o niekaralności,
11. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku urzędniczym,
12. osoby posiadające aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność proszone są o złożenie jego kserokopii.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy wysyłać lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 z dopiskiem na kopercie:
Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w zespole do spraw organizacji usług społecznych do dnia 10 grudnia 2018 roku.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie II etapu naboru.
Informacja o wyłonieniu osoby do zatrudnienia będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.ops.gryfino oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfino, ul. Łużycka 12.
Osoba wybrana w naborze przed zatrudnieniem zobowiązana będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności i oryginałów wymaganych dokumentów.

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

Aleksandra Szymanowicz
Gryfino, dnia 23 listopada 2018 r.
Klauzula informacyjna na potrzeby naboru na wolne stanowisko (rekrutacji)

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz . U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
ul. Łużycka 12
74 -100 Gryfino
telefon: 91 416 25 27
e-mail: sekretariat@ops.gryfino.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Katarzyna Misiewicz - Staszak
telefon: 505-791-884
e-mail: k.staszak@rachmedia.pl
3. Pani/Pana dane osobowe tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia przetwarzane są na podstawie art. 221 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) natomiast
w zakresie nieprzewidzianym w niniejszym przepisie wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych oraz otrzymywania ich kopii na podstawie
art. 15 RODO;
b) prawo do żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na podstawie art. 17 RODO;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie
art. 18 RODO;
e) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora.
Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia wynika z przepisów prawa tj. art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy i załączonych dokumentów dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w trybie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1).…………………………………..dnia……………. ……………………………………………………..
(miejscowość) (podpis wnioskodawcy)
Załączniki:

  1. Zalacznik (plik pdf 129KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej