Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Powrót

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

Data publikacji: 2018-12-18

świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie
usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Łużycka 12

74-100 GryfinoLiczba miejsc: 1Forma zatrudnienia: umowa zlecenieCel i zakres wykonywania zadań:

Prowadzenie indywidualnej i grupowej psychoterapii dla osób współuzależnionych w drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 14.00 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.Termin realizacji:

Przewidywany termin realizacji zadania: styczeń 2019 r. - grudzień 2019 r.

Wymagania:Kwalifikacje zawodowe.
Certyfikat instruktora terapii uzależnień lub specjalisty psychoterapii uzależnień wydany przez Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
lub zaświadczenie o ukończeniu innych szkół w zakresie psychoterapii.
Doświadczenie w pracy terapeutycznej.
Łatwość nawiązywania kontaktów.
Mile widziane dodatkowe kursy, szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, przemocy
w rodzinie.Wymagane dokumenty:Życiorys zawodowy.
Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych.
Rekomendacje i referencje.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.Warunki podlegające ocenie:Cena
Kwalifikacje zawodowe
Doświadczenie zawodowe

Informacje dodatkowe:Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem - ,,Usługi terapeutyczne - współuzależnienie za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łużycka 12,
74-100 Gryfino w terminie do dnia 27.12.2018 r.
Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, ogólną cenę brutto za 1 godzinę świadczonych usług z uwzględnieniem konieczności ponoszenia kosztów w przypadku dojazdu do miejsca świadczenia konsultacji (załącznik nr 1).
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie
bez ponoszenia konsekwencji i podania przyczyny.
O wyniku naboru Ośrodek Pomocy Społecznej poinformuje telefonicznie.
Informacji dotyczących naboru udziela:

Podinspektor Agnieszka Kraśniak - tel. 91 416 25 27 (wew. 134).Klauzula informacyjna RODOZgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z siedzibą w Gryfinie przy ul. Łużycka 12 tel. 91 416 25 27
Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych - Katarzynę Misiewicz-Staszak, z którym można kontaktować się:

przez e-mail: k.staszak@rachmedia.plDane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:

związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,
związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie
przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
Na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane
są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane
jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

czasu obowiązywania umowy,
przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas,
okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych,
żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe
oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
przenoszenia swoich danych osobowych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody - ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

Aleksandra Szymanowicz

Załączniki:

  1. Dokumenty (plik pdf 210KB)
  2. Oferta (plik rtf 4KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej