Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Powrót

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór

Data publikacji: 2019-09-17

na świadczenie usług streetworkeraI. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
II. Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna ( umowa zlecenie )
III. Cel i zakres wykonywania zadań:
1. tworzenie kart pracy,
2. tworzenie tygodniowych i miesięcznych sprawozdań z wykonywanej pracy,
3. stworzenie mapy miejsc niemieszkalnych, w których przebywają osoby bezdomne,
4. tworzenie kart kontaktu z osobami bezdomnymi,
5. monitoring miejsc, w których przebywają osoby bezdomne, docieranie do osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych - praca w terenie,
w środowisku osób bezdomnych,
6. monitorowanie sytuacji osoby bezdomnej,
7. podejmowanie działań interwencyjnych,
8. utrzymywanie ciągłości i systematyki pracy,
9. badanie środowiska,
10. nawiązywanie kontaktu,
11. budowanie i utrzymywanie relacji,
12. redukcja szkód,
13. bieżące współdziałanie i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (Policja, Straż Miejska, Straż Ochrony Kolei, Służba Zdrowia i inne) w zakresie realizowanych zadań,
14. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu obowiązków i kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania w kontaktach z osobami znajdującymi się pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych oraz z osobami agresywnymi,
15. współpraca z Sekcją Usług Społecznych tut. Ośrodka,
16. prowadzenie działań prowadzących do rozbudowania wśród podopiecznych zainteresowań i wskazywanie możliwości realizacji zamierzeń, wspieranie
w sytuacjach kryzysowych,
17. organizowanie własnej pracy w samodzielny sposób za pomocą odpowiednich metod
i form realizacji zadania,
18. prowadzenie działań zmniejszających zagrożenia wykluczeniem społecznym
i niedostosowaniem społecznym poprzez odpowiednie metody pracy.
IV. Termin realizacji:
Przewidywany termin realizacji zadania: październik 2019 r. - grudzień 2019 r.
V. Wymagania:
1. Posiadanie wykształcenia minimum średniego. Preferowane wykształcenie wyższe kierunkowe: pedagogika, praca socjalna, psychologia, prawo. Mogą być studenci ostatnich lat studiów.
2. Posiadanie min. 1 rok doświadczenia w pracy na rzecz ludzi znajdujących się
w trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności pracy polegającej na wspieraniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
3. Empatia, życzliwość, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres i pracę
z trudnym klientem itp.
4. Umiejętność skutecznego działania w trudnym środowisku,
VI. Dodatkowe cechy pożądane na w/w stanowisku:
 umiejętność nawiązywania i podtrzymania kontaktów,
 umiejętność słuchania oraz podejmowania szybkich decyzji adekwatnych do sytuacji,
 umiejętność nieoceniania, niemoralizowania, akceptacji decyzji życiowych osób zagrożonych wykluczenim społecznym,
 otwartość, kreatywność, cierpliwość, dyskrecja, empatia, opanowanie,
 odporoność na stres,
 postawa budząca zaufanie,
 dobra organizacja pracy.
VII. Wymagane dokumenty:
1. życiorys zawodowy,
2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych,
3. rekomendacje i referencje,
4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
VIII. Warunki podlegające ocenie:
1. cena,
2. kwalifikacje zawodowe,
3. doświadczenie zawodowe,
IX. Informacje dodatkowe:
1. dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem - ,, Nabór - streetworker za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do dnia 01.10.2019 r.,
2. miejsce pracy: gmina Gryfino,
3. za wykonanie usługi Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne
w wysokości stanowiącej iloczyn liczby przepracowanych godzin,
4. realizacja usługi: w dniach pon. - pt., mogą odbywać się w godzinach 7:00-20:00.
3 godziny dziennie od poniedziałku do piątku. (Mogą zdarzyć się sytuacje pracy w soboty i święta w uzasadnionych przypadkach). Dni i godziny realizacji będą uzależnione od indywidualnych preferencji, będą też konsultowane z Sekcją Usług Społecznych, pomoc osobom bezdomnym średnio 15h w tygodniu (3hX5 dni=15h), łącznie w miesiącu: 60h,
5. zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie
bez ponoszenia konsekwencji i podania przyczyny,
6. o wynikach naboru Ośrodek Pomocy Społecznej poinformuje telefonicznie.
X. Informacji dotyczących naboru udziela:
Marzena Bielak - tel. 91 416 25 27 ( wew. 126 ),
Monika Tracz - tel. 91 416 25 27 ( wew.133 ).Klauzula informacyjna RODO
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z siedzibą w Gryfinie przy ul. Łużycka 12 tel. 91 416 25 27
2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych - Katarzynę Misiewicz-Staszak, z którym można kontaktować się:
- przez e-mail: k.staszak@rachmedia.pl
3) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:
- związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,
- związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
- udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
- udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
- niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie
przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
- Na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.
6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
- podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
- organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
7) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane
są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane
jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
- czasu obowiązywania umowy,
- przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas,
- okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.
8) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe
oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
- żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
- przenoszenia swoich danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody - ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.Załączniki:

  1. Nabór (plik pdf 1900KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej