Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Powrót

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO - EDUKACYJNYCH W FORMIE SPEKTAKLI PROFILAKTYCZNYCH NIE POWTARZAJĄCYCH SIĘ TEMATYCZNIE SKIEROWANYCH DO DZIECI W WIEKU 6-9 LAT ORAZ ICH RODZICÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY GRYFINO.

Data publikacji: 2020-01-21

Gryfino, 21 stycznia 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zmianami).


ZAMAWIAJĄCY:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zorganizowanie i przeprowadzenie działań profilaktyczno - edukacyjnych w formie spektakli profilaktycznych nie powtarzających się tematycznie skierowanych do dzieci
w wieku 6- 9 lat oraz ich rodziców zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Gryfino.
SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA:
1. Miejsce realizacji zamówienia: Gryfino
2. Termin realizacji zamówienia: luty 2020 r. - grudzień 2020 r.
3. Czas trwania spektaklu powinien trwać min. 45 minut, z udziałem min. dwóch aktorów.
4. Spektakle profilaktyczne odbywać się będą w Gryfińskim Domu Kultury, w jedną sobotę w każdym miesiącu.
5. Wykonawca zapewnia wszelkie materiały niezbędne do realizacji zadania
tj.: kostiumy, wystrój sceniczny, rekwizyty, oprawę muzyczną itp.
6. Zorganizowanie i przeprowadzenie działania realizować będzie następujące cele:
- przeciwdziałanie rozszerzaniu się alkoholizmu, narkomanii, przemocy,
- promowanie wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi,
- wzrost poczucia akceptacji siebie,
- promocja zdrowego stylu życia, aktywności sportowej,
- wskazanie pozytywnych celów w życiu.
8. Wykonawca będzie realizował zadanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym, według harmonogramu przedstawionego przez Zamawiającego,
9. Z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy dopuszcza się przesunięcie terminów.

WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1. Wykonawca winien jest posiadać odpowiedni potencjał techniczno-organizacyjny, osobowy, finansowy.
2. Wykonawca winien jest posiadać uprawnienia, wiedzę i doświadczenie, pozwalające na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie
w złożonej ofercie.
3. Oferta cenowa.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo od odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
5. Oferty należy dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino
do dnia 30 stycznia 2020 r. z dopiskiem ,,Spektakle profilaktyczne.
ZASADY I TERMIN PŁATNOŚCI
14 dni od prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury.

SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY
● Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty
z uwzględnieniem wszystkich opłat (dojazd, nocleg, wyżywienie).
● Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.


KRYTERIUM DOBORU WYKONAWCY STANOWIĆ BĘDZIE:
- cena - 40%,
- doświadczenie Wykonawcy - 30%,
- zaproponowana tematyka spektakli- 30%

UWAGI
Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zapytania ofertowego można otrzymać
w godz. od 08:00 do 14:00 pod wymienionym niżej numerem telefonu, lub osobiście
w siedzibie zamawiającego w pokoju 22.
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie warunków zamówienia jest:
- Agnieszka Kraśniak, Zespół Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałaniu Przemocy
tel. 91 416 25 27 w. 134Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gryfinie
Aleksandra Szymanowicz

Załączniki:

  1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 191KB)
  2. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 15KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej