Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

1028992

Nabory na stanowiska


wsteczWstecz

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików

2016-12-19

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
III. Cel i zakres wykonywania zadań:
Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików raz w tygodniu - czwartek w godz. 9.00 – 16.00 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
IV. Termin realizacji
Przewidywany termin realizacji zamówienia: od stycznia 2017r. do grudnia 2017 r.
V. Wymagania
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwa umyślne,
- certyfikat instruktora terapii uzależnień lub specjalisty psychoterapii uzależnień wydany przez dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub zaświadczenie
o ukończeniu innych szkół w zakresie psychoterapii
- doświadczenie w pracy terapeutycznej,
- komunikatywność, odpowiedzialność, dyskrecja,
- mile widziane dodatkowe kursy, szkolenia z zakresu przemocy w rodzinie

VI. Wymagane dokumenty
- życiorys zawodowy,
- dokumenty poświadczające wykształcenie,
- inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia,
- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r, poz. 922) na potrzeby związane
z rekrutacją.
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
- oferta cenowa wykonawcy (złożona na druku nr 1 stanowiącym załącznik do ogłoszenia) zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania określona w kwocie za 1 godzinę zegarową. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zleceniodawcy obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.
VII. Istotne warunki podlegające ocenie
- cena
- kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe
VIII. Informacje dodatkowe
1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Usługi terapeutyczne - DDA” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do 22.12.2016 r.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
3. O wyniku naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej
i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gryfinie poinformuje telefonicznie.

4. Informacji dotyczących naboru udziela :
Starszy Inspektor Ewa Urbańska- tel. 91 416 25-27 (wew. 134)
Inspektor Magda Kłaczkiewicz - tel. 91 416 25-27 (wew. 137)
Podinspektor Justyna Łuczak – tel. 91 416 25-27 (wew. 132)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gryfinie
Aleksandra Szymanowicz

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji