Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

1006326

Przetargi i zapytania ofertowe


wsteczWstecz

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług zapewnienia opieki dzieciom i młodzieży podczas letniej kolonii profilaktyczno- edukacyjnej w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy

2017-07-14

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Przedmiot zamówienia:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, realizując zadanie w postaci zapewnienia dzieciom i młodzieży wypoczynku letniego w formie leniej kolonii profilaktyczno – edukacyjnej w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy, poszukuje 2 osoby na stanowisko: wychowawca wypoczynku

III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie w okresie od 22.08.2017r do 31.08.2017r

IV. Cel i zakres wykonywania zadań:

1.Zapewnienie opieki dla nie więcej niż 23 uczestników kolonii w Raciechowicach, w dniach
od 22.08.2017r do 31.08.2017r.
2. Do obowiązków wychowawcy wypoczynku należy:
a) zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku;
b) poinformowanie kierownika wypoczynku o specjalnych potrzebach uczestników wypoczynku;
c) prowadzenie dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;
d) opracowywanie planu pracy uczestników wypoczynku zorganizowanych w grupę;
e) organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia;
f) realizacja programu;
7) sprawowanie opieki nad uczestnikami wypoczynku zorganizowanymi w grupę w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych;
g) zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku zorganizowanym w grupę;
h) prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku.

V. Termin realizacji

Przewidywany termin realizacji zamówienia: od 22 sierpnia 2017r. do 31 sierpnia 2017 r.

VI. Wymagania

- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwa umyślne,
- ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogicznym lub wykształcenie średnie i ukończony kurs na wychowawcę wypoczynku,
- komunikatywność, odpowiedzialność, dyskrecja,
- doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

VII. Wymagania dodatkowe

Kursy, szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, przemocy w rodzinie, uzależnień.


VIII. Wymagane dokumenty

- życiorys zawodowy,
- dokumenty poświadczające wykształcenie,
- inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia,
- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922) na potrzeby związane z rekrutacją.
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
- oferta cenowa wykonawcy (złożona na druku nr 1 stanowiącym załącznik do ogłoszenia) zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania określoną w kwocie za 1 dobę pracy.

XI. Istotne warunki podlegające ocenie

- cena – 40 punktów
- kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe – 60 punktów

X. Informacje dodatkowe

1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Odpowiedź na zapytanie ofertowe – Wychowawca wypoczynku” za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, w terminie do dnia 28.07.2017r., do godziny 12.00.
2. Dokumenty które wpłyną do OPS w Gryfinie, w powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferta cenowa musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę brutto za 1 dobę świadczenia usług.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
5. O wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług wychowawcy wypoczynku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje umieszczając wyniki na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12.
6. Informacji dotyczących naboru udziela :
Joanna Światek tel. 914162527, 914162508 wew.133
e-mail: joanna.swiatek@ops.gryfino.pl, opsgryfino@ops.gryfino.pl

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
Aleksandra Szymanowicz

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji