Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

1004263

Przetargi i zapytania ofertowe


wsteczWstecz

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-09-06

1.Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na transport dla 5 uczestników projektu „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1. W ramach działań aktywna integracja.

2. Opis przedmiotu zamówienia

Transport 5 uczestników z miejscowości: Czepino (1 osoba), Daleszewo (1 osoba), Radziszewo (1 osoba), Gardno (1 osoba) Gryfino ul. Fabryczna- sklep przy tartaku (1 osoba) do Gryfino i z powrotem w ramach projektu „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.
W n/w terminach:

08.10.2019r. dojazd do Gryfina na godz. 8:30, odjazd godz. 14:35
08.11.2019r. dojazd do Gryfina na godz. 8:30, odjazd godz. 14:35
18.11.2019r. dojazd do Gryfina na godz. 8:30, odjazd godz. 13:35
03.12.2019r. dojazd do Gryfina na godz. 8:30, odjazd godz. 14:35
16.12.2019r. dojazd do Gryfina na godz. 8:30, odjazd godz. 13:35
17.12.2019r. dojazd do Gryfina na godz. 8:00, odjazd godz. 14:35

(6 dojazdów) październik, listopad, grudzień 2019r.

zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów i miejsca, po wcześniejszym poinformowaniu. Miejsce dowozu do uzgodnienia po wyborze.

Wykonawca powinien spełniać następujące wymagania:
- Prowadzący powinien posiadać uprawnienia i doświadczenie w realizacji takiej działalności,
- Przedstawienie oferty zgodnie z załącznikiem,
- Współpraca z koordynatorem projektu.


DODATKOWE INFORMACJE

1. Niniejsze zapytanie nie obliguje zamawiającego do podpisania umowy,
2. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny, na każdym etapie postępowania,
3. Otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego,
4. Zamawiający zastrzega sobie prawa do negocjacji w przypadku, gdy cena zawarta
w ofercie przewyższać będzie kwoty przewidziane w budżecie na usługi stanowiące przedmiot niniejszego zapytania,
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w oryginały dokumentów, których kopie zostaną złożone w ofercie,
6. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do zamawiającego z tytułu unieważnienia zamówienia lub odrzucenia oferty

3. Termin realizacji zamówienia: październik, listopad, grudzień 2019 r.

4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Monika Tracz, tel. 91 416-25-27 wew.133 lub e-mail monika.tracz@ops.gryfino.pl

5. Okres gwarancji (jeśli dotyczy)……nie dot.

6. Warunki płatności:
Prawidłowo wystawiona faktura.

7. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 –w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.09.2019r. do godziny 15.30 lub przesłać drogą listowną (decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie) z dopiskiem: transport dla uczestników projektu w ramach projektu Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” lub drogą e-mail
monika.tracz@ops.gryfino.pl w terminie do 17.09.2019r.

8. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
a) formularz ofertowy

9. Kryterium wyboru Wykonawcy stanowić będzie:
80% - cena
10% - dostępność terminów
10% - doświadczenie

OCENA OFERT
1. Wykonawca złoży ofertę cenową w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, zawierającą ostateczną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zapytania, cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane
z realizacją zapytania.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: najniższa cena, dostępność terminów oraz doświadczenie zawodowe.
3. Cena oferty powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte
w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Postępowanie o zrealizowanie usługi prowadzone będzie w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówienie nie przekracza 30 000 euro.

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji