Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Powrót

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych

Data publikacji: 2017-01-12

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Liczba miejsc: 1

III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

IV. Cel i zakres wykonywania zadań:
1. Prowadzenie usług psychologicznych w formie indywidualnych konsultacji i porad
2. Prowadzenie psychoterapii indywidualnej bądź rodzinnej w sytuacjach skrajnie urazowych (katastrofa, nagła śmierć, żałoba, gwałt, przemoc w rodzinie, próby samobójcze, klęski żywiołowe, itp.)
Do zakresu wykonywania zadań będzie należało:
a) udzielanie pomocy w formie indywidualnych konsultacji i porad
b) świadczenie poradnictwa psychologicznego osobom i rodzinom w różnego rodzaju kryzysach, celem zapobiegania powstawaniu lub pogłębianiu skutków trudnych sytuacji życiowych

V. Termin realizacji
Przewidywany termin realizacji zamówienia: od lutego 2017r. do grudnia 2017 r.
Prowadzenie usług psychologicznych w formie indywidualnych konsultacji i porad - dyżury odbywać się będą dwa razy w miesiącu - drugi i czwarty czwartek miesiąca w godz. od 16.00 do 18.00
w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego
Prowadzenie psychoterapii indywidualnej bądź rodzinnej w sytuacjach skrajnie urazowych - usługi realizowane będą w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

VI. Wymagania
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwa umyślne
- ukończone jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia
- mile widziane dodatkowe kursy, szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, przemocy w rodzinie, uzależnień
- komunikatywność, odpowiedzialność, dyskrecja,
- doświadczenie w prowadzeniu interwencji kryzysowej potwierdzone referencjami

VII. Wymagane dokumenty
- życiorys zawodowy,
- dokumenty poświadczające wykształcenie,
- inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia,
- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926
z późn. zm.) na potrzeby związane z rekrutacją.
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
- oferta cenowa wykonawcy (złożona na druku nr 1 stanowiącym załącznik do ogłoszenia) zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania określona w kwocie za 1 godzinę zegarową. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zleceniodawcy obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.

VIII. Istotne warunki podlegające ocenie

- cena

IX. Informacje dodatkowe
1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem Usługi psychologiczne za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej)
lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie
do 26.01.2017 r.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
3. O wyniku naboru na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje telefonicznie.
4. Informacji dotyczących naboru udziela :
Starszy Inspektor Ewa Urbańska- tel. 91 416 25-27 (wew. 134)
Inspektor Magda Kłaczkiewicz - tel. 91 416 25-27 (wew. 137)
Podinspektor Justyna Łuczak - tel. 91 416 25-27 (wew. 132)

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
Aleksandra Szymanowicz

Załączniki:

  1. Oferta - psycholog (plik docx 16KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej