Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Powrót

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego

Data publikacji: 2019-07-24

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego
1. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
2. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie/ umowa na świadczenie usług
3. Cel i zakres wykonywania zadań:
1) Prowadzenie doradztwa z osobami wytypowanymi przez Sekcję Usług Społecznych w ramach której prowadzona jest aktywizacja zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej, zamieszkałymi na terenie miasta i gminy Gryfino w celu wzmocnienia działań aktywizacyjnych.
2) Prowadzenie stosownej dokumentacji, a także opracowywanie informacji i sprawozdań.
3) Współpraca z Sekcją Usług Społecznych.
4) Organizacja spotkań z osobami wytypowanymi do aktywizacji.
4. Termin realizacji:
Przewidywany termin realizacji zadania: sierpień 2019 r. - grudzień 2019 r.
5. Wymagania:
1. wykształcenie wyższe, tj. ukończone studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe czy inne w dziedzinie doradztwa/poradnictwa zawodowego lub posiadają certyfikat, zaświadczenie bądź inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje w dziedzinie doradztwa/poradnictwa zawodowego,
2. co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe z zakresu doradztwa zawodowego/poradnictwa w pracy, z osobami bezrobotnymi /biernymi zawodowo/poszukującymi pracy/ niepełnosprawnymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
3. biegła znajomość aktywizujących metod i technik pracy z osobami bez zatrudnienia, znajdującymi się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.
6. Wymagane dokumenty:
1. życiorys zawodowy,
2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych,
3. rekomendacje i referencje,
4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
7. Warunki podlegające ocenie:
1. cena,
2. kwalifikacje zawodowe,
3. doświadczenie zawodowe,
8. Informacje dodatkowe:
1. dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem - ,,Nabór - doradca zawodowy za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do dnia 07.08.2019 r.,
2. miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino,
3. 8 h w miesiącu, spotkania indywidualne po 60 minut z tym, że zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby czasu spotkań. Okres pracy z poszczególnymi Klientami zależny będzie od indywidualnych potrzeb osób i możliwości pomocowych tut.Ośrodka,
4. za wykonanie usługi Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne
w wysokości stanowiącej iloczyn liczby przepracowanych godzin,
5. wymiar godzinowy: zakres pracy doradcy zawodowego na rzecz jednej osoby będzie wynosić 2 h zegarowe miesięcznie. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i podania przyczyny,
6. o wynikach naboru Ośrodek Pomocy Społecznej poinformuje telefonicznie.
9. Informacji dotyczących naboru udziela:
Marzena Bielak - tel. 91 416 25 27 (wew. 126),
Monika Tracz - tel. 91 416 25 27 (wew. 133) .Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Ośrodek Pomocy SPołeczneje w Gryfinie, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie .
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
 e-mail: k.staszak@rachmedia.pl
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Ośrdek Pomocy Społecznej będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
________________________________________
1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);
2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
________________________________________
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
Załączniki:

  1. ogłoszenie (plik pdf 1927KB)
  2. Oferta (plik docx 14KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej