ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Świadczenia ❯ Czyste powietrze ❯ Informacja - czyste powietrze
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Czyste powietrze"

Świadczenia ❯ Czyste powietrze

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja - czyste powietrze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie  informuje o przyjmowaniu wniosków „ŻĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO” dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”

Żądania wydania zaświadczenia można  złożyć za pośrednictwem Poczty Polskiej  oraz  
w siedzibie Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Łużycka 12 w Gryfinie oraz w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych ul. Sprzymierzonych 8a , od Poniedziałku od godz. 8.00 do 16.00 i od wtorku do piątku od godz. od 7:30 do 15.30. Dodatkowe informacje można również pozyskać pod numerem telefonu 91-416-93-50 wew. 21,31,32,33. Druki żądania wydania zaświadczenia są umieszczone na stronie internetowej Ośrodka

Ustawa określa definicję gospodarstwa domowego , sposób ustalania dochodu oraz informację i zaświadczenia , które organ pozyskuje samodzielnie.

 1. Gospodarstwo domowe tworzą:
 1. osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe),albo
 2. osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
   w faktycznym związku wspólnie z nią zamieszkujące
  i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
 1. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalona jest na podstawie dochodów osiągniętych w :
 1. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku
 2. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie
  od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku
 1. Do żądania wydania zaświadczenia należy dołączyć odpowiednio:
 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art.27, art.30b,art.30c,art.30e, i art.30F ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny,
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierające informacje o formie opłaconego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku

Inne dokumenty niezbędne do wydania zaświadczenia o wysokości dochodu, w tym:

 1. w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne do żądania wydania zaświadczenia należy dołączyć:
 • oświadczenie wnioskodawcy o wielkości  gospodarstwa rolnego jego lub  członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy  wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni
 • umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju i obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną
 1. w przypadku osób pobierających bądź płacących alimenty do żądania wydania zaświadczenia należy dołączyć
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej , odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd , zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów na rzecz osób spoza rodziny,
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je

w wysokości niższej:

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo niepodjęciu tych czynności , w szczególności z związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą , jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą

 

Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
tel. (91)416-25-27, (91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności