Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Powrót

INFORMACJA

Data publikacji: 2021-04-06

Kto może skorzystać z pomocy w ramach Gminnego Programu Osłonowego?

 

Pomoc w ramach Gminnego Programu Osłonowego jest skierowana do mieszkańców gminy Gryfino. Z pomocy mogą skorzystać osoby niepełnosprawne lub przewlekle chore, których wydatki na leki, zlecone przez lekarza receptą wynoszą więcej niż 30 zł. 
 

Kryterium uprawniające do pomocy

Pomoc w ramach Gminnego Programu Osłonowego przysługuje jeżeli:

- dochód osoby samotnie gospodarującej  nie przekracza 250 % kryterium dochodowego tj. 1752,50 zł

- dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego tj. 1056 zł określonych odpowiednio przez art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

 

Wysokość pomocy

Pomoc finansowa w zakresie wydatków poniesionych na zakup leków zleconych przez lekarza dla osoby/rodziny nie może przekraczać miesięcznie odpowiednio kwoty: 

- 30 % kryterium dla osoby samotnie gospodarującej tj. 210,30 zł

- 30 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w przypadku 1 osoby uprawnionej tj. 158,40 zł

- 50 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (łącznie) w przypadku 2 osób uprawnionych tj. 264 zł 

- 60 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (łącznie) w przypadku 3 i większej liczby osób uprawnionych tj. 316,80 zł.

 

Dokumenty
Pomoc finansowa w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki jest przyznawana na pisemny wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego Druk wniosku jest dostępny na stronie internetowej Ośrodka, w zakładce Druki oraz
w siedzibie Ośrodka.

Do wniosku należy dołączyć:

- dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby uprawnionej, a w przypadku osoby  w rodzinie potwierdzające wysokość dochodów rodziny, określone w art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej,  przy czym dochód ustala się zgodnie z  przepisami ustawy
o pomocy społecznej,

- zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza potwierdzające przewlekłą chorobę (zaświadczenie może być uwzględniane przy kolejnych wnioskach przez okres 6 miesięcy od daty jego wydania)  lub 

- w przypadku osób niepełnosprawnych – orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego
z trzech stopni niepełnosprawności lub  orzeczenie równorzędne, 

- oryginał faktury wystawionej przez aptekę, obejmującej leki wydane na podstawie recepty, zawierającej: dane osoby, na rzecz której nastąpiła realizacja recepty, nazwę wydanych leków i ich cenę,

- kserokopię recepty lub wydruk informacji o recepcie wystawionej w postaci elektronicznej wydany przez lekarza zalecającego leki na nazwisko osoby uprawnionej obejmującej leki wymienione na fakturze; w przypadku wydania leku zamiennego
lub recepturowanego dołączona do wniosku faktura powinna być uzupełniona adnotacją apteki potwierdzającą ten fakt.

 

Pomoc finansowa w zakresie wydatków poniesionych na zakup leków zleconych przez lekarza przyznawana jest w wysokości  poniesionych na ten cel wydatków z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub z miesiąca złożenia wniosku.

 

Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Łużyckiej 12
w Gryfinie.

 

Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej