Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Powrót

Wymagane dokumenty

Data publikacji: 2021-04-07

Gminny Program Osłonowy w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Gryfino

Pomoc finansowa w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki jest przyznawana na pisemny wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego Druk wniosku jest dostępny na stronie internetowej Ośrodka, w zakładce Druki oraz
w siedzibie Ośrodka.

Do wniosku należy dołączyć:

- dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby uprawnionej, a w przypadku osoby  w rodzinie potwierdzające wysokość dochodów rodziny, określone w art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej,  przy czym dochód ustala się zgodnie z  przepisami ustawy
o pomocy społecznej,

- zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza potwierdzające przewlekłą chorobę (zaświadczenie może być uwzględniane przy kolejnych wnioskach przez okres 6 miesięcy od daty jego wydania)  lub 

- w przypadku osób niepełnosprawnych – orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego
z trzech stopni niepełnosprawności lub  orzeczenie równorzędne, 

- oryginał faktury wystawionej przez aptekę, obejmującej leki wydane na podstawie recepty, zawierającej: dane osoby, na rzecz której nastąpiła realizacja recepty, nazwę wydanych leków i ich cenę,

- kserokopię recepty lub wydruk informacji o recepcie wystawionej w postaci elektronicznej wydany przez lekarza zalecającego leki na nazwisko osoby uprawnionej obejmującej leki wymienione na fakturze; w przypadku wydania leku zamiennego
lub recepturowanego dołączona do wniosku faktura powinna być uzupełniona adnotacją apteki potwierdzającą ten fakt.

 

Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej