Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

POWIATOWY INFORMATOR DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Data publikacji: 2021-08-10

Przemoc w rodzinie- jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślnie działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych oraz osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym i sychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz.U. z 2021 r. poz. 1249).

Czytaj całość publikacji "POWIATOWY INFORMATOR DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE"

Załączniki:

 1. Powiatowy informator dla osób stosujących przemoc w rodzinie 202 (plik pdf 204KB)

Informacja dot. podmiotów realizujących programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w woj. zachodniopomorskim.

Data publikacji: 2020-08-14

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie

Załączniki:

 1. podmioty realizujace programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w woj. zachodniopomorskim (plik docx 24KB)

Informacja o organizacjach pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Data publikacji: 2020-08-14

Organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
w woj. zachodniopomorskim

Załączniki:

 1. organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (plik pdf 93KB)

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

Data publikacji: 2020-08-14

OGŁOSZENIE
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

w sprawie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa

Czytaj całość publikacji "Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa"

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

Data publikacji: 2019-08-01

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

Załączniki:

 1. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa (plik doc 47KB)

Informacja o organizacjach pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Data publikacji: 2019-08-01

organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Załączniki:

 1. Informacja o organizacjach pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. (plik docx 39KB)

Informacja dot. podmiotów realizujących programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w woj. zachodniopomorskim.

Data publikacji: 2019-08-01

podmioty realizujące programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie

Załączniki:

 1. Informacja dot. podmiotów realizujących programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w woj. zachodniopomorskim. (plik docx 24KB)

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Data publikacji: 2019-02-07

Zespół interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego mogą wchodzić przedstawiciele instytucji:
- jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
- gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
- Policji,
- oświaty,
- ochrony zdrowia,
- organizacji pozarządowych,
- kuratorzy sądowi.
W jego skład mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych niż ww. podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, czyli osoby, które znają problemy rodziny lub zajmują się pomocą rodzinie i mogą mieć wpływ na poprawę jej sytuacji.

Załączniki:

 1. ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2018 (plik docx 14KB)

Informacja dotycząca Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w woj. Zachodniopomorskim

Data publikacji: 2017-08-14

Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w woj. Zachodniopomorskim

Załączniki:

 1. Informacja dotycząca Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w woj. Zachodniopomorskim (plik pdf 38KB)

TYDZIEŃ TOLERANCJI I PRZYJAŻNI

Data publikacji: 2017-08-14

Od wielu lat Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie organizuje imprezę profilaktyczną
pn. Tydzień Przyjaźni i Tolerancji. W tym roku szkolnym, kolorowy tydzie odbył się pod hasłem Stop agresji i przemocy. W ramach podejmowanych działań, zostały przeprowadzone zajęcia profilaktyczne w klasach 0 - VI poswięcone przeciwdziałaniu agresji i przemocy szkolnej poświęcone przyjaźni, życzliwości, poszanowaniu drugiego człowieka, wyrozumiałości i respektowaniu praw innych ludzi. W szkole organizowane były również konkursy tematyczne i wystawy prac poświęcone tolerancji. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wspierając tak wspaniałą inicjatywę przekazał nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach.

ONE BILION RISING / NAZYWAM SIĘ MILIARD

Data publikacji: 2017-08-14

W związku z organizacją ogólnoświatowej akcji przeciwko przemocy wobec kobiet pt. ONE BILION RISING / NAZYWAM SIĘ MILIARD po raz drugi Gmina Gryfino włączyła się w tą zacną inicjatywę i w dniu 14 lutego 2017 r. na Gryfińskim Nabrzeżu osoby zainteresowane i wspierające akcję zatańczyły a tym samym wsparły i zwróciły uwagę na problem molestowania seksualnego kobiet i dziewczyn co było hasłem przewodnim tegorocznego tańca.

Spotkanie dla sołtysów

Data publikacji: 2015-12-08

Dnia 19.11.2015r. odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Gryfino dla sołtysów jak i innych osób chętnych z terenów wiejskich. Spotkanie odbyło się o godz. 16.30 w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 8.
Celem spotkania było utworzenie grupy liderów, którzy będą wyposażeni w specjalistyczną wiedzę w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, która posłuży edukacji, pomocy, zapewnieniu wsparcia mieszkańcom danych miejscowości jak również przyczyni się do zmniejszenia skali zjawiska jakim jest przemoc.
Spotkanie było poświęcone zapoznaniu się ze zjawiskiem przemocy w rodzinie, uzyskaniu informacji na temat aspektów prawnych w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie jak również uzyskaniu informacji na temat procedury Niebieska karta. Ponadto zapoznaliśmy przybyłych ze zjawiskiem przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, które najczęściej są osobami doświadczającymi przemocy. Omówiono kwestię uzależnienia od alkoholu, jak i możliwości poddania osoby nadużywającej alkohol leczeniu odwykowemu.
Dziękujemy za przybycie sołtysom miejscowości Żórawie, Steklinko oraz Czepino. Żałujemy, że inni sołtysi nie mogli przybyć na spotkanie mimo tak ważnej kwestii jaką jest przemoc w rodzinie. Mamy nadzieje, że na kolejne spotkanie przybędzie więcej osób, które zaangażują się w walkę z przemocą w swoich miejscowościach.

Załączniki:

 1. Spotkanie dla sołtysów (plik docx 1060KB)

Spotkanie superwizyjne

Data publikacji: 2015-12-08


SPOTKANIE SUPERWIZYJNE pt: Wsparcie, poradnictwo oraz superewizje gminnych zespołów interdyscyplinarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

W dniu 23.06.2015 r. w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej przy ulicy Sprzymierzonych 8
w Gryfinie odbyło się spotkanie superwizyjne dla członków grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W ramach projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego pt: Wsparcie, poradnictwo oraz superwizje gminnych zespołów interdyscyplinarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego w spotkaniu wzięło udział 6 pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie i 5 policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.
Superwizja, której nadrzędnym celem jest pomoc drugiemu człowiekowi, skierowana została
do profesjonalistów, którzy na co dzień pracują z osobami dotkniętymi i stosującymi przemoc. Także i tym razem grono pracowników socjalnych i służb mundurowych z gminy Gryfino, podczas kilkugodzinnego spotkania wymieniło się doświadczeniami, wątpliwościami a także pomysłami, jak skutecznie docierać z pomocą drugiemu człowiekowi. Poprzez wzajemne przemyślenia, wspólne zastanowienie się nad źródłem trudności, szukano istoty problemu, co niewątpliwie zaowocowało nowymi rozwiązaniami i pomysłami.

Załączniki:

 1. Spotkanie superwizyjne (plik docx 15KB)

Tydzien Tolerancji i Przyjażni

Data publikacji: 2015-12-08

Od wielu lat Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie organizuje imprezę profilaktyczną
pn. Tydzień Przyjaźni i Tolerancji. Podczas obchodów imprezy w szkole organizowane jest szereg form zabaw. W ramach obchodów kolorowego tygodnia przeprowadzane są zajęcia profilaktyczne w klasach 0-VI poświęcone przyjaźni, życzliwości, akceptacji i poszanowania drugiego człowieka, wyrozumiałości i respektowania praw innych. W szkole organizowane są również konkursy tematyczne i wystawy prac poświęcone tolerancji. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wspierając tak wspaniałą inicjatywę przekazał nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach.

Załączniki:

 1. Tydzien Tolerancji i Przyjażni (plik docx 1503KB)

Przemoc - gdzie szukać pomocy?

Data publikacji: 2014-10-17

1. 1. Punkt Doradztwa I Konsultacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
Gryfino ul. Łużycka 12; tel. 404-55-10


DYŻURY
Terapeuta uzależnienia od narkotyków pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca od 16.30 - 18.30
Prawnik wtorek od 16.00- 18.00
Terapeuta rodzinny środa od 16.30 - 18.30
Spacjalista ds. przemocy środa od 16.30 - 18.30

TERAPEUTA UZALEŻNIENIA OD NARKOTYKÓW pierwsza i trzeci poniedziałek miesiąca
16.30-18.30

Uprzejmie informujemy, iż dzień 16 października 2014r jest MIĘDZYNARODOWYM DNIEM MEDIACJI.

Data publikacji: 2014-10-17

W ramach Tygodnia Mediacji w dniach 13-18 października 2014r odbywać się będą dyżury mediatorów:
13 października 2014r. o godzinie 16.00-18.00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Łużycka 91, pok.1
16 października 2014r. o godzinie 13.00-15.00, Sąd Rejonowy w Gryfinie, ul. Grunwaldzka 2
17 października 2014r. o godzinie 16.00-18.00, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, wejście B

Nie wszystkie sprawy muszą kończyć się w sądzie.
Spróbuj mediacji!

Kiedy jesteś świadkiem lub ofiarą przemocy w rodzinie

Data publikacji: 2013-02-27

Kiedy jesteś świadkiem lub ofiarą przemocy w rodzinie powinieneś powiadomić służby, które pomogą udzielić pomocy i wsparcia:

Czytaj całość publikacji "Kiedy jesteś świadkiem lub ofiarą przemocy w rodzinie"

Przemoc - gdzie szukać pomocy?

Data publikacji: 2013-02-26

Wykaz placówek i instytucji związanych z przeciwdziałaniem przemocy.

Czytaj całość publikacji "Przemoc - gdzie szukać pomocy?"

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Data publikacji: 2013-02-21

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - to zespół osób delegowanych ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny stanowią przedstawiciele służb miejskich, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego.Czytaj całość publikacji "Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie."

Załączniki:

 1. Zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (plik doc 34KB)
 2. Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określający tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu int (plik doc 32KB)
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej