ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Przeciwdziałanie Przemocy. Zespół Interdyscyplinarny
← Powrót do strony głównej

Przeciwdziałanie Przemocy. Zespół Interdyscyplinarny

Ikonka symbolizująca artykuł

Zarządzenie Nr 0050.120.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

2022-12-07

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079) w związku z art. 9a ust. 2, 3 i 3a ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249) zarządza się, co następuje:

Czytaj całość artykułu "Zarządzenie Nr 0050.120.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie."

Ikonka symbolizująca artykuł

POWIATOWY INFORMATOR DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

2021-08-10

Przemoc w rodzinie- jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślnie działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych oraz osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym i sychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz.U. z 2021 r. poz. 1249).

Czytaj całość artykułu "POWIATOWY INFORMATOR DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE"

Załączniki:

 1. Powiatowy informator dla osób stosujących przemoc w rodzinie 202 (plik pdf 204KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dot. podmiotów realizujących programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w woj. zachodniopomorskim.

2020-08-14
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie

Załączniki:

 1. podmioty realizujace programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w woj. zachodniopomorskim (plik docx 24KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o organizacjach pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

2020-08-14
Organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
w woj. zachodniopomorskim

Załączniki:

 1. organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (plik pdf 93KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

2020-08-14
OGŁOSZENIE
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

w sprawie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa

Czytaj całość artykułu "Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa"

Ikonka symbolizująca artykuł

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

2019-08-01
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

Załączniki:

 1. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa (plik doc 47KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o organizacjach pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

2019-08-01
organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Załączniki:

 1. Informacja o organizacjach pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. (plik docx 39KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dot. podmiotów realizujących programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w woj. zachodniopomorskim.

2019-08-01
podmioty realizujące programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie

Załączniki:

 1. Informacja dot. podmiotów realizujących programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w woj. zachodniopomorskim. (plik docx 24KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

2019-02-07
Zespół interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego mogą wchodzić przedstawiciele instytucji:
- jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
- gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
- Policji,
- oświaty,
- ochrony zdrowia,
- organizacji pozarządowych,
- kuratorzy sądowi.
W jego skład mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych niż ww. podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, czyli osoby, które znają problemy rodziny lub zajmują się pomocą rodzinie i mogą mieć wpływ na poprawę jej sytuacji.

Załączniki:

 1. ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2018 (plik docx 14KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dotycząca Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w woj. Zachodniopomorskim

2017-08-14
Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w woj. Zachodniopomorskim

Załączniki:

 1. Informacja dotycząca Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w woj. Zachodniopomorskim (plik pdf 38KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

TYDZIEŃ TOLERANCJI I PRZYJAŻNI

2017-08-14
Od wielu lat Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie organizuje imprezę profilaktyczną
pn. Tydzień Przyjaźni i Tolerancji. W tym roku szkolnym, kolorowy tydzie odbył się pod hasłem Stop agresji i przemocy. W ramach podejmowanych działań, zostały przeprowadzone zajęcia profilaktyczne w klasach 0 - VI poswięcone przeciwdziałaniu agresji i przemocy szkolnej poświęcone przyjaźni, życzliwości, poszanowaniu drugiego człowieka, wyrozumiałości i respektowaniu praw innych ludzi. W szkole organizowane były również konkursy tematyczne i wystawy prac poświęcone tolerancji. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wspierając tak wspaniałą inicjatywę przekazał nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach.
Ikonka symbolizująca artykuł

ONE BILION RISING / NAZYWAM SIĘ MILIARD

2017-08-14
W związku z organizacją ogólnoświatowej akcji przeciwko przemocy wobec kobiet pt. ONE BILION RISING / NAZYWAM SIĘ MILIARD po raz drugi Gmina Gryfino włączyła się w tą zacną inicjatywę i w dniu 14 lutego 2017 r. na Gryfińskim Nabrzeżu osoby zainteresowane i wspierające akcję zatańczyły a tym samym wsparły i zwróciły uwagę na problem molestowania seksualnego kobiet i dziewczyn co było hasłem przewodnim tegorocznego tańca.
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie dla sołtysów

2015-12-08
Dnia 19.11.2015r. odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Gryfino dla sołtysów jak i innych osób chętnych z terenów wiejskich. Spotkanie odbyło się o godz. 16.30 w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 8.
Celem spotkania było utworzenie grupy liderów, którzy będą wyposażeni w specjalistyczną wiedzę w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, która posłuży edukacji, pomocy, zapewnieniu wsparcia mieszkańcom danych miejscowości jak również przyczyni się do zmniejszenia skali zjawiska jakim jest przemoc.
Spotkanie było poświęcone zapoznaniu się ze zjawiskiem przemocy w rodzinie, uzyskaniu informacji na temat aspektów prawnych w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie jak również uzyskaniu informacji na temat procedury Niebieska karta. Ponadto zapoznaliśmy przybyłych ze zjawiskiem przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, które najczęściej są osobami doświadczającymi przemocy. Omówiono kwestię uzależnienia od alkoholu, jak i możliwości poddania osoby nadużywającej alkohol leczeniu odwykowemu.
Dziękujemy za przybycie sołtysom miejscowości Żórawie, Steklinko oraz Czepino. Żałujemy, że inni sołtysi nie mogli przybyć na spotkanie mimo tak ważnej kwestii jaką jest przemoc w rodzinie. Mamy nadzieje, że na kolejne spotkanie przybędzie więcej osób, które zaangażują się w walkę z przemocą w swoich miejscowościach.

Załączniki:

 1. Spotkanie dla sołtysów (plik docx 1060KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie superwizyjne

2015-12-08

SPOTKANIE SUPERWIZYJNE pt: Wsparcie, poradnictwo oraz superewizje gminnych zespołów interdyscyplinarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

W dniu 23.06.2015 r. w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej przy ulicy Sprzymierzonych 8
w Gryfinie odbyło się spotkanie superwizyjne dla członków grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W ramach projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego pt: Wsparcie, poradnictwo oraz superwizje gminnych zespołów interdyscyplinarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego w spotkaniu wzięło udział 6 pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie i 5 policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.
Superwizja, której nadrzędnym celem jest pomoc drugiemu człowiekowi, skierowana została
do profesjonalistów, którzy na co dzień pracują z osobami dotkniętymi i stosującymi przemoc. Także i tym razem grono pracowników socjalnych i służb mundurowych z gminy Gryfino, podczas kilkugodzinnego spotkania wymieniło się doświadczeniami, wątpliwościami a także pomysłami, jak skutecznie docierać z pomocą drugiemu człowiekowi. Poprzez wzajemne przemyślenia, wspólne zastanowienie się nad źródłem trudności, szukano istoty problemu, co niewątpliwie zaowocowało nowymi rozwiązaniami i pomysłami.

Załączniki:

 1. Spotkanie superwizyjne (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Tydzien Tolerancji i Przyjażni

2015-12-08
Od wielu lat Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie organizuje imprezę profilaktyczną
pn. Tydzień Przyjaźni i Tolerancji. Podczas obchodów imprezy w szkole organizowane jest szereg form zabaw. W ramach obchodów kolorowego tygodnia przeprowadzane są zajęcia profilaktyczne w klasach 0-VI poświęcone przyjaźni, życzliwości, akceptacji i poszanowania drugiego człowieka, wyrozumiałości i respektowania praw innych. W szkole organizowane są również konkursy tematyczne i wystawy prac poświęcone tolerancji. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wspierając tak wspaniałą inicjatywę przekazał nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach.

Załączniki:

 1. Tydzien Tolerancji i Przyjażni (plik docx 1503KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Przemoc - gdzie szukać pomocy?

2014-10-17
1. 1. Punkt Doradztwa I Konsultacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
Gryfino ul. Łużycka 12; tel. 404-55-10


DYŻURY
Terapeuta uzależnienia od narkotyków pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca od 16.30 - 18.30
Prawnik wtorek od 16.00- 18.00
Terapeuta rodzinny środa od 16.30 - 18.30
Spacjalista ds. przemocy środa od 16.30 - 18.30

TERAPEUTA UZALEŻNIENIA OD NARKOTYKÓW pierwsza i trzeci poniedziałek miesiąca
16.30-18.30
Ikonka symbolizująca artykuł

Uprzejmie informujemy, iż dzień 16 października 2014r jest MIĘDZYNARODOWYM DNIEM MEDIACJI.

2014-10-17
W ramach Tygodnia Mediacji w dniach 13-18 października 2014r odbywać się będą dyżury mediatorów:
13 października 2014r. o godzinie 16.00-18.00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Łużycka 91, pok.1
16 października 2014r. o godzinie 13.00-15.00, Sąd Rejonowy w Gryfinie, ul. Grunwaldzka 2
17 października 2014r. o godzinie 16.00-18.00, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, wejście B

Nie wszystkie sprawy muszą kończyć się w sądzie.
Spróbuj mediacji!
Ikonka symbolizująca artykuł

Kiedy jesteś świadkiem lub ofiarą przemocy w rodzinie

2013-02-27
Kiedy jesteś świadkiem lub ofiarą przemocy w rodzinie powinieneś powiadomić służby, które pomogą udzielić pomocy i wsparcia:

Czytaj całość artykułu "Kiedy jesteś świadkiem lub ofiarą przemocy w rodzinie"

Ikonka symbolizująca artykuł

Przemoc - gdzie szukać pomocy?

2013-02-26
Wykaz placówek i instytucji związanych z przeciwdziałaniem przemocy.

Czytaj całość artykułu "Przemoc - gdzie szukać pomocy?"

Ikonka symbolizująca artykuł

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

2013-02-21
Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - to zespół osób delegowanych ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny stanowią przedstawiciele służb miejskich, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego.Czytaj całość artykułu "Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie."

Załączniki:

 1. Zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (plik doc 34KB)
 2. Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określający tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu int (plik doc 32KB)
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
tel. (91)416-25-27, (91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności