Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Powrót

Przemoc - gdzie szukać pomocy?

Data publikacji: 2013-02-26

Wykaz placówek i instytucji związanych z przeciwdziałaniem przemocy.1. Punkt Informacyjno - Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gryfino ul. Łużycka 12; tel. 404-55-10

Jaką pomoc możesz uzyskać:
- Możliwość zgłoszenia osoby nadużywającej alkohol na leczenie odwykowe.
- Skorzystanie z darmowej porady Trzeźwego alkoholika (pon.16-18), Członka GKRPA (wt. 16-18), Psychologa (czw.16-18), Prawnika (pt.16.30-18.30), Terapeuty uzależnienia od narkotyków (pt.16.30-18.30). Możliwość uzyskania informacji w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie.

2. Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
Gryfino ul. Niepodległości 28 II piętro pok. 216; tel. 091 852 19 65

poniedziałek 10.00 - 14.00;
wtorek 16.00 - 20.00 ; psycholog dla współuzależnionych 08.00-13.00 /dwa razy w miesiącu/
środa 08.00 - 12.00
czwartek 09.00 - 20.00
piątek 10.00-14.00

Jaką pomoc możesz uzyskać:
- Możliwość skorzystania z terapii dla osób uzależnionych od alkoholu.
- Możliwość skorzystania z terapii dla rodzin osób uzależnionych.

3. Poradnia Zdrowia Psychicznego
Gryfino ul. Niepodległości 28, pok. 114

wtorek 12.00 - 14.00;
czwartek 12.00 - 14.00

Jaką pomoc możesz uzyskać:
- Możliwość skorzystania z usługi psychiatry

4. Klub Abstynenta Feniks
Gryfino ul. Sprzymierzonych 8

codziennie od godz. 16.00

Jaką pomoc możesz uzyskać:
- Pomoc oraz wskazówki w celu zwalczania nałogu, które otrzymasz od doświadczonych kolegów.
- Pomoc i wsparcie w procesie utrzymania abstynencji.
- Uświadomienie co to jest alkoholizm, uzależnienie od alkoholu oraz to, iż alkoholizm jest chroniczną i postępującą śmiertelną chorobą.

5. Ośrodek Pomocy Społecznej
Gryfino ul. Łużycka 12 tel. 416-25-27

codziennie w godz. 8.00 - 15.00

Jaką pomoc możesz uzyskać:
- Możliwość uzyskania pomocy materialnej i innej w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia; niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej klęski żywiołowej lub ekologicznej.

6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Gryfino ul. Łużycka 91 tel. 404-55-04; 416-20-17

codziennie w godz. 8.00 - 15.00

Jaką pomoc możesz uzyskać:
- Możliwość uzyskania pomocy dla osób niepełnosprawnych.
- Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych.
- Prowadzenie postępowania w sprawie umieszczenia dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.
- Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze.
- Programy korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

7. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
Gryfino ul. Łużycka 91 tel. 416-27-37

Sekretariat czynny:
Poniedziałek: 7.30. - 16.00.
Wtorek - Czwartek: 7.30. - 15.30.
Piątek 7.30.-15.00

DYŻURY PSYCHOLOGÓW

w Gryfinie:
poniedziałek 17.00. - 19.00.
wtorek 15.00. - 18.00.
czwartek 8.00. - 10.00. i 16.00. do 18.00

w Chojnie:
wtorek 13.30. - 14.30. i 15.00.-17.00.
środa 11.30. - 12.30.

DYŻURY DORADCÓW ZAWODOWYCH

w Gryfinie:
wtorek 13.00 - 15.00

w Chojnie:
środa 17.00.-18.00.

DYŻUR PSYCHOLOGA PRZY TELEFONIE ZAUFANIA
czwartek 18.00 - 19.00; tel: 091 416 27 37

DYREKTOR W SPRAWIE UWAG, SKARG, PORAD, KONSULTACJI ZAPRASZA

w Gryfinie:
Poniedziałek 17.00. - 19.00

w Chojnie:
Wtorek 15.00. - 17.00.

Jaką pomoc możesz uzyskać:
-Psycholog, pedagog, logopeda udziela nieodpłatnej pomocy dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek z terenu Powiatu Gryfińskiego.

8. Komenda Powiatowa Policji
Gryfino ul. Grunwaldzka 9 tel. 432-68-11

tel. zaufania 415 05 40

Jaką pomoc możesz uzyskać:
- Złożyć wniosek o wszczęcie postępowania przygotowawczego.
- Założyć Niebieską Kartę.
- Skontaktować się z dzielnicowym.

9. Prokuratura Rejonowa
Gryfino ul. Grunwaldzka 2 tel. 416-26-38

codziennie w godz. 8.00 - 15.00

Jaką pomoc możesz uzyskać:
- Złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa jakim jest przemoc w rodzinie.

10. Sąd Rejonowy - Wydział Rodzinny i Spraw Nieletnich
Gryfino; ul. Grunwaldzka 2 tel. 420-03-21

codziennie w godz. 8.00 - 15.00

11. Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Ośrodku Wspierania Rodziny DOM POD ŚWIERKIEM
ul. Grunwaldzka 4978 - 200 Białogard Tel.(094) 312 22 57

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Dąbrowskiego 472 - 600 Świnoujście Tel. (091) 32 25 477 lub (091) 32 25 467

Jaką pomoc możesz uzyskać:
- zapewnienie schronienia osobom doznającym przemocy w rodzinie na okres do 3 miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocy w rodzinie,
- ochronę ofiar przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc,
- udzielenie natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej i wsparcia,
- rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie i opracowanie planu pomocy,
- wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej.
- opracowanie planu pomocy dla osoby doznającej przemocy domowej.
- zapewnienie całodobowego pobytu z dostępem do: kuchni, łazienek, pokoju dziennego,
- zapewnienie wyżywienia i niezbędnych środków higieny osobistej.
- zapewnienie dostępu do pomocy prawnej, socjalnej i medycznej
- udzielanie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego,
- prowadzenie grupy wsparcia i grupy terapeutycznej dla ofiar przemocy w rodzinie
- opracowanie diagnozy rodziny i indywidualnego planu pomocy,
- przeprowadzenie diagnozy sytuacji dzieci, udzielanie wsparcia psychologicznego oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej i terapeutycznej,
- konsultacje wychowawcze.
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej