Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Powrót

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Data publikacji: 2013-02-21

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - to zespół osób delegowanych ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny stanowią przedstawiciele służb miejskich, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego.Działania Zespołu zmierzają do poprawy sposobów udzielania pomocy osobą doświadczającym przemocy ich najbliższemu otoczeniu poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowywania procedur oraz standardów. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. Głównym aktem prawnym regulującym kwestie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasad postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zasad postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm). Wraz z wejściem w życie - dnia 1 sierpnia 2010r. - nowelizacji tejże ustawy pojawiły się nowe obowiązki i wytyczne dla tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działania te mają odbywać się głównie w ramach interdyscyplinarnej współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Miasta. Nowymi zadaniami gminy są w szczególności:

- Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Na podkreślenie zasługuj fakt, iż ustawa wprowadza również zmiany w innych istotnych aktach prawnych, a szczególnie w Kodeksie karnym (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn.zm.). Wprowadzone zmiany dały nowe możliwości prawne, np. wobec sprawców przemocy w rodzinie stosuje się przewidziane w w/w ustawie środki mające na celu zapobieganie ich kontaktowaniu się z osobami pokrzywdzonymi oraz kierowanie na oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.

Wobec powyższego w Gminie Gryfino dnia 14 marca 2011r powołano Gminny Zespół Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zadania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizuje zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Do zadań Zespołu należy w szczególności
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
- opracowanie procedur postępowania w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie.
Zespół w razie potrzeby może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie. Do zadań grup roboczych w szczególności należy:
- opracowywanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
- monitorowanie sytuacji w rodzinie, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
- dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań,
- informowanie o podjętych działaniach zespołu interdyscyplinarnego.

Załączniki:

  1. Zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (plik doc 34KB)
  2. Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określający tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu int (plik doc 32KB)
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej