Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Powrót

Kiedy jesteś świadkiem lub ofiarą przemocy w rodzinie

Data publikacji: 2013-02-27

Kiedy jesteś świadkiem lub ofiarą przemocy w rodzinie powinieneś powiadomić służby, które pomogą udzielić pomocy i wsparcia:POLICJA
Podczas interwencji domowej:
Udzielenie ofiarom niezbędnej pomocy
Sprawdzenie stanu trzeźwości sprawcy, rozmowa lub jego zatrzymanie
Sporządzenie notatki
Dzielnicowy:
Niezwłoczny kontakt z rodziną
Systematyczne wizyty w domu co najmniej raz w miesiącu
Powiadomienie innych służb

POMOC SPOŁECZNA
Pracownik socjalny:
Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego
Udzielenie ofiarom niezbędnej pomocy w tym finansowej oraz mieszkaniowej na czas trwania przemocy
Powiadomienie innych służb

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Pracownik punktu GKRPA:
Udzielenie wsparcia ofiarom
Zapewnienie bezpieczeństwa
Rozmowa interwencyjna ze sprawcą przemocy kiedy jest on osobą uzależnioną od alkoholu lub akty przemocy zdarzają się pod wpływem alkoholu.
Uruchomienie procedury zobowiązującej sprawcę do leczenia odwykowego


Każda instytucja, która uzyska informacje o przemocy w rodzinie zobowiązana jest do rozpoczęcia procedury Niebieskiej Karty (tj. wypełnienie kwestionariusza i sporządzenia niezbędnej dokumentacji dotyczącej aktów przemocy).

Masz prawo dopominać się tego!!!

Możesz też złożyć na Policji lub w prokuraturze wniosek o wszczęcie postępowania karnego wobec osoby, która stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną wobec Ciebie lub Twojej rodziny.


Przemoc jest jednym z najbardziej niepokojących zjawisk współczesnego świata, jest mechanizmem regulującym stosunki panujące między ludźmi w różnych grupach, instytucjach, środowiskach i układach społecznych. Definicja przemocy według Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Agresję definiuje się najczęściej jako świadome, zamierzone działanie, mające na celu wyrządzenie komuś szeroko rozumianej szkody - fizycznej, psychicznej lub materialnej. Jej charakterystyczną cechą jest używanie przez kogoś siły fizycznej lub psychicznej wobec osoby o zbliżonych możliwościach, mającej zdolność skutecznej obrony. Agresja jest często, lecz nie zawsze, sposobem wyrażania złości. Możemy wyróżnić przemoc bezpośrednią, czyli osobową, która obejmuje zarówno przemoc fizyczną, jak i psychiczną oraz przemoc pośrednią, która jest zazwyczaj przemocą psychiczną, mającą na celu emocjonalne pogrążenie lub zniszczenie drugiego człowieka bez bezpośredniego ataku na niego.

Przemoc fizyczna to agresywne zachowanie skierowane przeciwko ciału ofiary, mogące prowadzić do bólu i fizycznych obrażeń. Przemoc ta może wystąpić w dwóch postaciach: czynnej i biernej. Forma czynna to poszturchiwania, szczypanie, popychanie i odpychanie, potrząsanie, ściskanie, szarpanie, gryzienie, kopanie, bicie przedmiotami oraz użycie broni. Natomiast forma bierna przejawia się w zakazach mówienia, chodzenia, załatwiania potrzeb fizjologicznych lub w zamknięciu w areszcie domowym. W przemocy fizycznej występują różne stadia przemocy od tej najbardziej skrajnej, w której człowieka traktuje się jak rzecz i dąży się do jego zniszczenia, aż do przemocy fizycznej, w której występuje coraz więcej elementów natury psychologicznej pomiędzy stosującym przemoc i jego ofiarą.

Przemoc psychiczna to zazwyczaj przemoc werbalna, która wywołuje emocjonalny ból lub cierpienie, co często wynika z poczucia poniżenia i zagrożenia. W codziennym życiu spotyka się przemoc psychiczną stosowaną przez jednych ludzi w stosunku do innych.

Przemoc seksualna to zmuszanie do odbywania stosunku lub poddania się innym zachowaniom seksualnym, a także wymuszanie współżycia w nieakceptowanej formie. Przemoc seksualna jest często przez ofiary molestowania ukrywana, co w znacznym stopniu utrudnia udzielenie im pomocy.

Przemoc ekonomiczna - np. utrzymanie osoby w całkowitej zależności finansowej, zakazywanie jej pracy zawodowej, nie dawanie wystarczającej ilości pieniędzy na prowadzenie domu.

Jedną z form przemocy, o której często zapominamy jest zaniedbanie. Jest to sytuacja, w której najbardziej podstawowe potrzeby (wyżywienie, ubranie, higiena, ochrona, bezpieczeństwo, wychowanie, opieka lekarska) nie są zaspakajane przez osoby za to odpowiedzialne.

Wyżej opisane rodzaje przemocy mogą przybierać różne formy w zależności gdzie( rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza) i w stosunku do kogo stosuje się przemoc ( wiek osoby, pokrewieństwo i inne).
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej