ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Wspieranie Rodziny ❯ Asystent rodziny
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Wspieranie Rodziny"

Wspieranie Rodziny

Ikonka symbolizująca artykuł

Asystent rodziny

2015-05-25
Zadania asystenta rodziny określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późniejszymi zmianami).Praca asystenta rodziny jest to pomoc świadczona na rzecz rodziny przez przygotowanego profesjonalistę. Praca asystenta jest planowana i realizowana razem z rodziną we współpracy z pracownikiem socjalnym, pedagogiem, terapeutą rodzinnym, kuratorem, koordynatorem rodzin zastępczych i innymi profesjonalistami - stosownie do rozpoznanych potrzeb rodziny i problemów tej rodziny.
Celem głównym pracy asystenta rodziny jest poprawa sytuacji życiowej rodzin objętych wsparciem, w szczególności :
- stworzenie optymalnych warunków służących wychowywaniu dzieci i pokonywaniu bieżących problemów rodziny,
- nabycie i doskonalenie umiejętności społecznych rodziców i zwiększenie kompetencji rodzicielskich
Asystent rodziny pomoże rodzicom w nabyciu umiejętności w wypełnianiu prawidłowych ról społecznych, aby doprowadzić do osiągnięcia stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczenia dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych.
Jeśli dzieci znajdują się już w pieczy zastępczej, rolą asystenta będą działania podjęte wspólnie z rodzicami na rzecz jak najszybszego powrotu dzieci do rodziny.
Asystent pracuje z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub innym miejscu uzgodnionym z rodziną. Swoimi działaniami asystenci wspierają pracowników socjalnych.
Zasady przyznania rodzinie wsparcia asystenta rodziny określone są w art. 11 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Po dokonaniu analizy sytuacji rodziny, pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy wnioskuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny. Asystent rodziny wspiera również, gdy rodzicem wychowującym dziecko jest małoletni opuszczający młodzieżowy ośrodek wychowawczy , młodzieżowy ośrodek socjoterapii, schronisko dla nieletnich lub zakład poprawczy.
Asystentem rodziny może być osoba, która spełnia następujące warunki :
1. Posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Załączniki:

  1. Asystent rodziny (plik doc 27KB)
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
tel. (91)416-25-27, (91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności