ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Wspieranie Rodziny ❯ Terapeuta rodziny
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Wspieranie Rodziny"

Wspieranie Rodziny

Ikonka symbolizująca artykuł

Terapeuta rodziny

2019-02-26
Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia terapii rodzinnej w miejscu zamieszkania I. ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino
II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu terapii rodzinnej w celu rozwiązania kryzysów rodzinnych i zapobieganiu sytuacjom umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, a także z rodzinami objętymi procedurą ,,Niebieskie Karty i indywidulanymi osobami będącymi w kryzysie.
Terapia będzie prowadzona łącznie z rodzinami lub rodzinami i osobami indywidualnymi w ilości 6-10 zamieszkałymi na terenie miasta i gminy Gryfino w ich miejscu zamieszkania,
2 x w miesiącu w każdej rodzinie, każde spotkanie po 90 minut z tym, że zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników. Okres pracy z poszczególnymi Klientami zależny będzie od potrzeb rodziny i możliwości pomocowych tut. Ośrodka.

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Charakter zaplanowanych zadań:
Świadczenie usług z zakresu terapii rodzinnej i terapii indywidualnej.
2. Wymiar godzinowy:
Zakres pracy terapeuty rodzinnego na rzecz jednego środowiska będzie wynosić 3 h zegarowe miesięcznie.
3. Forma zatrudnienia:
Umowa zlecenie/ umowa o świadczenie usług
4. Wymagania wobec Wykonawcy:
- wykształcenie wyższe,
- kwalifikacje zawodowe,
- co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w indywidualnej pracy terapeutycznej,
- osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
- osoba wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
- osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- osoba posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadania pełni praw publicznych,
- mile będzie widziane doświadczenie zawodowe w pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi.

5. Terminy:
Planowany termin zatrudnienia: 03.2019r. do 31.12.2019 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego (których nie można było przewidzieć).
IV. ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

- Praca z rodziną lub Klientem indywidualnym w miejscu zamieszkania osób, bądź w miejscu uzgodnionym z Klientami;
- Współpraca z pracownikami socjalnymi i asystentami rodziny z Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w zakresie planowania i realizacji pracy z rodziną;
- Pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów opiekuńczo - wychowawczych
i psychologicznych;
- Prowadzenie indywidualnej terapii z rodzinami przeżywającymi problemy opiekuńczo-wychowawcze w celu ich przezwyciężenia i zapobiegania sytuacjom umieszczenia dzieci
w pieczy zastępczej;
- Prowadzenie indywidualnej terapii z rodzinami przeżywającymi sytuację kryzysową
w celu naprawy i poprawy stosunków rodzinnych;
- Praca nad budowaniem lub odzyskaniem relacji pomiędzy rodzicami biologicznymi
i dziećmi oraz budowaniem autorytetu rodziców w oczach dzieci w celu podwyższenia znaczenia roli rodzica;
- Uświadamianie potrzeb dzieci, edukacja w zakresie rozwoju dziecka i możliwości spędzania czasu wolnego z dziećmi;
- Udzielanie wsparcia indywidualnego osobom doświadczającym przemocy, przekazywanie informacji osobom, wobec których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą na temat możliwości skorzystania z pomocy, ich uprawnień;
- Prowadzenie indywidualnej terapii z Klientami będącymi w sytuacji kryzysowej w celu zapobiegnięcia negatywnym skutkom kryzysu;
- Bieżące dokumentowanie prowadzonej pracy z Klientami, w oparciu o prowadzoną dokumentację sporządzenie diagnozy (wstępnej i końcowej).

V. WYMAGANE DOKUMENTY
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych, staż pracy,
5) kopie dokumentów potwierdzających świadczenie pracy w zawodzie terapeuty,
6) kserokopia dowodu osobistego,
7) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,
8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - stanowiący załącznik Nr 1 do oferty,
10) oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: ,,wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
11) mile widziane referencje.

VI. ISTOTNE WARUNKI PODLEGAJĄCE OCENIE
Jako kryterium oferty przyjmuje się najkorzystniejszą cenę.
VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
1. Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Odpowiedź na zapytanie ofertowe - terapeuta rodzinny do dnia 04.03.2019 r. (decyduje data faktycznego wpływu do OPS).
Dokumenty, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto za 90 minut świadczenia usług.
3. Ofertę należy sporządzić na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
O wyniku naboru na świadczenie usług terapeuty rodzinnego Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gryfinie poinformuje telefonicznie.
Informacja o wyniku zapytania ofertowego będzie także umieszczona na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, przy ul. Łużyckiej 12.

Informacji dotyczących naboru udziela :
Pracownik socjalny Joanna Wawrzonek lub Agnieszka Malik - tel. 91 416 25 27 (wew. 116)
Postępowanie o zrealizowanie usługi prowadzone będzie w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych - zamówienie nie przekracza 30 000 euro.

IX. Klauzula informacyjna RODO
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z siedzibą w Gryfinie przy ul. Łużycka 12 tel. 91 416 25 27
2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych - Katarzynę Misiewicz-Staszak, z którym można kontaktować się:
- przez e-mail: k.staszak@rachmedia.pl

3) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:
- związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,
- związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
- udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
- udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
- niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie
przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
- Na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.

6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
- podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
- organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

7) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane
są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane
jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
- czasu obowiązywania umowy,
- przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas,
- okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

8) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe
oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
- żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
- przenoszenia swoich danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody - ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Aleksandra Szymanowicz
Załączniki:

  1. zapytanie ofertowe (plik pdf 2673KB)
  2. Formularz (plik doc 27KB)
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
tel. (91)416-25-27, (91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności