ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Projekt: Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności ❯ Zaproszenie do złożenia oferty na przebudowę lokalu mieszkalnego komunalnego wraz z budową instalacji c.o. i gazowej, położonego przy ul. Szczecińskiej 2/1 w Gryfinie
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Projekt: Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności"

Projekt: Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności

Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty na przebudowę lokalu mieszkalnego komunalnego wraz z budową instalacji c.o. i gazowej, położonego przy ul. Szczecińskiej 2/1 w Gryfinie

2017-03-17
fepr-efs-pomorze Zaproszenie do złożenia ofertyGryfino, dnia 17 marca 2017 r.
DAG.3301-05/2017
Uczestnicy postępowania
Zaproszenie do złożenia oferty
1. Zamawiający: Gmina Gryfino - Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, woj. zachodniopomorskie.
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
3. Nazwa zamówienia: Przebudowa lokalu mieszkalnego komunalnego wraz z budową instalacji c.o. i gazowej, położonego przy ul. Szczecińskiej 2/1 w Gryfinie.
4. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa lokalu mieszkalnego komunalnego wraz
z budową instalacji c.o. i gazowej, położonego przy ul. Szczecińskiej 2/1 w Gryfinie na działce nr 138 obręb 3 miasto Gryfino. Budynek zlokalizowany jest na terenie starego miasta i jest pod ochroną Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Szczecinie. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in.:
a) wydzielenie pomieszczenia łazienki z wykonaniem nowego i zamurowaniem istniejącego otworu drzwiowego,
b) wymiana okien w ścianie wschodniej,
c) remont powierzchni ścian i sufitów w tym m.in.:
― usunięcie tynków 100%,
― uzupełnienie usuniętych tynków na ścianach,
― dwukrotne szpachlowanie powierzchni ścian,
― wykonanie sufitów podwieszanych w płyt g/k,
― gruntowanie i malowanie powierzchni ścian i sufitów,
― w pomieszczeniu łazienki ułożenie płytek ceramicznych na wysokość 200 cm od podłogi,
d) wymiana warstw posadzkowych,
e) budowa instalacji c.o.,
f) przebudowa instalacji elektrycznej,
g) przebudowa instalacji wodno- kanalizacyjnej,
h) przebudowa instalacji wentylacyjnej, w tym m.in. uszczelnienie istniejącego kanału murowanego poprzez zastosowanie folii uszczelniającej,
a następnie w celu zwiększenia skuteczności wentylacji zamontowanie na kominie murowanym wentylacyjnym nasady Turbowent,
i) przebudowa instalacji gazowej wraz z montażem kotła z zamkniętą komorą spalania.
2) Zadanie realizowane jest na podstawie pozwolenia na budowę: Decyzja nr 248/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r.
3) Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej uzupełnionej o przedmiary robót, które zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie (www.bip.ops.gryfino.pl) w zakładce zamówienia publiczne do kwoty 30 000 euro oraz na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie (www.ops.gryfino.pl).
Dla właściwego przygotowania oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej na przedmiotowym miejscu wykonywania robót.
4) W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia wskazuje na konkretne produkty, materiały lub urządzenia z podaniem nazwy producenta lub innych oznaczeń konkretyzujących producenta, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawców produktów, materiałów lub urządzeń równoważnych. Zmiana materiałów i urządzeń wymaga ponownego uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru. Przy wykonaniu robót należy stosować elementy, urządzenia i materiały zgodne
z obowiązującymi przepisami oraz posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.
5) Przedmiotowy lokal stanowi własność Gminy Gryfino.
6) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać prace zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną i obowiązującymi normami oraz musi stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
7) Do odbioru końcowego zadania Zamawiający będzie wymagał stosownych atestów
i certyfikatów na użyte i wbudowane materiały budowlane, protokoły pomiarów szczelności przewodów spalinowych i wentylacyjnych, protokoły szczelności i instalacji gazowej, wodnej, kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania, protokoły skuteczności zerowania, rezystancja izolacji, pomiary pomontażowe instalacji elektrycznej po wymianie oraz protokoły odbiorowe ze strony ENEA Operator
Sp. z o.o. w celu umożliwienia dalszej eksploatacji (jeżeli jest wymagane) oraz dokumenty gwarancyjne na piec gazowy i wszelkie nowo wbudowane urządzenia.
8) Wykonawca musi prowadzić prace z zapewnieniem pełnego bezpieczeństwa
w trakcie wykonywanych prac najemcom lokalu, pracownikom jak osobom trzecim zgodnie z przepisami BHP.
9) Funkcję inspektora nadzoru z ramienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie pełnić będzie Pan Radosław Zabłocki.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający uzna za spełnione warunki udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca:
1) wykaże, że dysponuje 1 osobą na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a także posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy / robót. Kierownik robót obowiązany będzie prowadzić dziennik budowy.
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 2 do zaproszenia.
2) Zamawiający uzna za spełnione warunki udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada własne doświadczenie polegające na tym, że w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jedną robotę budowlaną podobną, polegającą na budowie/przebudowie/remoncie mieszkania/lokalu/budynku itp. za kwotę minimum 100 000,00 zł brutto.
Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia wykazu wykonanych robót budowlanych (załącznik nr 3 do zaproszenia) oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane wykazane w ww. wykazie zostały wykonane należycie, np. referencje, poświadczenia.
6. Wykonawca zagwarantuje skład osób, posiadających stosowne uprawnienia celem zrealizowania wszystkich robót w poszczególnych branżach, tj. związanych
z instalacjami: elektryczną, wentylacyjną, centralnego ogrzewania, wodnokanalizacyjną
i gazową.
7. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kosztorys ofertowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez okres od wydania mu placu budowy do dnia zakończenia realizacji robót budowlanych ważną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia oraz prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującą przedmiot umowy. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej powinno obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową za szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa. Minimalna wymagana suma gwarancyjna wynosi 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Do ubezpieczenia może być wprowadzona ewentualna franszyza/udział własny na rozsądnym rynkowym poziomie.
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dowód zawarcia umowy ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem zapłaty wszystkich wymaganych rat składek.
9. Tryb udzielenia zamówienia art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm./.
10. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
1) Marta Pawluk, tel./faks: 91-416-25-27, 91-416-25-08;
e-mail: marta.pawluk@ops.gryfino.pl, opsgryfino@ops.gryfino.pl
2) Paulina Pawłowska, tel./faks: 91-416-25-27, 91-416-25-08;
e-mail: paulina.pawlowska@ops.gryfino.pl, opsgryfino@ops.gryfino.pl
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12. Cena oferty jest ceną ryczałtową w znaczeniu i ze skutkami określonymi w art. 632 Kodeksu cywilnego. Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do terminowego, prawidłowego i całkowitego zrealizowania zamówienia, w tym w szczególności koszty materiałów i prac związanych z realizacją zamówienia, prac przygotowawczych
i porządkowych, a także koszty wynikające wprost z załączonych przedmiarów robót.
Cena musi zawierać także ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
Wycena przedmiotu zamówienia musi objąć wszystkie roboty budowlane zawarte
w niniejszym zamówieniu, jak również opłaty wszystkich świadczeń na rzec
z usługodawców (opłaty za wodę, energię, wywóz i utylizację materiałów i rozbiórek, itp.), koszt ubezpieczenia oraz elementy niezbędne do wykonania robót, a nie pozostające trwale po zakończeniu remontu.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego
w umowie.
Załączone do zapytania ofertowego przedmiary robót stanowią jedynie element pomocniczy do kalkulacji oferty.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
13. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty złożenie prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienie faktury jest końcowy protokół odbioru robót bez uwag podpisany przez dwóch przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora Nadzoru.
14. Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 16 czerwca 2017 r. od dnia otrzymania zlecenia.
15. Okres gwarancji jakości: 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót.
16. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny - 100%.
17. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania określone w zaproszeniu i złoży najkorzystniejszą ofertę.
18. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej nie będzie możliwy z uwagi na fakt, iż dwóch lub więcej Wykonawców złożyło oferty o takiej samej cenie, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami lub zaprosi Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
19. Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w celu uzyskania korzystniejszej oferty.
20. Jeżeli wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy Zamawiający może dokonać ponownego wyboru oferty spośród nie odrzuconych ofert.
21. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę, na którą składa się m.in. formularz oferty zgodny ze wzorem określonym
w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2) Oferta winna być sporządzona w języku polskim z wykorzystaniem formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
3) Zaleca się umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana następująco:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
Oferta:
Przebudowa lokalu mieszkalnego komunalnego wraz z budową instalacji c.o.
i gazowej, położonego przy ul. Szczecińskiej 2/1 w Gryfinie
nie otwierać przed dniem 30 marca 2017 r. godz. 12:00
4) Koszt złożenia oferty ponosi Wykonawca.
22. Termin i miejsce składania ofert: do dnia 30 marca 2017 r. godz. 12:00
Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12 (1 piętro). Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną w terminie, jeśli znajdzie się w siedzibie Zamawiającego do daty składania ofert.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
23. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
24. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
25. Zamawiający w niniejszym postępowaniu preferuje sposób komunikacji z Wykonawcami za pomocą faksu i poczty elektronicznej. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanej faksem lub pocztą elektroniczną, każda
ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę istnieje domniemanie,
iż pismo wysłane przez Zamawiającego na podany adres mailowy lub numer faksu przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy
z tym pismem.
26. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Załączniki:
1. Formularz oferty - załącznik nr 1
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 2
3. Wykaz wykonanych robót budowlanych - załącznik nr 3
4. Przedmiar robót - załącznik 4
5. Dokumentacja projektowa - załącznik nr 5

Załączniki:

  1. załącznik nr 1 - formularz ofertowy (plik docx 105KB)
  2. zalacznik_nr_2_-_wykaz_osob,_ktore_beda_uczestniczyc_w_wykonywaniu_zamowienia (plik docx 103KB)
  3. zalacznik_nr_3_-_wykaz_wykonanych_robot_budowlanych (plik docx 103KB)
  4. zalacznik_nr_4_-_przedmiar_robot (plik pdf 403KB)
  5. zalacznik_nr_5_-_Dokumentacja_projektowa (plik 7z 1716KB)
  6. zalacznik_nr_6_Zaproszenie_do_zlozenia_oferty_pdf (plik pdf 338KB)
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
tel. (91)416-25-27, (91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności