ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Projekt: Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności ❯ Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług zapewnienia opieki w godzinach nocnych w mieszkaniu treningowym
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Projekt: Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności"

Projekt: Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności

Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług zapewnienia opieki w godzinach nocnych w mieszkaniu treningowym

2017-06-14
fepr-efs-pomorze I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gryfino - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.
II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, realizujący projekt pn. Mieszkanie treningowe - krok do samodzielności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.6, poszukuje 2 osób na stanowisko: Opiekuna nocnego.
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie opieki w godzinach nocnych
(od poniedziałku do piątku) dla osób przebywających w mieszkaniu treningowym w ramach realizowanego projektu.
III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Charakter zaplanowanych zadań:
Zapewnienie opieki w godzinach nocnych czteroosobowej grupie osób.
2. Wymiar godzinowy:
Szacunkowy miesięczny wymiar czasu pracy: ok. 240 godzin (łącznie dla dwóch osób).
Maksymalna ilość godzin zaplanowanych na realizację zadania przez cały okres projektu wynosi 4800. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia wymiaru ilości godzin.
3. Forma zatrudnienia:
Umowa zlecenie/ umowa o świadczenie usług
4. Wymagania wobec Wykonawcy:
1) Wymagania niezbędne:
- wykształcenie minimum średnie;
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
- nieposzlakowana opinia;
2) Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- mile widziane wykształcenie pedagogiczne,
- umiejętność pracy w zespole,
- sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy,
- doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi (w tym z osobami z niepełnosprawnością intelektualną),
- komunikatywność i cierpliwość,
- odporność na stres,
5. Terminy:
Planowany termin zatrudnienia: 01.08.2017 r. do 31.03.2019 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego (których nie można było przewidzieć).
IV. ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

W ramach usług zapewnienia opieki w godzinach nocnych należy:
a) pomoc w wykonywaniu czynności przygotowujących grupę do pory nocnej,
b) zapewnienie opieki w porze nocnej 4 osobom,
c) dbanie o komfort osób przebywających w mieszkaniu treningowym, ich zdrowie psychiczne i fizyczne,
d) nadzorowanie przestrzegania regulaminu przez uczestników projektu w godzinach wieczornych i nocnych,
e) pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych sytuacji problemowych,
f) reagowanie na każde niewłaściwe zachowanie uczestników względem siebie,
g) prowadzenie dokumentacji projektowej,
h) współpraca z zespołem projektowym,
i) utrzymywanie kontaktów z rodzinami/opiekunami uczestników biorących udział w działaniach związanych z mieszkaniem treningowym, przekazywanie informacji nt. postępów uczestników projektu i wskazówek dot. kontynuacji treningów w środowisku domowym, w uzgodnieniu z pracownikami socjalnymi,
j) zachowywanie wszelkich norm BHP i innych zasad bezpieczeństwa, odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników, reagowanie w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu i życiu.
V. WYMAGANE DOKUMENTY

1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych, staż pracy,
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku opiekuna nocnego,
8) oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2016 r. poz. 922/.

VI. ISTOTNE WARUNKI PODLEGAJĄCE OCENIE
- cena - 40 punktów
- kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60 punktów
VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
1. Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Odpowiedź na zapytanie ofertowe - OPIEKUN NOCNY do dnia 30.06.2017 r. (decyduje data faktycznego wpływu do OPS).
Dokumenty, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto za 1 godzinę świadczenia usług.
3. Ofertę należy sporządzić na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku zapytania ofertowego będzie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 12.

Osoby upoważnione do kontaktu:
1) Marta Pawluk, tel./faks: 91-416-25-27, 91-416-25-08;
e-mail: marta.pawluk@ops.gryfino.pl, opsgryfino@ops.gryfino.pl
2) Paulina Pawłowska, tel./faks: 91-416-25-27, 91-416-25-08;
e-mail: paulina.pawlowska@ops.gryfino.pl, opsgryfino@ops.gryfino.pl
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
Aleksandra Szymanowicz

Załączniki:

  1. zapytanie ofertowe - opiekun nocny - poprawne (plik docx 120KB)
  2. formularz ofertowy - opiekun nocny (plik doc 89KB)
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
tel. (91)416-25-27, (91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności