ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Projekt: Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności ❯ Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług prowadzenia treningów usamodzielniających w mieszkaniu treningowym
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Projekt: Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności"

Projekt: Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności

Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług prowadzenia treningów usamodzielniających w mieszkaniu treningowym

2018-03-28
fepr-efs-pomorze

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług prowadzenia treningów usamodzielniających w mieszkaniu treningowym

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Gryfino - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.
II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, realizujący projekt pn. Mieszkanie treningowe - krok do samodzielności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.6, poszukuje osoby na stanowisko: Trener usamodzielniania.
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie treningów usamodzielniających w mieszkaniu treningowym dla grupy osób, uwzględniając opracowanie dla nich opinii po zakończonych treningach samodzielności.
III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Charakter zaplanowanych zadań:
Treningi organizowane są dla czteroosobowych grup.
Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia roli trenera podczas realizacji treningów usamodzielniających. Zadaniem trenera powinno być wspieranie uczestników projektu w przygotowaniu do samodzielnego lub przy minimalnym wsparciu, życia w otwartym środowisku.
Treningi powinny być prowadzone w sposób adekwatny do możliwości poznawczych i życiowych osób przebywających w mieszkaniu treningowym.
Trener powinien prowadzić treningi, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, dając przy tym możliwie dużą swobodę w podejmowaniu codziennych czynności.
Do zadań trenera należy także prowadzenie dokumentacji projektowej.

2. Wymiar godzinowy treningów usamodzielniających:
Do realizacji treningów usamodzielniających w ramach mieszkania treningowego zostanie wyłoniony jeden trener. Miesięczny wymiar czasu pracy: 56 godzin. Trener swoją pracę będzie wykonywał codziennie w godzinach ustalonych z zespołem projektowym. Godziny świadczenia pracy będą podzielone w ciągu dnia.


3. Forma zatrudnienia:
Umowa zlecenie/umowa o świadczenie usług
4. Wymagania wobec Wykonawcy:
1) Wymagania niezbędne:
- wykształcenie średnie z minimum 2 letnim doświadczeniem w prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym z niepełnosprawnością intelektualną lub wykształcenie wyższe
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
- nieposzlakowana opinia;
2) Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem :
- umiejętność pracy z osobami, w szczególności osobami posiadającymi deficyty umiejętności społecznych;
- umiejętność pracy w zespole,
- sumienność i rzetelność,
- doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
- komunikatywność i cierpliwość,
- odporność na stres,

5. Terminy:
Planowany termin zatrudnienia: kwiecień 2018 r. do marzec 2019 r.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji treningów na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego (których nie można było przewidzieć).

IV. ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
Do zadań w ramach świadczenia usług prowadzenia treningów usamodzielniających należy:
a) kompleksowe przeprowadzenie treningów we współpracy z pracownikami socjalnymi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
b) opracowanie opinii nt. uczestników po zakończeniu całościowego cyklu treningów;
c) prowadzenie dzienników zajęć;
d) sporządzenie przez Wykonawcę protokołu (karty czasu pracy), wskazując prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań zgodnie ze wzorem dostarczonym przez Zamawiającego;
e) współpraca z zespołem projektowym;
f) zachowywanie wszelkich norm BHP i innych zasad bezpieczeństwa, odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników, reagowanie w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu i życiu.

V. WYMAGANE DOKUMENTY
1) życiorys (CV)
2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych, staż pracy
5) kserokopia dowodu osobistego;
6) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku,
8) oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2016 r. poz. 922/.

VI. ISTOTNE WARUNKI PODLEGAJĄCE OCENIE
- cena - 40 punktów
- kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60 punktów
VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
1. Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Odpowiedź na zapytanie ofertowe - TRENER USAMODZIELNIENIA do dnia 04.04.2018 r. (decyduje data faktycznego wpływu do OPS).
Dokumenty, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto za 1 godzinę świadczenia usług.
3. Ofertę należy sporządzić na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku zapytania ofertowego będzie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 12.

Osoby upoważnione do kontaktu:
1) Paulina Pawłowska, tel./faks: 91-416-25-27, 91-416-25-08;
e-mail: paulina.pawlowska@ops.gryfino.pl, opsgryfino@ops.gryfino.pl


 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe (plik docx 117KB)
  2. formularz ofertowy - trener (plik doc 90KB)
  3. Zapytanie ofertowe (plik pdf 219KB)
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
tel. (91)416-25-27, (91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności