Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Powrót

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi koordynatora Klubu Integracji Społecznej.

Data publikacji: 2018-02-06

fepr-efs-pomorze Gryfino, 06.02.2018 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gryfino - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, realizujący projekt pn. Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1, poszukuje 1 osoby na stanowisko: koordynatora KIS.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu prawidłowego nadzoru i funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej.


III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Charakter zaplanowanych zadań:
Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań KIS w ramach projektu.
2. Wymiar godzinowy:
Szacunkowy dzienny wymiar czasu pracy: 4 godziny.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia wymiaru ilości godzin.
3. Forma zatrudnienia:
umowa cywilno-prawna.
2. Wymagania wobec Wykonawcy:
Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe,
- znajomość regulacji prawnych z zakresu działań KIS,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- umiejętności: planowania i organizowania pracy,
- stosowania odpowiednich przepisów,
- myślenia strategicznego,
- obsługi urządzeń technicznych,
- umiejętność pracy w zespole,
- sumienność i rzetelność,
- dobra organizacja czasu pracy,
- doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
- komunikatywność i cierpliwość,
- odporność na stres,
- mile widziane doświadczenie w pracy w projektach dofinansowanych z funduszy UE

3. Terminy:
Planowany termin zatrudnienia: luty 2018 r. do grudzień 2019 r.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego (których nie można było przewidzieć).

IV. ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:
a) koordynowanie i nadzór KIS,
b) przygotowywanie dokumentów związanych z KIS,
c) przygotowanie miejsc realizacji oraz dokumentacji potwierdzającej realizację zgodnie z zasadami oznaczenia projektu,
d ) stała współpraca z pozostałymi osobami zaangażowanymi w realizację projektu,
e) uczestnictwo w spotkaniach i szkoleniach dot. realizacji projektu,
f) monitoring w obrębie wykonywanego zadania,
g) zachowywanie wszelkich norm BHP i innych zasad bezpieczeństwa, odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników, reagowanie w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu i życiu,
h) )koordynowanie wydarzeń w ramach realizacji KIS,
i) wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.

V. WYMAGANE DOKUMENTY

1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych, staż pracy,
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
7) podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą oświadczenie o niekaralności;,
8) oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2016 r. poz. 922/,
9) podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo
skarbowe wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą.

VI. ISTOTNE WARUNKI PODLEGAJĄCE OCENIE
- kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zawodowe -100 punktów

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
1. Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Odpowiedź na zapytanie ofertowe - koordynator KIS w ramach projektu Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie do dnia 19.02.2018 r. (decyduje data faktycznego wpływu do OPS).
Dokumenty, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście zostaną zniszczone.
2. Ofertę należy sporządzić na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku zapytania ofertowego będzie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 12.

Osoby upoważnione do kontaktu:
1) Monika Tracz, tel./faks: 91-416-25-27 wew.133, 91-416-25-08;
e-mail: monika.tracz@ops.gryfino.pl, ops@ops.gryfino.pl

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy (plik doc 95KB)
  2. Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi koordynatora Klubu Integracji Społecznej. (plik pdf 166KB)
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej