Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Powrót

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Data publikacji: 2019-03-22

fepr-efs-pomorze 1.Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na transport dla 5 uczestników projektu Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1. W ramach działań aktywna integracja.

2. Opis przedmiotu zamówienia
Transport 5 uczestników z miejscowości: Czepino (1 osoba), Drzenin (1 osoba), Wysoka Gryfińska (1 osoba), Radziszewo (1 osoba), Gardno (1 osoba) do Gryfino i z powrotem w ramach projektu Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.
W n/w terminach:
04.04.2019r., dojazd do Gryfina na godz. 8:30, odjazd godz. 14:35
06.05.2019r., dojazd do Gryfina na godz. 8:30, odjazd godz. 12:35
16.05.2019r., dojazd do Gryfina na godz. 8:30, odjazd godz. 14:35
06.06.2019r., dojazd do Gryfina na godz. 8:30, odjazd godz. 14:35
17.06.2019r., dojazd do Gryfina na godz. 8:30, odjazd godz. 12:35
(5 dojazdów) kwiecień, maj, czerwiec 2019r.


zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów, po wcześniejszym poinformowaniu. Miejsce dowozu do uzgodnienia po wyborze.

Wykonawca powinien spełniać następujące wymagania:
- Prowadzący powinien posiadać uprawnienia i doświadczenie w realizacji takiej działalności,
- Przedstawienie oferty zgodnie z załącznikiem,
- Współpraca z koordynatorem projektu.


3. Termin realizacji zamówienia: kwiecień, maj, czerwiec 2019 r.

4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Monika Tracz, tel. 91 416-25-27 wew.133 lub e-mail monika.tracz@ops.gryfino.pl

5. Okres gwarancji (jeśli dotyczy)……nie dot.

6. Warunki płatności:
Prawidłowo wystawiona faktura.

7. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 -w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.03.2019r. do godziny 15.30 lub przesłać drogą listowną (decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie) z dopiskiem: transport uczestników projektu w ramach projektu Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie lub drogą e-mail
monika.tracz@ops.gryfino.pl w terminie do 29.03.2019r.

8. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
a) formularz ofertowy,
b) dokumenty poświadczające kwalifikacje i uprawnienia.

9. Kryterium wyboru Wykonawcy stanowić będzie:
80% - cena
20% - dostępność terminów

Postępowanie o zrealizowanie usługi prowadzone będzie w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych - zamówienie nie przekracza 30 000 euro.

Załączniki:

  1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (plik pdf 145KB)
  2. FORMULARZ OFERTOWY (plik docx 104KB)
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej