Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Powrót

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług psychologicznych

Data publikacji: 2020-08-21

fepr-efs-pl I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gryfino - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.
II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, realizujący projekt pn. Aktywniej do celu! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1, poszukuje 1 osoby na stanowisko: psychologa.
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług psychologa dla uczestników projektu, który przeprowadzi poradnictwo psychologiczne dla maksymalnie 30 uczestników projektu w planowanym okresie: wrzesień 2020r. do maj 2022r. Każda grupa po 15 osób w cyklu dziesięciomiesięcznym.
III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Charakter zaplanowanych zadań:
- Poradnictwo psychologiczne, wsparcie indywidualne i grupowe uczestników projektu (warsztaty).
2. Wymiar godzinowy:
Szacunkowy miesięczny wymiar czasu pracy: 10 godzin. (2020r. oraz 2022r.)
Maksymalna ilość godzin zaplanowanych na realizację zadania przez cały okres projektu wynosi 200 godzin. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia wymiaru ilości godzin.
3. Forma zatrudnienia:
Umowa o świadczenie usług
Wymagania wobec Wykonawcy:
1) Wymagania niezbędne:
- ukończone jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia;
- inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia;
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
- nieposzlakowana opinia;

2) Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- mile widziane szkolenie psychoterapeutyczne (potwierdzone certyfikatami, zaświadczeniami),
- umiejętność pracy w zespole,
- sumienność i rzetelność,
- dobra organizacja czasu pracy,
- doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
- komunikatywność i cierpliwość,
- odporność na stres,
- mile widziane doświadczenie w pracy w projektach dofinansowanych z funduszy UE
Nie spełnienie w/w wymogu skutkuje odrzuceniem oferty.
4. Terminy:
Planowany termin zatrudnienia: wrzesień 2020r. do maj 2022r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego (których nie można było przewidzieć).
IV. ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:
a) przygotowanie Indywidualnego Planu Działania dla wszystkich uczestników projektu,
b) prowadzenie wsparcia psychologicznego i emocjonalnego uczestników projektu,
c) stały monitoring potrzeb uczestników projektu oraz identyfikacja problemów
uczestników,
d) utrzymywanie stałego kontaktu z uczestnikami projektu,
e) pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych sytuacji problemowych,
f) reagowanie na każde niewłaściwe zachowanie uczestników względem siebie,
g) udzielanie konsultacji indywidualnych.,
h) zachowywanie wszelkich norm BHP i innych zasad bezpieczeństwa, w tym przestrzeganie zasad dotyczących reżimu sanitarnego związanego ze stanem pandemii, odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników, reagowanie w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu i życiu,
i) przygotowanie materiałów i konspektów do zajęć,
j) prowadzenie list obecności na zajęciach oraz ewidencji godzin pracy,

k) współpraca z pracownikami socjalnymi zaangażowanymi w realizację projektu i innymi członkami zespołu projektowego,
l) wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.

V. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
W odpowiedzi na zamówienie Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę wraz
z załącznikami:
1. formularz oferty stanowiący załącznik nr 1,
2. program szkolenia/warsztatów w wymiarze dziesięciomiesięcznym (dla każdej grupy),
3. wskazanie trenerów oraz udokumentowanie kwalifikacji realizatorów i wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym (doświadczenie zawodowe i doświadczenie
w przeprowadzeniu zajęć związanych z usługami psychologicznymi, psychoterapią),
4. referencje,
5. oświadczenie o ilości przeprowadzonych szkoleń o tematyce związanej z ofertą,
6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
8. oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz czytelnie podpisana przez osobę upoważnioną,
9. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
10. życiorys (CV),
11. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 2,
12. podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo
skarbowe wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą.
2. w przypadku kiedy usługa będzie wykonywana przez osobę trzecią wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu stwierdzającego istnienie łączącego wykonawcę i tą osobę stosunku prawnego ( np. umowa o pracę, umowa zlecenie, pisemne zobowiązanie danej osoby, że jest ona lub będzie w dyspozycji składającego ofertę na potrzeby wykonania tego zamówienia)VI. ISTOTNE WARUNKI PODLEGAJĄCE OCENIE
- kwalifikacje zawodowe -40 punktów
- doświadczenie zawodowe - 20 punktów
- cena - 40 punktów
VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
1. Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Odpowiedź na zapytanie ofertowe - usługi psychologa w ramach projektu Aktywniej do celu! do dnia 02.09.2020 r. (decyduje data faktycznego wpływu do OPS).
Dokumenty, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście zostaną zniszczone.
2. Ofertę należy sporządzić na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.

DODATKOWE INFORMACJE

1. Niniejsze zapytanie nie obliguje zamawiającego do podpisania umowy,
2. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny, na każdym etapie postępowania,
3. Otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego,
4. Zamawiający zastrzega sobie prawa do negocjacji w przypadku, gdy cena zawarta
w ofercie przewyższać będzie kwoty przewidziane w budżecie na usługi stanowiące przedmiot niniejszego zapytania,
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w oryginały dokumentów, których kopie zostaną złożone w ofercie,
6. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do zamawiającego z tytułu unieważnienia zamówienia lub odrzucenia oferty,
7. Osoba do kontaktów w przedmiocie zamówienia: Monika Tracz - tel. (91) 416-25-27 wew. 133.VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej OPS w Gryfinie oraz skontaktuje się wyłącznie z wybranym oferentem.

IX. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz ofertowy
2. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Osoba upoważniona do kontaktu:
1) Monika Tracz, tel./faks: 91-416-25-27 wew.133, 91-416-25-08;
e-mail: monika.tracz@ops.gryfino.pl, opsgryfino@ops.gryfino.pl


Załącznik nr 2

Gryfino, dnia ……………. 2020r.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
 e-mail: k.staszak@rachmedia.pl
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
________________________________________
1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);
2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
________________________________________

Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy i załączonych dokumentów dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w trybie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1).


…………………………………..dnia……………. ……………………………………………………..
(miejscowość) (podpis wnioskodawcy)


Załącznik nr 1

Dane oferenta Gryfino, dnia………………2020r.

OFERTA
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gryfinie
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino


Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j./ dotyczące:
zapewnienia usług psychologa dla uczestników projektu pn. Aktywniej do celu!.
Składam ofertę następującej treści:
1. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę 1 godziny brutto…………………………………………..zł
Słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące
a) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia.………………………………………
Podpis osoby zainteresowanej


Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług psychologicznych (plik pdf 1803KB)
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej