ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Projekt: Aktywniej do celu! ❯ ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Projekt: Aktywniej do celu!"

Projekt: Aktywniej do celu!

Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2020-10-02
fepr-efs-pl 1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na usługę zapewnienia opieki nad osobami zależnymi (dziećmi) pn. Aktywniej do celu! w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1. w ramach działania Aktywna Integracja. 2. Opis przedmiotu zamówienia
Opieka nad osobami zależnymi (dziećmi)


Liczba dzieci: 8 w wieku od 1,5 roku do 5 lat
Terminy:
12.10.2020r. w godz. 8:50 - 14.10
15.10.2020r. w godz. 8:50 - 14.10
22.10.2020r. w godz. 8:50 - 14.10

03.11.2020r. w godz. 8:50 - 14.10
05.11.2020r. w godz. 8:50 - 14.10
09.11.2020r. w godz. 8:50 - 14.10

03.12.2020r. w godz. 8:50 - 14.10
07.12.2020r. w godz. 8:50 - 14.10
14.12.2020r. w godz. 8:50 - 14.10

07.01.2021r. w godz. 8:50 - 14.10
11.01.2021r. w godz. 8:50 - 14.10
13.01.2021r. w godz. 8:50 - 14.10
18.01.2021r. w godz. 8:50 - 14.10

01.02.2021r. w godz. 8:50 - 14.10
04.02.2021r. w godz. 8:50 - 14.10
08.02.2021r. w godz. 8:50 - 14.10
11.02.2021r. w godz. 8:50 - 14.10

08.03.2021r. w godz. 8:50 - 14.10
11.03.2021r. w godz. 8:50 - 14.10
15.03.2021r. w godz. 8:50 - 14.10

07.04.2021r. w godz. 8:50 - 14.10
12.04.2021r. w godz. 8:50 - 14.10
15.04.2021r. w godz. 8:50 - 14.10

10.05.2021r. w godz. 8:50 - 14.10
12.05.2021r. w godz. 8:50 - 14.10
13.05.2021r. w godz. 8:50 - 14.10

07.06.2021r. w godz. 8:50 - 14.10
09.06.2021r. w godz. 8:50 - 14.10
10.06.2021r. w godz. 8:50 - 14.10

05.07.2021r. w godz. 8:50 - 14.10

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów oraz liczby dzieci po wcześniejszym poinformowaniu.

Wykonawca powinien spełniać następujące wymagania:
Realizacja usługi ma odbywać się na terenie miasta Gryfino w terminach ustalanych ze Zleceniobiorcą - Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni lokal.
 Posiadać kwalifikacje i umiejętności niezbędne do zrealizowania zlecanej usługi,
 Zapewnienie napojów dla dzieci wraz z przekąską,
 Przedstawienie oferty zgodnie z załącznikiem,
 Współpraca z koordynatorem projektu.

DODATKOWE INFORMACJE

1. Niniejsze zapytanie nie obliguje zamawiającego do podpisania umowy,
2. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny, na każdym etapie postępowania,
3. Otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego,
4. Zamawiający zastrzega sobie prawa do negocjacji w przypadku, gdy cena zawarta
w ofercie przewyższać będzie kwoty przewidziane w budżecie na usługi stanowiące przedmiot niniejszego zapytania,
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w oryginały dokumentów, których kopie zostaną złożone w ofercie,
6. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do zamawiającego z tytułu unieważnienia zamówienia lub odrzucenia oferty

3. Termin realizacji zamówienia: od październik 2020r. do lipca 2021r.

4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Monika Tracz, tel. 91 416-25-27 wew.133 lub e-mail monika.tracz@ops.gryfino.pl

5. Okres gwarancji (jeśli dotyczy)……nie dot.

6. Warunki płatności:
Prawidłowo wystawiona faktura. Rozliczenie miesięczne.

7. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 -w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.10.2020r. do godziny 15.30 lub przesłać drogą listowną (decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie) z dopiskiem: opieka dla dzieci, osób zależnych, uczestników projektu w ramach projektu pn. Aktywniej do celu! lub drogą e-mail monika.tracz@ops.gryfino.pl w terminie do 08.10.2020r

8. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
a) załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 ,

9. Kryterium wyboru Wykonawcy stanowić będzie:
80% - cena
20%- doświadczenie

OCENA OFERT
1. Wykonawca złoży ofertę cenową w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, zawierającą ostateczną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zapytania, cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane
z realizacją zapytania.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: najniższa cena oraz doświadczenie zawodowe.
3. Cena oferty powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte
w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Postępowanie o zrealizowanie usługi prowadzone będzie w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych - zamówienie nie przekracza 30 000 euro.
……………………..……………..………..
(pieczęć i podpis osoby występującej
w tym postępowaniu w imieniu Zamawiającego)
Załącznik nr 2
Gryfino, dnia …………….. 2020r.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
 e-mail: k.staszak@rachmedia.pl
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
________________________________________
1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);
2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
________________________________________

Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy i załączonych dokumentów dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w trybie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1).


…………………………………..dnia……………. ……………………………………………………..
(miejscowość) (podpis wnioskodawcy)


Załącznik nr 1
Dane oferenta Gryfino, dnia………………2020r.

OFERTA
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gryfinie
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino


Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j./ dotyczące:
realizacji usługi transportu dla uczestników projektu pn. Aktywniej do celu!.
Składam ofertę następującej treści:
1. Oferuję wykonanie zamówienia
2. cena za całość
brutto…………………………………………..zł
Słownie:………………………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. cena za całość godzinę
brutto…………………………………………..zł
Słownie:………………………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące
a) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia.………………………………………
Podpis osoby zainteresowanej


Załączniki:

  1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY1 (plik pdf 1415KB)
  2. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY2 (plik pdf 1415KB)
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
tel. (91)416-25-27, (91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności