ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Projekt: Aktywniej do celu! ❯ ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Projekt: Aktywniej do celu!"

Projekt: Aktywniej do celu!

Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2021-07-08
fepr-efs-pl
 1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych:

- kasy fiskalne z fakturowaniem dla 4 osób

- kurs florystyczny dla 4 osób

- asystent osób starszych i niepełnosprawnych z kursem masażu dla 3 osób

- kurs asystenta nauczyciela w przedszkolu dla 1 osoby

 dla uczestników projektu „Aktywniej do celu!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.

2. Opis przedmiotu zamówienia

organizacja i przeprowadzenie w/w kursu w ramach projektu „Aktywniej do celu!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.

Szacunkowa liczba godzin kursu: zgodnie z Rozporządzeniem przy czym liczba godzin  musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Wykonawca powinien spełniać następujące wymagania:

 • Prowadzący warsztaty powinien posiadać  wykształcenie, uprawnienia i doświadczenie w realizacji takiej działalności,
 • Przedstawienie oferty kursu oraz przeprowadzenia zajęć zgodnie z przedstawionym harmonogramem i programem kursu z podaniem oddzielnej kwoty za:

- koszt poszczególnego kursu zawodowego z uwzględnieniem kwoty za osobę

- kosztu cateringu za osobę

 • Zapewnienie niezbędnego sprzętu, materiałów dydaktycznych do przeprowadzenia kursów,
 • Zapewnienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • Zapewnienie cateringu na czas trwania kursu, serwis kawowy, napoje plus ciepły posiłek,
 • Zapewnienie stosownych badań lekarskich, jeśli dotyczy,
 • Po zakończeniu kursu wystawienie dokumentu (zaświadczenie/certyfikat) potwierdzającego ukończenie kursu/zaświadczenie opatrzone logotypami projektu oraz zgodne z Rozporządzeniem MEN/,
 • Stała współpraca z koordynatorem projektu.

Dodatkowo pożądane jest:

Doświadczenie zawodowe z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

3. Termin realizacji zamówienia:  sierpień-wrzesień  2021 r.

DODATKOWE INFORMACJE

 1. Niniejsze zapytanie nie obliguje zamawiającego do podpisania umowy,
 2. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny, na każdym etapie postępowania,
 3. Otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego,
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawa do negocjacji w przypadku, gdy cena zawarta
  w ofercie przewyższać będzie kwoty przewidziane w budżecie na usługi stanowiące przedmiot niniejszego zapytania,
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w oryginały dokumentów, których kopie zostaną złożone w ofercie,
 6. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do zamawiającego z tytułu unieważnienia zamówienia lub odrzucenia oferty.

4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  Monika Tracz, tel. 91 416-25-27 wew.133 lub e-mail monika.tracz@ops.gryfino.pl

5. Okres gwarancji (jeśli dotyczy)……nie dot.

6. Warunki płatności:

 Prawidłowo wystawiona faktura.

7. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 –w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.07.2021 r. do godziny 15.30 lub przesłać drogą listowną (decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie) z dopiskiem: kursy zawodowe dla uczestników projektu „Aktywniej do celu!” lub drogą e-mail

monika.tracz@ops.gryfino.pl  w terminie do 21.07.2021 r.

8. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

a) formularz ofertowy,

9. Kryterium wyboru Wykonawcy stanowić będzie:

80% - cena

20 % - inne:  doświadczenie zawodowe z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym, dotychczasowa działalność, referencje i inne.

OCENA OFERT

 1. Wykonawca złoży ofertę cenową w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, zawierającą ostateczną cenę brutto za  wykonanie przedmiotu zapytania, cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane
  z realizacją zapytania.
 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: najniższa cena oraz inne:  doświadczenie zawodowe z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym, dotychczasowa działalność, referencje i inne.
 2. Cena oferty powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte
  w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Postępowanie o zrealizowanie usługi prowadzone będzie w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 1  Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami /

Załączniki:

 1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (plik pdf 251KB)
 2. FORMULARZ OFERTOWY kursy (plik docx 54KB)
 3. OFERTA (plik docx 56KB)
 4. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (plik docx 56KB)
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
tel. (91)416-25-27, (91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności