Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Powrót

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Data publikacji: 2021-10-22

fepr-efs-pl
 1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursu zawodowego:

- podstawy stylizacji paznokci dla 3 osób

uczestników projektu „Aktywniej do celu!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

organizacja i przeprowadzenie w/w kursu w ramach projektu „Aktywniej do celu!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.

 

Szacunkowa liczba godzin kursu: zgodnie z Rozporządzeniem MEN przy czym liczba godzin musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

Wykonawca powinien spełniać następujące wymagania:

 

 • Prowadzący warsztaty powinien posiadać  wykształcenie, uprawnienia i doświadczenie w realizacji takiej działalności,
 • Przedstawienie oferty kursu oraz przeprowadzenia zajęć zgodnie z przedstawionym harmonogramem i programem kursu z podaniem oddzielnej kwoty za:

- koszt kursu zawodowego z uwzględnieniem kwoty za osobę

- koszt cateringu za osobę (serwis kawowy oraz obiad)

 • Miejsce kursu: Gryfino,  
 • Zapewnienie niezbędnego sprzętu, materiałów dydaktycznych do przeprowadzenia kursów,
 • Zapewnienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • Zapewnienie cateringu na czas trwania kursu, serwis kawowy, napoje plus ciepły posiłek,
 • Zapewnienie stosownych badań lekarskich, jeśli dotyczy,
 • Po zakończeniu kursu wystawienie dokumentu (zaświadczenie/certyfikat) potwierdzającego ukończenie kursu/zaświadczenie opatrzone logotypami projektu oraz zgodne z Rozporządzeniem MEN/,
 • Stała współpraca z koordynatorem projektu.

 

Dodatkowo pożądane jest:

 

Doświadczenie zawodowe z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:  listopad 2021 r. (termin do uzgodnienia z Zamawiającym)

 

 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

 1. Niniejsze zapytanie nie obliguje zamawiającego do podpisania umowy,
 2. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny, na każdym etapie postępowania,
 3. Otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego,
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawa do negocjacji w przypadku, gdy cena zawarta
  w ofercie przewyższać będzie kwoty przewidziane w budżecie na usługi stanowiące przedmiot niniejszego zapytania,
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w oryginały dokumentów, których kopie zostaną złożone w ofercie,
 6. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do zamawiającego z tytułu unieważnienia zamówienia lub odrzucenia oferty,
 7. Ofertę złożoną w formie elektronicznej należy zaszyfrować hasłem składającym się z co najmniej 8 znaków,
 8. Oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, która nie została zaszyfrowana  nie będzie rozpatrywana i brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty,
 9. Po terminie składania ofert określonym w niniejszym zapytaniu, należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na n/w adres mailowy do dnia 02.11.2021 r. do godz. 9:00 informację zawierającą hasło w celu otwarcia oferty,
 10.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
 11.  Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną,
 12.  Wybór oferty i przekazanie przez Zamawiającego informacji o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie oznacza zobowiązania do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą,
 13.  Niezwłocznie po zakończeniu postępowania zawiadamia się wszystkich Wykonawców, którzy złożyli w terminie oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postepowania. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej wskazuje się co najmniej imię i nazwisko lub nazwę oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.      

 

4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  Monika Tracz, tel. 91 416-25-27 wew.133 lub e-mail monika.tracz@ops.gryfino.pl

 

5. Okres gwarancji (jeśli dotyczy)……nie dot.

 

6. Warunki płatności:

 Prawidłowo wystawiona faktura.

 

7. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 –w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.10.2021 r. do godziny 15.30 lub przesłać drogą listowną (decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie) z dopiskiem: kurs zawodowy dla uczestników projektu „Aktywniej do celu!” lub drogą e-mail sekretariat@ops.gryfino.pl  w terminie do 29.10.2021 r.

 

8. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

 

a) formularz ofertowy, załącznik 1 oraz 2

 

9. Kryterium wyboru Wykonawcy stanowić będzie: 

 

70% - cena

30 % - inne:  doświadczenie zawodowe z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym, dotychczasowa działalność, referencje i inne.

 

 

OCENA OFERT

 

 1. Wykonawca złoży ofertę cenową w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, zawierającą ostateczną cenę brutto za  wykonanie przedmiotu zapytania, cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane
  z realizacją zapytania.
 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: najniższa cena oraz inne:  doświadczenie zawodowe z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym, dotychczasowa działalność, referencje i inne.
 2. Cena oferty powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte
  w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 

Postępowanie o zrealizowanie usługi prowadzone będzie w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 1  Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami /

 

Załączniki:

 1. załacznik nr 1 (plik docx 54KB)
 2. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (plik docx 56KB)
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej