Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Powrót

ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 02 lipca 2014r.

Data publikacji: 2015-02-20

W sprawie powierzenia realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Ośrodkowi Pomocy Społecznej w GryfinieNa podstawie art. 110 ust. 7 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy o pomocy
społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, 509 i 1650, z 2014r. poz. 567 i 598) oraz § 13 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755) zarządzam, co następuje:
§ 1. Powierzam realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Pani Bożenie Górak Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat
U Z A S A D N I E N I E

Uchwałą Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. z 2014r. Nr 430) został ustanowiony program dla rodzin wielodzietnych. Realizacja tego programu jest obowiązkiem gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755) dokumentem identyfikującym osoby uprawnione do świadczeń z tego programu jest Karta Dużej Rodziny. Stosownie do przepisów § 5 i § 13 cytowanego rozporządzenia Kartę wydaje Burmistrz, bądź upoważniona przez niego osoba.
Realizacja rządowych programów pomocy społecznej jest jednym z zadań wymienionych przez ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, 509 i 1650, z 2014r. poz. 567 i 598). Ponieważ inne zadania z zakresu pomocy społecznej gminy Gryfino realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zasadne jest, aby również zadanie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych było realizowane przez tę jednostkę.

Załączniki:

  1. ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 02 lipca 2014r. (plik docx 16KB)
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej