Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Przetargi i zapytania ofertowe"
Powrót

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych

Data publikacji: 2014-12-17

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza
nabór na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza
nabór na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Liczba miejsc: 1
III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
IV. Cel i zakres wykonywania zadań:
Prowadzenie usług psychologicznych odbywać się będzie raz w tygodniu - czwartek
w godz. od 16.00 do 18.00 w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego.
Do zakresu wykonywania zadań będzie należało:
- prowadzenie interwencji psychologicznej mającej na celu pomoc osobom i rodzinom
we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie,
- udzielanie pomocy w formie indywidualnych konsultacji i porad
V. Termin realizacji
Przewidywany termin realizacji zamówienia: od stycznia 2015r. do grudnia 2015 r.
VI. Wymagania
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwa umyślne
- ukończone jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia
- mile widziane dodatkowe kursy, szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, przemocy w rodzinie, uzależnień
- komunikatywność, odpowiedzialność, dyskrecja,

VII. Wymagane dokumenty
- życiorys zawodowy,
- dokumenty poświadczające wykształcenie,
- inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia,
- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
na potrzeby związane z rekrutacją.
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
- oferta cenowa wykonawcy (złożona na druku nr 1 stanowiącym załącznik do ogłoszenia) zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania określona w kwocie za 1 godzinę zegarową. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zleceniodawcy obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.

VIII. Istotne warunki podlegające ocenie

- cena - 40% - kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60%

IX. Informacje dodatkowe
1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem Usługi psychologiczne za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do 24.12.2014 r.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
3. O wyniku naboru na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje telefonicznie.
4. Informacji dotyczących naboru udziela :
Starszy Inspektor Ewa Urbańska- tel. 91 416 25-27 (wew. 134).
Inspektor Magda Kłaczkiewicz - tel. 91 416 25-27 (wew. 137)

Załączniki:

  1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych (plik docx 15KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Przetargi i zapytania ofertowe"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej