Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Przetargi i zapytania ofertowe"
Powrót

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Data publikacji: 2014-12-17

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
II. Liczba miejsc: 1
III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
IV. Cel i zakres wykonywania zadań:
Prowadzenie konsultacji w działaniach interwencyjno-wspierających dla osób doznających oraz stosujących przemoc w rodzinie . Konsultacje będą prowadzone w dwa razy w miesiącu po dwie godziny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie według ustalonego harmonogramu .
W ramach swoich obowiązków terapeuta rodzinny będzie miał za zadanie :
- prowadzenie indywidulanych konsultacji z zakresu interwencji i pomocy psychologicznej dla osób doznających oraz stosujących przemoc w rodzinie
V. Termin realizacji
Przewidywany termin realizacji zamówienia: od stycznia do grudnia 2015 r.
VI. Wymagania
- wykształcenie wyższe,
- kwalifikacje zawodowe - certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
-doświadczenie zawodowe,
- fachowa wiedza z zakresu interwencji i pomocy psychologicznej dla osób stosujących oraz doznających przemocy, rozwiazywania kryzysów w rodzinie, znajomość procedury Niebieskie Karty
- łatwość nawiązywania kontaktów,
VII. Wymagane dokumenty
- list motywacyjny,
-kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania usługi,- kopie świadectw pracy,
- ewentualnie rekomendacje i referencje,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2002 Nr 101 poz.926 z późn. zm.),
- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.
VIII. Istotne warunki podlegające ocenie
- cena - 40%
- kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60%
IX. Informacje dodatkowe
1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konsultacje-Specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do 24.12.2014 r.
2. Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto za 1 godzinę świadczonych usług z uwzględnieniem konieczności ponoszenia kosztów w przypadku dojazdu do miejsca świadczenia konsultacji /załącznik Nr 1/.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
4. O wyniku naboru na świadczenie usług terapeuty rodzinnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje telefonicznie.
5. Informacji dotyczących naboru udziela :
Inspektor Magda Kłaczkiewicz - tel. 91 416 25-27 (wew. 137)
Starszy Inspektor Ewa Urbańska- tel. 91 416 25-27 (wew. 134)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Załączniki:

  1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie (plik docx 15KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Przetargi i zapytania ofertowe"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej