Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Przetargi i zapytania ofertowe"
Powrót

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przygotowanie szczegółowej diagnozy problemów i zjawisk społecznych, w Mieście i Gminie Gryfino prezentującej zarówno stan obecny problemów i potrzeb, jak i rekomendacji w zakresie dalszej profilaktyki

Data publikacji: 2017-01-20

I. Zamawiający:
Gmina Gryfino - Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
II. Przedmiot zamówienia:
Gmina Gryfino - Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej
na przygotowanie szczegółowej diagnozy problemów i zjawisk społecznych, w mieście i gminie Gryfino prezentującej zarówno stan obecny problemów i potrzeb, jak i rekomendacji w zakresie dalszej profilaktyki.
Diagnoza powinna być sporządzona w formie raportu i zawierać:
Diagnoza powinna być sporządzona w formie raportu i zawierać:

1. metryczkę społeczno - gospodarczą gminy

a. w oparciu o strukturę demograficzną społeczności,
b. rynek pracy i bezrobocie,
c. gospodarka i polityka mieszkaniowa,
d. system edukacji w kontekście problemów społecznych,
e. sytuacja zdrowotna,
f. sytuacja osób z niepełnosprawnością,
g. problematyka uzależnień i przemocy w rodzinie,
h. charakterystykę życia kulturalnego,
i. stan i możliwości pomocy społecznej, a także działań organizacji
pozarządowych,
j. kwestie opieki nad dzieckiem

2. analizę SWOT

3. porównanie skali problemu w Mieście i Gminie Gryfino w odniesieniu do skali
problemu powiatu gryfińskiego i województwa zachodniopomorskiego

4. wskazanie celów strategicznych i operacyjnych, szczegółowych oraz konkretnych
obszarów (takich jak: uzależnienia, problemy społeczne i inne dysfunkcje),

5. wskazanie metod realizacji celów,

Techniki przeprowadzania badań:

1. badanie ankietowe ilościowe i jakościowe (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie)
2. informacje zebrane z poszczególnych instytucji działających na terenie gminy

III. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia podpisania umowy

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie (wykazać zrealizowane usługi) oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. IV ppkt 1-3 zamawiający określi
na podstawie analizy wymaganych dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. V niniejszego rozeznania dostępnej oferty rynkowej.
V. Dokumenty które będą wymagane przez zamawiającego przy składaniu oferty:

1. Oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w pkt IV.
2. Lista osób biorących udział w realizacji zamówienia, wraz z opisem ich kwalifikacji CV
3. Informacja cenowa - koszt opracowania diagnozy zgodnie z opisem w pkt. II

VI. Opis kryterium wyboru oferty:

- cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia
- doświadczenie
- atrakcyjność złożonej oferty

Zamawiający zastrzega sobie prawo skontaktowania się jedynie z wyłonionym Wykonawcą, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający porozumiewa się z oferentami
w formie telefonicznej lub mailowej
VII. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty wraz z kompletem dokumentów można złożyć osobiście lub przesłać w zamkniętej kopercie
(z dopiskiem Diagnoza problemów i zjawisk społecznych, w Mieście i Gminie Gryfino)
na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do 31.01.2017r. Decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do kierującego ofertę.
Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udziela:
Starszy Inspektor Ewa Urbańska- tel. 91 416 25-27 (wew. 134)
Inspektor Magda Kłaczkiewicz - tel. 91 416 25-27 (wew. 137)
Podinspektor Justyna Łuczak - tel. 91 416 25-27 (wew. 132)

Dyrektor
mgr Aleksandra Szymanowicz

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe (plik docx 19KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Przetargi i zapytania ofertowe"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej