Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Przetargi i zapytania ofertowe"
Powrót

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 2018-08-02

Gryfino, 02.08.2018 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia terapii rodzinnej w miejscu zamieszkania

I. ZAMAWIAJĄCY
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu terapii rodzinnej w celu rozwiązania kryzysów rodzinnych i zapobieganiu sytuacjom umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, a także do rodzin objętych procedurą ,,Niebieskie Karty. Terapia rodzinna będzie prowadzona w 10 rodzinach zamieszkałych na terenie miasta i gminy Gryfino w ich miejscu zamieszkania, 4 x w miesiącu w każdej rodzinie, każde spotkanie po 90 minut z tym, że zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników.

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Charakter zaplanowanych zadań:
Świadczenie usług z zakresu terapii rodzinnej.
2. Wymiar godzinowy:
Zakres pracy terapeuty rodzinnego na rzecz jednego środowiska będzie wynosić 6 h zegarowych miesięcznie.
3. Forma zatrudnienia:
Umowa zlecenie/ umowa o świadczenie usług
4. Wymagania wobec Wykonawcy:
- wykształcenie wyższe,
- kwalifikacje zawodowe,
- co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w indywidualnej pracy terapeutycznej,
- osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
- osoba wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
- osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- osoba posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadania pełni praw publicznych,
- mile będzie widziane doświadczenie zawodowe w pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi.
5. Terminy:
Planowany termin zatrudnienia: 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego (których nie można było przewidzieć).

IV. ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
- Praca z rodziną w miejscu jej zamieszkania, bądź w miejscu uzgodnionym z rodziną,
- współpraca z pracownikami socjalnymi i asystentami rodziny z Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w zakresie planowania i realizacji pracy z rodziną,
- pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów opiekuńczo - wychowawczych
i psychologicznych,
- prowadzenie indywidualnej terapii z rodzinami przeżywającymi problemy opiekuńczo-wychowawcze w celu ich przezwyciężenia i zapobiegania sytuacjom umieszczenia dzieci
w pieczy zastępczej,
- prowadzenie indywidualnej terapii z rodzinami przeżywającymi sytuację kryzysową
w celu naprawy i poprawy stosunków rodzinnych,
- praca nad budowaniem lub odzyskaniem relacji pomiędzy rodzicami biologicznymi
i dziećmi oraz budowaniem autorytetu rodziców w oczach dzieci w celu podwyższenia znaczenia roli rodzica,
- uświadamianie potrzeb dzieci, edukacja w zakresie rozwoju dziecka i możliwości spędzania czasu wolnego z dziećmi,
- udzielanie wsparcia indywidualnego osobom doświadczającym przemocy, przekazywanie informacji osobom, wobec których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą na temat możliwości skorzystania z pomocy, ich uprawnień,
- udzielanie wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych,
- prowadzenie bieżącej dokumentacji dotyczącej pracy z rodzinami niezbędnej
do opracowania diagnozy (wstępnej i końcowej) z ukierunkowaniem na dalszą pracę
z rodzinami.

V. WYMAGANE DOKUMENTY
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych, staż pracy,
5) kopie dokumentów potwierdzających świadczenie pracy w zawodzie terapeuty,
6) kserokopia dowodu osobistego,
7) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,
8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - stanowiący załącznik Nr 1 do oferty,
10) oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: ,,wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
11) mile widziane referencje.

VI. ISTOTNE WARUNKI PODLEGAJĄCE OCENIE
Jako kryterium oferty przyjmuje się najkorzystniejszą cenę.

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
1. Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Odpowiedź na zapytanie ofertowe - terapeuta rodzinny do dnia 16.08.2018 r. (decyduje data faktycznego wpływu do OPS).
Dokumenty, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto za 90 minut świadczenia usług.
3. Ofertę należy sporządzić na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
O wyniku naboru na świadczenie usług terapeuty rodzinnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje telefonicznie.
Informacja o wyniku zapytania ofertowego będzie także umieszczona na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, przy ul. Łużyckiej 12.

Informacji dotyczących naboru udziela :
Starszy specjalista pracy socjalnej - Paulina Pawłowska - tel. 91 416 25-27 (wew. 117)

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
Aleksandra Szymanowicz

Załączniki:

  1. FORMULARZ OFERTOWY (plik doc 27KB)
  2. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 59KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Przetargi i zapytania ofertowe"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej