Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Przetargi i zapytania ofertowe"
Powrót

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty cenowej

Data publikacji: 2019-01-14

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty cenowej nie przekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości 30 000,00 euro tj. zgodnie
z Dz. U. z 2018 poz. 1986 na zadanie: Dostawa sprzętu i oprogramowania dla OPS
w Gryfinie zgodnej ze specyfikacją
Zamawiający dopuszcza zmianę ilości bądź całkowitą rezygnację w przypadku, gdy cena przekroczy szacowaną wartość. W przypadku braku pozycji z tabeli proszę o wpisanie
w kolumnie Uwagi Brak
Pytania i uwagi proszę kierować do Gł. Specjalisty Tomasza Tabisz na adres: informatyk@ops.gryfino.pl bądź pod numerem 509142744
Wybór dostawcy/dostawców zostanie wyłoniony na podstawie cen jednostkowych.
Proszę o podanie terminu realizacji zamówienia, w przypadku wydłużenia terminu dostawy proszę
o adnotację w polu uwagi.

1. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zamienników
2. Cena powinna obejmować koszt dostawy przedmiotu zamówienia, w tym również, wszystkie koszty dodatkowe związane z jego realizacją.
3. Cena powinna być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W formularzu oferty podaje się cenę brutto.
4. Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów
6. Wykonawca zobowiązany jest do dochowania zdeklarowanych przez siebie terminów zobowiązań
7. Płatność za sprzęt oraz oprogramowanie nastąpi przelewem na konto Zleceniobiorcy
po prawidłowo wystawionej faktury VAT
8. Ofertę należy złożyć na adres: informatyk@ops.gryfino.pl do dnia 24.01.2019 roku
do godz. 10:00.
9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informujemy, że:
10. 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
Ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino
Tel. 91 4162527; e-mail: ops@ops.gryfino.pl
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Tel. 505791884 e-mail: k.staszak@rachmedia.pl
3) Pani/pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz zawarcia i realizacji umowy.
4) Podanie danych osobowych jest konieczne dla realizacji niniejszego postępowania.
5) W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:
a) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
b) podmioty upoważnione do obioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa
c) podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane i przechowywane zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przepisami prawa powszechnie obwiązującego.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany.
8) W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych oraz otrzymywania ich kopii na podstawie
art. 15 RODO,
b) prawo do żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO,
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust.2 RODO,
d) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/aZałączniki:

  1. zapytanie ofertowe (plik doc 315KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Przetargi i zapytania ofertowe"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej