Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Przetargi i zapytania ofertowe"
Powrót

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na zapewnienie opieki nad osobami zależnymi (dziećmi) uczestników projektu Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie

Data publikacji: 2019-02-01

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1. W ramach działania Aktywna integracja. 2. Opis przedmiotu zamówienia
Zapewnienie opieki nad osobami zależnymi (dziećmi)
Liczba dzieci: od 1 do 8
Terminy:
19.02.2019r., w godz. 8:20, do godz. 14:40
26.02.2019r., w godz. 8:20, do godz. 14:00
27.02.2019r., w godz. 8:20, do godz. 14:40
18.03.2019r., w godz. 8:20, do godz. 14:50

luty-marzec 2019r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów, po wcześniejszym poinformowaniu.

Wykonawca powinien spełniać następujące wymagania:
Realizacja usługi ma odbywać się na terenie miasta Gryfino w terminach ustalanych ze Zleceniobiorcą - Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni lokal.
 Posiadać kwalifikacje i umiejętności niezbędne do zrealizowania zlecanej usługi,
 Przedstawienie oferty zgodnie z załącznikiem,
 Współpraca z koordynatorem projektu.

3. Rodzaj zamówienia: usługa

4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Monika Tracz, tel. 91 416-25-27 wew.133 lub e-mail monika.tracz@ops.gryfino.pl

5. Okres gwarancji (jeśli dotyczy)……nie dot.

6. Warunki płatności:
Prawidłowo wystawiona faktura.

7. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 -w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.02.2019r. do godziny 15.30 lub przesłać drogą listowną (decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie) z dopiskiem: opieka nad osobami zależnymi (dziećmi) uczestników projektu w ramach projektu Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie lub drogą e-mail monika.tracz@ops.gryfino.pl w terminie do 13.02.2019r.

8. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
a) formularz ofertowy,
b) dokumenty poświadczające kwalifikacje i uprawnienia.

9. Kryterium wyboru Wykonawcy stanowić będzie:
80% - cena
20% - doświadczenie

Postępowanie o zrealizowanie usługi prowadzone będzie w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych - zamówienie nie przekracza 30 000 euro.……………………..……………..………..
(pieczęć i podpis osoby występującej
w tym postępowaniu w imieniu Zamawiającego)Załączniki:

  1. załącznik 1 (plik pdf 94KB)
  2. Załącznik 2 (plik pdf 40KB)
  3. zaproszenie (plik docx 107KB)
  4. Formularz ofertowy (plik docx 104KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Przetargi i zapytania ofertowe"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej