Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Przetargi i zapytania ofertowe"
Powrót

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 2019-06-26

Gryfino, 24.06.2019 r.

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zmianami).

ZAMAWIAJĄCY:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Zorganizowanie 10 - dniowej kolonii letniej z programem profilaktyczno-edukacyjnym w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Program powinien zawierać elementy socjoterapii i być realizowany przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską dla przewidywanej liczby 20 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w wieku 12-15 lat zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Gryfino.SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA:

1. Miejsce realizacji zamówienia: teren kraju - miejscowość turystyczna.
Obiekt oraz teren, w którym będzie zorganizowana kolonia, musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska, preferowany wypoczynek w miejscowościach nadmorskich Polski.
2. Termin realizacji zamówienia: sierpień 2019 rok.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podziału na turnusy.
4. Oferent zobowiązany jest do zgłoszenia kolonii w Kuratorium Oświaty na 21 dni przed jej rozpoczęciem.
5. Oferent winien zapewnić:
a) Zakwaterowanie uczestników kolonii w ośrodku wypoczynkowym w pokojach max. 3 - osobowych, z dostępem do sanitariatów z prysznicami, umywalkami, wc i ciepłą wodą, miejsce do wspólnego spędzania wolnego czasu, dostęp
do boisk sportowych i sprzętu sportowego, z wyłączeniem zakwaterowania
w namiotach i domkach kempingowych.
b) Pełne wyżywienie (śniadania, obiady dwudaniowe, podwieczorki, kolacje). Jadłospis należy sporządzić w cyklu 10-cio dniowym, żywienie uczestników kolonii winno odbywać się w miejscu położonym nie dalej niż 200 m
od miejsca zakwaterowania.
c) W przypadkach uniemożliwiających stawienie się uczestników wypoczynku
w miejscu wydawania posiłków (np. podczas całodziennych wycieczek) oferent winien jest zapewnić posiłek w formie suchego prowiantu oraz napojów.
d) Transport z siedziby Zamawiającego w dniu wyjazdu - autokarem lub busem dostosowanym do przewozu wycieczek na dalekich trasach oraz zapewnienie powrotu w dniu wyjazdu. Autokar winien być sprawny technicznie.
e) Opiekunów na czas dojazdu w ilości minimum, jeden opiekun na grupę piętnastoosobową.
f) Kierownika kolonii oraz dwóch wychowawców wypoczynku zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).
g) W zakresie realizacji programu profilaktycznego należy zabezpieczyć w osoby
z wykształceniem psychologicznym, pedagogicznym lub z przygotowaniem
do prowadzenia terapii dzieci i młodzieży.
h) Realizację programu profilaktycznego i socjoterapeutycznego.
i) Realizację programu kolonijnego zgodnie z planem pracy dydaktyczno - wychowawczej.
j) Zatrudnienie przewodnika z uprawnieniami na wycieczki krajoznawcze, zapewnienie biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz niezbędnego transportu.
k) Ubezpieczenie uczestników kolonii od następstw nieszczęśliwych wypadków.
l) Opiekę lekarską i pedagogiczną, lekarza na wezwanie, podstawowego zestawu leków, pomocy doraźnej na czas realizacji przedmiotu zamówienia.
m) Przedłożenie sprawozdania z realizacji programu po zakończonej kolonii.

WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1. Dokument dopuszczający wykonawcę do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wskazujący osoby upoważnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu wykonawcy (np. aktualny odpis z właściwego rejestru, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony
lub uaktualniony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
2. Wykaz usług w zakresie i o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia realizowanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, wykaz usług za ten okres wraz z referencjami potwierdzającymi,
że zostały one wykonane z należytą starannością.
3. Zaświadczenie organizatora turystyki wydane na podstawie ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r., o usługach turystycznych.
4. Dowód posiadania do dyspozycji obiektu przeznaczonego na kolonię. W przypadku obiektów nie będących własnością wykonawcy powinny to być umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umowy przedwstępne z właścicielem - w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
5. Oferta cenowa.
6. Program winien być rozpisany na każdy dzień pobytu. Oferent winien przedstawić program alternatywny w przypadku niepogody. Program winien uwzględniać wycieczki całodniowe oraz imprezy rozrywkowe i sportowe, gry i zabawy sportowe, konkursy, ogniska, inne formy rekreacji.
7. Oferty należy dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino do dnia 4 lipca 2019 r. z dopiskiem ,,Kolonia socjoterapeutyczna.

ZASADY I TERMIN PŁATNOŚCI

14 dni od prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury i zaakceptowanego rozliczenia merytorycznego

SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY

● Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat za 1 osobę brutto.
● Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

KRYTERIUM DOBORU WYKONAWCY STANOWIĆ BĘDZIE:
- cena - 40%,
- doświadczenie wykonawcy w zakresie realizowania kolonii profilaktycznych - 20%,
- zaproponowany program profilaktyczno-edukacyjny w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy - 40%

UWAGI
Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zapytania ofertowego można otrzymać w godz. od 08:00 do 14:00 pod wymienionym niżej numerem telefonu, lub osobiście w siedzibie zamawiającego w pokoju 22.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie warunków zamówienia jest:
- Agnieszka Kraśniak, Zespół Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałaniu Przemocy
tel. 91 416 25 27 w. 134

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
Aleksandra Szymanowicz

Załączniki:

  1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 249KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Przetargi i zapytania ofertowe"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej