Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Przetargi i zapytania ofertowe"
Powrót

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 2019-09-28

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługę szkolenia wyjazdowego dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gryfinie.


I. ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługa szkolenia wyjazdowego dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie realizacji procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wykładania i stosowanie prawa przez członków ZI.
2. Czas szkolenia: 1 szkolenie - trzydniowe, min. 24 h.
3. Termin szkolenia: listopad 2019 r.
4. Odbiorcy szkolenia:
Członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gryfinie - 9 osób.
5. Zakres tematyczny szkolenia:
- Ogólne zagadnienia dotyczące przemocy w rodzinie,
- Diagnoza przemocy w relacjach rodzinnych - przemoc wobec dzieci, dorosłych, osób starszych, niepełnosprawnych. Wskazówki dla przedstawicieli służb i instytucji.
- Rola i zadania Zespołów Interdyscyplinarnych. Zakres odpowiedzialności
w sytuacji przekroczenia uprawnień/zaniechania obowiązków.
- Narzędzia prawne w dyspozycji członków ZI/GR.
- Procedura Niebieskie Karty.
- Działania ZI w sytuacjach niestandardowych (m.in. młodociany sprawca przemocy w rodzinie; sprawca przemocy zaburzony psychicznie; przemoc opiekuna prawnego wobec osoby niepełnosprawnej, ubezwłasnowolnionej; zmiana miejsca zamieszkania osób objętych procedurą; odmowa współpracy przez ofiarę/sprawcę)
- Odebranie dziecka w trybie art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie:
- Raport NIK dot. procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie - w poszukiwaniu rozwiązań:
- Ochrona danych osobowych przez ZI/GR.
- Kontrola realizacji procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
6. Wykonawca w ramach szkolenia powinien zapewnić szczegółowy program
i harmonogram szkolenia, laptop, prezentację multimedialną, materiały szkoleniowe dla uczestników oraz zaświadczenia podpisane przez wykonawcę.

III. KWALIFIKACJE OSOBY DO WYKONYWANIA USŁUG

Osoby prowadzące szkolenia powinny posiadać następujące kwalifikacje:
1. Ukończone studia wyższe na jednym z kierunków: prawo, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, resocjalizacja, praca socjalna, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie;
2. Lub ukończone studia wyższe na innych kierunkach uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, organizacji pomocy społecznej, pedagogiki, pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej, pedagogiki specjalnej lub resocjalizacji;
3. Ukończone specjalistyczne szkolenia w wymiarze nie mniejszym niż
100 godz. dydaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub
co najmniej 5 - letnie doświadczenie pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;
4. Bloki prawne powinny prowadzić osoby z wyższym wykształceniem prawniczym posiadające co najmniej 2 - letnie doświadczenie w pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie udzielania pomocy prawnej.
5. Doświadczenie w prowadzeniu szkolenia min. 100 godzin z zakresu przeciwdziałania przemocy, funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych/Grup Roboczych,
Niespełnienie w/w wymogu skutkuje odrzuceniem oferty.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
W odpowiedzi na zamówienie Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę wraz
z załącznikami:
1) formularz oferty stanowiący załącznik Nr 1,
2) program szkolenia,
3) wskazanie trenerów oraz udokumentowanie kwalifikacji realizatorów i wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym (doświadczenie zawodowe i doświadczenie
w przeprowadzeniu zajęć związanych tematycznie z zagadnieniem przeciwdziałania przemocy),
4) referencje,
5) oświadczenie o ilości przeprowadzonych szkoleń o tematyce przemocy w rodzinie,
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
8) oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz czytelnie podpisana przez osobę upoważnioną,
2. W przypadku, kiedy usługa będzie wykonywana przez osobę trzecią wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu stwierdzającego istnienie łączącego wykonawcę i tą osobę stosunku prawnego ( np. umowa o pracę, umowa zlecenie, pisemne zobowiązanie danej osoby, że jest ona lub będzie w dyspozycji składającego ofertę na potrzeby wykonania tego zamówienia)

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Zapytanie ofertowe dot. szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego do dnia 09.10.2019 r. (decyduje data faktycznego wpływu do OPS).
2. Dokumenty, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.

VI. OCENA OFERT

1. Wykonawca złoży ofertę cenową w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, zawierającą ostateczną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zapytania, cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zapytania.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: najniższa cena brutto za przeprowadzenie szkolenia oraz doświadczenie zawodowe.
3. Cena oferty powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte
w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń OPS w Gryfinie oraz skontaktuje się wyłącznie
z wybranym oferentem.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

1. Niniejsze zapytanie nie obliguje zamawiającego do podpisania umowy,
2. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny, na każdym etapie postępowania,
3. Otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego,
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji w przypadku, gdy cena zawarta
w ofercie przewyższać będzie kwoty przewidziane w budżecie na usługi stanowiące przedmiot niniejszego zapytania,
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w oryginały dokumentów, których kopie zostaną złożone w ofercie,
6. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do zamawiającego z tytułu unieważnienia zamówienia lub odrzucenia oferty,
7. Osoba do kontaktów w przedmiocie zamówienia: Paulina Pawłowska - tel. (91) 416-25-27 wew. 132.

IX. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy

Załączniki:

  1. ZAPYTANIE OFERTOWE - szkolenie (plik pdf 257KB)
  2. Formularz ofertowy - szkolenie (plik docx 15KB)
  3. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (plik docx 14KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Przetargi i zapytania ofertowe"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej