Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Przetargi i zapytania ofertowe"
Powrót

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 2019-11-27

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługę szkolenia dla członków Grup Roboczych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gryfinie. I. ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługa szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych
(do 30 osób).
2. Czas szkolenia: jednodniowe.
3. Termin szkolenia: grudzień 2019 r.
4. Zakres tematyczny szkolenia:

 Organizacja pracy Zespołu Interdyscyplinarnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
- zadania zespołu
- zadania grup roboczych
- zadania Policji, OPS-ów, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty, ochrony zdrowia
 Przekazywanie spraw do Zespołu Interdyscyplinarnego
 Procedura NIEBIESKIE KARTY
- Wszczęcie procedury Niebieskie Karty
- Powołanie grupy roboczej
- Przepływ informacji w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz wewnątrz grup roboczych
- Zakończenie procedury Niebieskie Karty
 Diagnoza przemocy w kontakcie indywidualnym i kontakcie z rodziną oraz zasady interwencji
- Warunki rozmowy z osobami wobec których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie
- Dziecko, jako ofiara przemocy
- Oddziaływanie na sprawcę przemocy w rodzinie
 Grupa robocza - praca w zespole
- Zasady pracy w zespole
- Tryby pracy w grupach roboczych
- Narzędzia pomocne w przeprowadzaniu analizy sytuacji rodziny
 Odebranie dziecka w trybie art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - procedura postępowania
- Procedura Postępowania Policji
- Rola Pracownika Socjalnego
- Podejmowanie decyzji o odebraniu dziecka z rodziny przez zespół
- Dokumentowanie czynności

5. Wykonawca w ramach szkolenia powinien zapewnić szczegółowy program
i harmonogram szkolenia (załączony do oferty), laptop, prezentację multimedialną, materiały szkoleniowe dla uczestników oraz zaświadczenia podpisane przez wykonawcę.
6. Usługa obejmuje szkolenie, w ilości nie mniejszej niż 8 godzin szkoleniowych.
7. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w dzień roboczy. Zajęcia nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż o godzinie 08.00 i kończyć nie później niż
o godz. 16.00.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w dniu szkolenia serwisu kawowego.
9. Usługa wykonywana będzie na terenie miasta Gryfino - w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.
10. Zamawiający zapewnia salę szkoleniową.
11. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z Zamawiającym.III. KWALIFIKACJE OSOBY DO WYKONYWANIA USŁUG

Osoby prowadzące szkolenia powinny posiadać następujące kwalifikacje:
1. Ukończone studia wyższe na jednym z kierunków: prawo, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, resocjalizacja, praca socjalna, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie;
2. Lub ukończone studia wyższe na innych kierunkach uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, organizacji pomocy społecznej, pedagogiki, pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej, pedagogiki specjalnej lub resocjalizacji;
3. Ukończone specjalistyczne szkolenia w wymiarze nie mniejszym niż
100 godz. dydaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub
co najmniej 5 - letnie doświadczenie pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;
4. Doświadczenie w prowadzeniu szkolenia min. 100 godzin z zakresu przeciwdziałania przemocy, funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych/Grup Roboczych,
Niespełnienie w/w wymogu skutkuje odrzuceniem oferty.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
W odpowiedzi na zamówienie Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę wraz
z załącznikami:
1) formularz oferty stanowiący załącznik Nr 1,
2) program szkolenia,
3) wskazanie trenerów oraz udokumentowanie kwalifikacji realizatorów i wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym (doświadczenie zawodowe i doświadczenie
w przeprowadzeniu zajęć związanych tematycznie z zagadnieniem przeciwdziałania przemocy),
4) referencje,
5) oświadczenie o ilości przeprowadzonych szkoleń o tematyce przemocy w rodzinie,
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
8) oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz czytelnie podpisana przez osobę upoważnioną,
2. W przypadku, kiedy usługa będzie wykonywana przez osobę trzecią wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu stwierdzającego istnienie łączącego wykonawcę i tą osobę stosunku prawnego (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, pisemne zobowiązanie danej osoby, że jest ona lub będzie w dyspozycji składającego ofertę na potrzeby wykonania tego zamówienia).

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście lub przesłać
za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łużycka 12,
74-100 Gryfino w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Zapytanie ofertowe dot. szkolenia dla członków Grup Roboczych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego do dnia 05.12.2019 r. (decyduje data faktycznego wpływu do OPS).
2. Dokumenty, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.

VI. OCENA OFERT

1. Wykonawca złoży ofertę cenową w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, zawierającą ostateczną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zapytania, cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zapytania.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: najniższa cena brutto za przeprowadzenie szkolenia oraz doświadczenie zawodowe.
3. Cena oferty powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte
w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.


VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń OPS w Gryfinie oraz skontaktuje się wyłącznie
z wybranym oferentem.


VIII. DODATKOWE INFORMACJE

1. Niniejsze zapytanie nie obliguje zamawiającego do podpisania umowy,
2. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny, na każdym etapie postępowania,
3. Otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego,
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji w przypadku, gdy cena zawarta
w ofercie przewyższać będzie kwoty przewidziane w budżecie na usługi stanowiące przedmiot niniejszego zapytania,
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w oryginały dokumentów, których kopie zostaną złożone w ofercie,
6. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do zamawiającego z tytułu unieważnienia zamówienia lub odrzucenia oferty,
7. Osoba do kontaktów w przedmiocie zamówienia: Paulina Pawłowska - tel. (91) 416-25-27 wew. 132.

IX. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy

Załączniki:

  1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 260KB)
  2. Formularz ofertowy - szkolenie (plik docx 15KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Przetargi i zapytania ofertowe"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej