Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Powrót

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Data publikacji: 2022-03-01

fepr-efs-pl

1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na transport dla 8 uczestników projektu pn. „Aktywniej do celu!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1. w ramach działań Aktywna Integracja.

2. Opis przedmiotu zamówienia

Transport 8 uczestników z miejscowości: Gryfino ul. Fabryczna- sklep przy tartaku (1 osoba), Daleszewo (1 osoba), Czepino (1 osoba), Stare Brynki (1 osoba), Borzym (1 osoba), Dołgie
(1 osoba), Mielenko (1 osoba), Krzypnica (1 osoba) do Gryfino i z powrotem w ramach projektu pn. „Aktywniej do celu!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.

W n/w terminach:

Marzec 2022 r.

- 21.03.2022 r.

- 30.03.2022 r.

- 31.03.2022 r.

Kwiecień 2022 r.

- 11.04.2022 r.

- 22.04.2022 r.

- 25.04.2022 r.

Maj 2022 r.

- 16.05.2022 r.

- 20.05.2022 r.

Łącznie 8 dojazdów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów i miejsca, po wcześniejszym poinformowaniu. Miejsce dowozu oraz szczegółowe terminy do uzgodnienia po wyborze.

Wykonawca powinien spełniać następujące wymagania:

 • Prowadzący powinien posiadać uprawnienia i doświadczenie w realizacji takiej działalności,
 • Przedstawienie oferty zgodnie z załącznikiem,
 • Współpraca z koordynatorem projektu.

DODATKOWE INFORMACJE

 1. Niniejsze zapytanie nie obliguje zamawiającego do podpisania umowy,
 2. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny, na każdym etapie postępowania,
 3. Otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego,
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawa do negocjacji w przypadku, gdy cena zawarta
  w ofercie przewyższać będzie kwoty przewidziane w budżecie na usługi stanowiące przedmiot niniejszego zapytania,
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w oryginały dokumentów, których kopie zostaną złożone w ofercie,
 6. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do zamawiającego z tytułu unieważnienia zamówienia lub odrzucenia oferty,
 7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
 8.  Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną,
 9.  Wybór oferty i przekazanie przez Zamawiającego informacji o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie oznacza zobowiązania do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą,

3. Termin realizacji zamówienia:  Termin realizacji III-V 2022 r.

4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  Monika Tracz, tel. 91 416-25-27 wew.133 lub e-mail monika.tracz@ops.gryfino.pl

5. Okres gwarancji (jeśli dotyczy)……nie dot.

6. Warunki płatności:

 Prawidłowo wystawiona faktura.

7. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 – w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.03.2022 r. do godziny 15.30 lub przesłać drogą listowną (decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie) z dopiskiem: transport dla uczestników projektu  pn. „Aktywniej do celu!” lub drogą e-mail sekretariat@ops.gryfino.pl w terminie do 10.03.2022 r.

8. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

a)   formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1,

b) oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z załącznikiem nr 2.

9. Kryterium wyboru Wykonawcy stanowić będzie: 

80% - cena

10% - dostępność terminów

10% - doświadczenie

OCENA OFERT

 1. Wykonawca złoży ofertę cenową w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, zawierającą ostateczną cenę brutto za  wykonanie przedmiotu zapytania, cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane
  z realizacją zapytania.
 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: najniższa cena, dostępność terminów oraz doświadczenie zawodowe.
 3. Cena oferty powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte
  w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Postępowanie o zrealizowanie usługi prowadzone będzie na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1  Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami /

Załączniki:

 1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (plik pdf 1373KB)
 2. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z załącznikami (plik docx 63KB)

Zobacz także: archiwum "Przetargi i zapytania ofertowe" (archiwum)...
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej